08 november 2018

Uit de Raad van 6 november 2018

Het Debat

Afgelopen dinsdag stond het debat in het teken van het beleidsplan van het college (titel “Ferbine) en het collegeprogramma (“Durf te doen”). Het werd een lange vergadering van ruim 5 uur. Dit verslag bevat de hoogtepunten uit het debat. Na de opening van de voorzitter maakte Karin de opmerking dat de CDA fractie het een gemiste kans vond dat wethouder ter Keurs namens alle wethouders zou reageren en niet de individuele wethouders. Toegezegd werd door de voorzitter dat bij specifieke vragen/moties de relevante portefeuillehouder wel zou reageren. Alle fracties kregen 5 minuten spreektijd en de algemene conclusie was dat er toch veel kritiek is op het beleidsplan, de bijbehorende financiën en het functioneren van dit college. Deze kritiek komt zowel uit de coalitie- en oppositiepartijen. In het verloop van het debat werden er dus ook “stekelige” opmerkingen gemaakt door sommige fracties, dat de indruk bestaat dat er wat “chagrijn en onmin” speelt in het college en coalitiepartijen. Is de titel “Ferbine” ook van toepassing op dit college? Dit werd uiteraard door de voorzitter van de ELP tegen gesproken en dat hij vol vertrouwen heeft in dit college, maar duidelijk is toch echt wel dat de ELP haar verkiezingsbelofte “alles moet anders” tot nu toe moeilijk kan waarmaken. Het geduld van de ELP lijkt aan het opraken. Grootste kritiekpunt van de CDA fractie in het beleidsplan is dat wij vinden dat rentmeesterschap een volledig onbekende term is in dit college. Er wordt voor 17 miljoen euro doorgeschoven naar 2019 (niet uitgevoerd beleid), er is een zeer krappe sluitende begroting, maar het huis is financieel niet op orde. Er wordt ingeteerd in eigen vermogen en bij doorzetten van een dergelijk beleid zal er fors bezuinigd moeten worden in de komende jaren. Daarnaast blijft de werkeloosheid, de toegang tot de arbeidsmarkt en het tekort in het Sociaal Domein voor de CDA fractie een grote zorg. De CDA fractie diende meerdere moties voor aanpassing in beleid. Namens het college gaf de wethouder financiën ter Keurs een reactie op de bijdragen van alle fracties. En deze reactie was zeer teleurstellend!

In een bijdrage van amper 5 minuten was de conclusie;

 • Het beleidsplan bouwt voort op huidig beleid, we kunnen in 4 maanden geen nieuw beleid maken,
 • De financiële ruimte is op, volgend jaar dienen er politieke keuzes gemaakt te worden over beleid en bijbehorende financiën,
 • Dit beleidsplan is inderdaad teveel financieel, maar kan ook worden gezien als uitvoeringsprogramma van dit college,
 • Dit debat niet beperken tot geld discussie, maar uitgangspunt moet zijn burgers en samenleving. Na de schorsing werd het debat vervolgd in thematische aanpak en werden vragen/moties door de betrokken portefeuillehouders beantwoord. Volledige verslaglegging hiervan is te uitgebreid, maar een aantal zaken die opvielen:
 • Coalitiepartij ELP voert stevige “oppositie” en wordt ongeduldig,
 • Er ligt een forse opdracht voor dit college om kritisch te kijken naar beleid met bijbehorende financiën (tekorten lopen op, met name in Sociaal Domein),
 • Een uitvoeringsprogramma wordt door alle fracties gewenst en zij gaan niet akkoord met hetgeen beschreven in het hoofdlijnenakkoord/beleidsplan/collegeprogramma,
 • De deelname van de GR in Caparis (wie wil blijven deelnemen en wie niet) moet snel duidelijk worden, alsmede de doorontwikkeling van Caparis,
 • Zwembad locatie, bouw en bijbehorende financiën moet snel duidelijk worden,
 • Duurzaamheid en energie transitie groot vraagstuk en uitdaging, kijk niet alleen naar zonnepanelen/weiden, maar ook naar windmolens,
 • De wethouders blinken nog niet uit in uitgebreide dossierkennis, zelfvertrouwen en worden regelmatig gecorrigeerd door de voorzitter.

Het Besluit:

 • Beleidsplan 2019-2022: vastgesteld. De CDA fractie heeft in de vorige vergadering dd. 30/10 aangegeven geen voorstander te zijn van het doorschuiven van middelen en heeft tegen dit beleidsplan gestemd. 
 • Collegeprogramma Durf te Doen: ter kennisgeving aangenomen
 • Amendement CDA fractie om het bedrag van 100K voor Legacy LF 2018 uit beleidsplan te schrappen en dit bedrag te laten terug vloeien naar de algehele reserve: verworpen
 • Motie CDA fractie om met een projectplan te komen in 2e kwartaal 2019 om in ieder dorp in Smallingerland gemiddeld 5 huizen te bouwen: verworpen
 • Motie CDA fractie voor vrij parkeren op koopzondag: verworpen
 • Motie CDA fractie voor aanleg fietsverbinding Peinder Mieden met brug: aangenomen
 • Motie CDA fractie voor beschut werken plek bij agrarische ondernemers: aangenomen
 • Motie CDA fractie voor soepele overgang bijstand naar werk: aangenomen
 • Motie GL (mede indiener CDA fractie) over om bij provinciale overheid te bepleiten voor mogelijkheid plaatsen kleine windmolens: aangenomen
 • Motie PvdA (steun van CDA fractie) om naast digitale afvalkalender voorlopig ook de papieren versie te behouden: aangenomen
 • Motie PvdA (steun CDA fractie) voor realisatie van onafhankelijke ombudsfunctie in gemeente Smallingerland: aangenomen
 • Motie D66 (steun CDA fractie) voor onderzoek naar discriminatie onder LHBTI gemeenschap Smallingerland (motie is onderdeel van huidig beleid bij uitvoering veiligheidscan in Smallingerland)  Motie D66 (steun CDA fractie) voor onderzoek naar aanmoediging en faciliteren van verduurzamen van woningen: aangenomen
 • Motie ELP (steun CDA fractie) over voorbereiden om kennisgeving vanuit gemeenteraad in toekomst alleen nog digitaal te doen: aangenomen Ingetrokken moties:
 • Motie ELP om diploma afzwemmen ook mogelijk te maken in de Welle (wordt onderzocht door wethouder)
 • Motie D66 over mogelijkheid voor een kleine technische universiteit/dependance in Drachten (er is een TU in Groningen en in een dependance in Leeuwarden, wethouder ziet nut deze motie niet in en deze is ingetrokken)

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.