12 december 2020

Uit de Raad van 8 december 2020

Debat

Een extra raadsvergadering was ingepland i.v.m. de verdere voortgang over de begroting 2021-2024. De Provincie heeft de gemeente Smallingerland de kans gegeven om uiterlijk 15 december een herstelbegroting in te dienen. De beide stelposten die via amendementen zijn aangenomen (3 miljoen euro bezuinigen op de organisatiekosten (Carins) voor sociaal domein en 1 miljoen euro bezuinigen op organisatiekosten bij de gemeente) zijn niet concreet genoeg en uit de begroting gehaald. Vorige week heeft de raad het college de opdracht te geven om met een aantal scenario’s te komen om het financiële gat van 85 k in de jaarschijf 2021 te repareren. Het collegevoorstel wat nu voor ligt beschrijft een 3 tal opties;

1. Eenmalig extra verhogen van de OZB met 0,65% voor het jaar 2021. Dit levert alleen voor 2021 een positief resultaat op van € 91.000. Na 2021 wordt deze verhoging weer teruggeschroefd.

2. Verlagen van de post groenonderhoud Caparis. Deze post van € 300.000 is opgenomen onder nieuw beleid omdat er nieuwe contracten afgesloten moeten worden voor het groenonderhoud. Recent is daarbij duidelijke geworden deze post met € 100.000 verlaagd kan worden. Dit heeft een structureel effect op alle jaarschijven.

3. Binnen het sociaal domein zou afgewogen kunnen worden om de re-integratie instrumenten te versoberen. In het herschikkingspakket zijn hiervoor ideeën opgenomen. Het is echter onzeker of deze maatregelen in de uitvoering al in 2021 tot de gewenste besparing kunnen leiden Daarnaast stelt het college voor in het wijzigingsvoorstel om de 2 ingediende amendementen (bezuinigen kosten organisatie van sociaal domein en 1 miljoen op organisatie gemeente) ook uit de begroting te halen. Het college stelt de raad voor om optie 2 mee te nemen in de gewijzigde begroting. Dit heeft geen maatschappelijke effecten en levert positieve financiële resultaten op.

Karin vroeg namens de CDA fractie in hoeverre het nu echt noodzakelijk was om deze 2 amendementen ook mee te nemen in het wijzigingsvoorstel; was dit een eis vanuit de Provincie of een keuze van het college zelf? Wethouder van Beek vertelde dat dit een keuze is van het college; met algemene stelposten kan het college niets, financieel voordeel kan niet in 2021 al geboekt worden en de komende kerntakendiscussie levert genoeg aanknopingspunten op om dit mee te nemen. De CDA fractie is wel content dat het vrij eenvoudig was om een bedrag te vinden wat een positief resultaat oplevert in enkele jaarschijven. Even dreigde een herhaling van het debat van vorige week ontstaan na enkele prikkelende opmerkingen van andere partijen naar CDA, ELP. VVD en SB. Het proces in de afgelopen weken verdiende geen schoonheidsprijs, de gemeente is slechter af i.v.m. met de 1e begroting en het korten op wettelijke taken zoals energietransitie en omgevingswet zou niet mogen. Wethouder van Beek beaamde dat het zeer goed denkbaar is dat het college met een extra financiële aanvraag komt voor bijvoorbeeld invoering van de omgevingswet.

Na een korte schorsing werd de vergadering beëindigd en op 15 december wordt er gestemd over het gewijzigde begrotingsvoorstel.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.