10 januari 2019

Uit de Raad van 8 januari 2019

Ronde tafelEr stonden 2 onderwerpen geagendeerd bij de Ronde tafel, te weten de verordening jeugdhulp Smallingerland 2019 en de herziening bestemmingsplan Drachten- Buitenstvallaat ontsluiting De Werf. Op een vraag van CU na, om het taalgebruik in de verordening jeugdhulp meer begrijpelijk op te stellen, werden er geen vragen gesteld.
Het DebatDe opening van het Debat begon met de installatie van de nieuwe griffier, Gert-Jan Fokkema.  Tijdens het vragenuur werden vragen gesteld door D66 over de beoogde locatie van nieuwbouw van de school Samen Kansrijk in de wijk Vrijburgh. Ook de CDA fractie heeft enkele weken geleden bezoek gehad van enkele bewoners met de zorgen die leven. De zorgen gaan o.a. om het niet pro actief meenemen van wijkbewoners in het plan en de toename van verkeersactiviteiten in omliggende wijken. De bewoners zoeken hierbij actief de media op en hebben een website gemaakt.Namens de CDA fractie stelde Karin vast dat het college door hun optreden in dit dossier al met 3-0 achter staan. Wethouder de Ruiter beargumenteerde dat er in juli 2018 nog niet voldoende duidelijkheid was over de beoogde locatie van de school, mede door de mogelijke komst van woonwagens in Vrijburgh. Deze duidelijkheid is er nu wel en het college gaat nu actief in gesprek met de bewoners. Dit onderwerp komt ongetwijfeld weer terug op de agenda, aangezien de bouw van een school in Vrijburgh ook om een bestemmingswijziging vraagt.Verder stelde de PvdA vragen over de papieren afvalkalender (geen huis aan huis verspreiding, maar digitaal en via app) en vroeg de CU hoe het zat met de voortgang voor het ondergronds leggen van de hoogspanningskabels (aangenomen motie 2018). Wethouder de Ruiter vertelde dat de opdracht is verleend aan TenneT en dat er eerst onderzoek wordt gedaan, waarvan de resultaten eind 2019 worden verwacht.Spoeddebat de LaweiDit spoeddebat was aangevraagd door de CDA fractie met als reden dat de Raad medio december 2018 door het college per brief is geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek.In de brief van het college wordt gemeld dat de huisaccountant Deloitte dit onderzoek niet kan uitvoeren (in verband met noodzakelijke onafhankelijkheid en voorkomen van iedere indruk van belangenverstrengeling) en dat accountant PWC alleen een volledig nieuw onderzoek wil uitvoeren. In het eindrapport van de enquêtecommissie Lawei zijn 6 aanbevelingen gedaan, die in een motie unaniem zijn aangenomen. Eén van de aanbevelingen was, om een onafhankelijk vervolgonderzoek te laten uitvoeren naar een deel van de verstrekte subsidie (de niet verantwoordde 1,1 miljoen aan voorbereidingskosten).Karin uitte namens de CDA fractie haar ongenoegen over de voortgang en de brief van het college en gaf beide accountantsbureaus een dikke onvoldoende voor hun houding.Ze vroeg zich af of het college en de coalitiepartijen wel echt de onderste steen boven wilde halen, niet met de handen in het haar zitten en dat het er op leek dat de coalitiepartijen zich terug lijken te trekken en het dossier willen sluiten.De CDA motie riep op om met spoed uitvoering te geven aan het vervolgonderzoek zoals unaniem door de raad is aangenomen.Portefeuillehouder van Mourik had kennis genomen van de motie en het betoog van de CDA fractie sprak hem aan. Hij gaf een toelichting op de brief: in juli 2018 was er een gesprek met Deloitte en hierin gaf Deloitte aan dit onderzoek wel even te kunnen uitvoeren en van belangenverstrengeling was geen sprake. Afgesproken is dat Deloitte met een plan van aanpak en een prijsopgave zou komen voor het vervolgonderzoek. Medio september gaf Deloitte echter plotseling aan dit onderzoek niet te kunnen uitvoeren, tot teleurstelling van het college.In oktober vond een gesprek plaats met accountant PWC en eind november heeft PWC een aantal scenario’s voor het onderzoek bij het college neergelegd. Dit was voor het college reden om de Raad in te lichten over de gebrekkige voortgang.Veel fracties gaven aan dat er openheid moet komen in dit dossier, omdat dit anders de Lawei maar blijft achtervolgen. De ELP fractie gaf aan dat zij niet moe waren gestreden en ook de onderste steen boven water wilde hebben. Zij sprak teleurstelling uit in de portefeuillehouder en riep op tot transparantie en openheid, en opteerde namens de coalitie om de motie van de CDA fractie 14 dagen aan te houden, intern op zoek te gaan naar de cijfers en deze vervolgens intern te laten beoordelen. Dit was volgens de ELP allemaal niet zo moeilijk en simpel op te lossen.De PvdA had grote moeite met nog meer kosten voor dit vervolgonderzoek (volgens CDA fractie ongeveer 35.000 euro) en dat dit geld ook anders besteedt kon worden. Indien de motie niet werd aangehouden, dan steunde de PvdA de motie niet.De CDA fractie sprak haar verbazing uit over dit voorstel van de coalitie, waarbij werd aangeven dat het niet reëel is om te verwachten dat er nu plotseling wel duidelijkheid binnen 14 dagen zou komen en dat deze cijfers ook nog eens intern zouden worden beoordeeld. Indien het allemaal zo gemakkelijk was geweest om de cijfers aan te leveren, waarom is dit de enquêtecommissie dan niet gelukt, aldus Karin.De CDA fractie gaf aan dat een zorgvuldig en onafhankelijk onderzoek belangrijk was, dat de motie niet voor 14 dagen zou worden aangehouden (“dat klinkt als chantage”) en tijdens deze vergadering in stemming werd gebracht.Na een schorsing van de vergadering gaven de coalitiepartijen aan de motie van de CDA fractie te ondersteunen, vanwege het feit dat onafhankelijkheid van vervolgonderzoek en het definitief kunnen afsluiten van dit dossier belangrijk is.De portefeuillehouder gaf aan dat het college graag betrokken is hierbij en in de komende dagen zelf alvast onderzoek doet naar de noodzakelijke data die het accountantsbureau nodig heeft. Dit om voorwerk te doen en extra kosten die dit onderzoek meebrengt te verlagen.Het Besluit:De motie van het CDA werd bij de stemming unaniem aangenomen.TIP: de afvalwijzer is te downloaden op uw telefoon via de app “afvalwijzer”. Bij het invullen van postcode en adres, wordt automatisch weergegeven wanneer afval wordt gehaald in uw wijk.Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.comSjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.