24 april 2019

Uit de Raad van 9 april

Uit de Raad 9 april 2019

Ronde Tafel

Er vonden 2 Ronde Tafels plaats; in de Trouwzaal de begroting van de Overheids BV voor het sociale domein { Carins} en het Frysk taalbeleid.

Voor de Overheids BV zijn mensen vanuit sociale zaken en van de consortiumpartners bij elkaar gebracht in de Overheids BV Carins. Een BV die los staat van de gemeente, maar wel met het gemeentebestuur als enige aandeelhouder.

Het doel is om beter te kunnen samenwerken en meer greep te krijgen op de verschillende processen binnen het sociaal domein. Deze BV heeft naast personeel ook huisvesting en andere facilitaire zaken nodig om goed te kunnen functioneren. Daarvoor heeft de BV een begroting opgesteld en de gemeenteraad heeft de gelegenheid om haar zienswijze hierop te geven.Tijdens de vragenrondes bleek dat op financieel gebied nog veel zaken niet duidelijk zijn. De stelling dat alle onkosten worden gedekt door de gemeentelijke begroting komt niet overeen met de hoeveelheid uitgaven. Ook heeft het CDA al vooraf technische vragen gesteld over o.a. de juistheid van deze begroting. Zo wordt er € 100.000 aan de jaarrekening 2018 onttrokken voor nieuwe uitgaven in 2019. Dat mag niet en daarbovenop heeft dit college gewaarschuwd dat de jaarrekening 2018 een miljoenentekort zal geven.

Het CDA wil bevestiging dat de kwartaalrapportage van Carins nu ook inzage gaat geven in de uitgaven sociaal domein (o.a. Jeugdzorg) en er dus geen ‘verrassingen’ achteraf meer gaan plaatsvinden. De directeur van Carins wilde deze bevestiging juist niet geven. Hij heeft niet de opdracht gekregen over de prestaties van de Overheids BV te rapporteren. De rapportage betreft alleen de bedrijfsvoering!?! Kortom Smallingerland geeft weer meer geld uit, zonder beter resultaat!

Het tweede onderdeel betrof het Frysk taalbelied.

Het enthousiasme voor de Friese taal van de opstellers van deze notitie oversteeg duidelijk de noodzaak bij de aanwezige raadsleden. De warme pleidooien om toch vooral altijd te beginnen met Fries bij de balie en in brieven werden zonder woorden voor kennisgeving aangenomen.Er is wel degelijk aandacht bij de aanwezige raadsleden voor de Friese taal.

Daarbij klinkt ook een realistisch beeld, we niet toe moeten naar raadsvoorstellen in het Fries etc. Het enthousiasme van de initiatiefnemers zal er zeker voor zorgen dat de gemeente alert blijft op het behoud van de Friese Taal. Overigens worden veel debatten in het Fries gevoerd!

Bij de Ronde Tafel in de Raadszaal was het belangrijkste onderwerp de toekomst van het vliegveld in Drachten. Het college is voornemens om het vliegveld te verkopen en eventuele kopers konden hun plannen toelichten. Bij de verkoop stelt het college 2 voorwaarden; het moet de functie van een vliegveld behouden en de gemeente wil het eerste recht van terugkoop houden.

Er zijn 2 partijen geïnteresseerd in koop: ondernemer Jellema uit Dokkum die met de invoer en assemblage van energie zuinige vliegtuigen uit Zuid Afrika het vliegveld wil behouden en daarnaast de afspraken die er zijn met de huidige gebruikers volledig zal respecteren. Op de vraag of investering in het vliegveld nu en in de toekomst (o.a. vervanging asfalt laag van de landingsbaan) garant stond, werd volmondig positief beantwoord dor Jellema.De ander partij is een consortium van ondernemers, die ook de functie van het vliegveld wil behouden in de vorm van een zelfvoorzienend “ duurzaam mobiliteitscentrum” voor vliegtuigen op stroom. Dit consortium heeft de benodigde financiële middelen voor huidige en toekomstige investering nu nog niet op orde, aldus de woordvoerder.

Over 2 weken debatteert de Raad over dit onderwerp.

Debat

Het debat werd geopend door de nieuwe burgemeester Jan Rijpstra.Tijdens het vragenuur werden vragen gesteld over het parkeerbeleid in Drachten. Wethouder bakker lichtte toe dat omwonenden van het Kiryat Onoplein in een extra info sessie zijn bijgepraat, aangezien nieuw beleid vooral hier aanpassingen zal geven. Volgens D66 was dit “fragmentarisch“ beleid, de wethouder vond dit echter niet. Rond de zomer kan de Raad het parkeer evaluatiebeleid verwachten en kan nieuw beleid opgesteld worden.SB stelde vragen over berichtgeving in de media over het tekort in de Jeugdzorg , ongeveer 3,2 miljoen euro. SB vond deze gang van zaken (eerst media informeren en niet de Raad) een schoffering voor de Raad.Wethouder Trompetter begreep de verbazing, echter de verklaring was simpel. Een week geleden is de Jaarrapportage Sociaal Domein afgerond (met voorlopige cijfers) en dit stond op de besluitenlijst. De media heeft dit stuk opgevraagd en zodoende was het in de krant geplaatst. De wethouder gaf toe dat het wel zo netjes was geweest om de Raad actief via een brief te informeren.De term “schoffering” vond hij niet gepast.

Motie vreemd aan de orde van de dag door PvdA/GL: volgens de indieners wordt het doen van onderzoek door derden die stage lopen bij de gemeente(bijvoorbeeld stagiaires/studenten etc), beperkt om via gemeentekanalen inwoners te benaderen. Dit zou komen door strenge beleid van de afdeling communicatie.

Portefeuillehouder Rijpstra antwoordde dat afhankelijk van het onderzoek er wordt gekeken hoe en wie via gemeentebronnen benaderd kunnen worden voor onderzoek.Hij zegde toe dat er binnen 6 weken nieuw communicatie beleid ter bespreking in de Raad en dat dit specifieke onderwerp zal worden meegenomen. De motie werd daarop ingetrokken door de indieners.

Het Besluit

Vaststelling van de besluitenlijsten

Overig nieuws

Op 10 april heeft een grote groep van 83 Friese CDA-ers, die hebben meegedaan aan de provinciale campagne, een bezoek gebracht aan het Europees Parlement in Brussel.We hebben een zeer interessante dag gehad onder de leiding van Wiebe Strikwerda (beleidsmedewerker van Esther de Lange) en uitleg gekregen over een aantal zaken van Esther zelf.

Na een korte tour door het Europees Parlement zelf, werden we aan het einde van de dag bijgepraat door Job van den Berg (Hoofd Relaties met het Europees Parlement, Permanente Vertegenwoordiging van Nederland).

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,

Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com

Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.