10 oktober 2019

Uit de Raad van 9 juli

Debat

Het debat stond volledig in het teken van de Perspectief Nota (PPN), waarin het college de financiële situatie schetst en het bijbehorende beleid voor 2020-2023. De PPN laat een verontrustend beeld zien; Smallingerland teert in op eigen vermogen en de schuldenlast wordt groter en groter. Reden voor dit college om met een pakket aan“herschikking” (lees bezuinigingen) voorstellen te komen om het tekort in de hand te houden. Vooraf was al duidelijk dat alle fracties allerlei aanpassingen wilden zien in de PPN, dit werd duidelijk door het record aantal van 38 moties die werden ingediend. Ook de CDA fractie  is zeer ongerust over de slechte financiële situatie en onze conclusie is dat vooral de inwoner van Smallingerland hard wordt getroffen door de bezuinigingen (o.a. verhogen OZB tarief, ingrepen in Sociaal Domein, verlagen van inkomensgrens bijzondere bijstand van 115 naar 110%). “Niet de inwoner staat centraal, maar de portemonnee van de inwoner”, aldus Karin. De CDA fractie vindt dat de gemeente aan spilzucht lijdt, en grote bedragen blijft uitgeven voor o.a. de verbouwing van het gemeentehuis en de dienstverlening met bijbehorende reorganisatie. Geld wordt vooral intern besteedt en de inwoner die het moeilijk heeft, wordt getroffen door maatregelen in het Sociale Domein. De CDA fractie had 10 moties ingediend om het college op andere ideeën te brengen en een aantal bezuinigingen terug te draaien. Zowel oppositie als coalitie partijen waren eensgezind in hun oordeel; dit beleid van het college lijkt nergens op. Opmerkingen als “we zitten met de gebakken peren”, “om de gemeente op te bouwen met de dienstverlening, moet er eerst worden afgebroken”, “het is het dubbeltje op zijn kant” tot “laten we een minuut stilte in acht nemen om het sociale gezicht van Smallingerland te herdenken” werden gebezigd. De PPN is een samenraapsel van bezuinigingen zonder een duidelijke lijn en heldere keuzes van dit college. Veel moties hielden in dat er kritisch moet worden gekeken naar bijvoorbeeld de beoogde locatie van het nieuwe zwembad (Tussendiepen) en het nut van de dienstverleningsoperatie en verbouwing. Deze dossiers brengen enorme kostenposten met zich mee en in krappe tijden kan dit niet. Na de 1e termijn reageerde wethouder financiën ter Keurs kort namens het college: de PPN is buitengewoon zorgelijk en het tekort loopt elk jaar fors op. Het herschikken van middelen is niet de makkelijkste weg, maar onontkoombaar voor de gemeente. Duidelijk is dat de gemeente op te grote voet leeft en dit kan niet doorgaan. Het was de wethouder duidelijk dat de keuzes van het college voor bezuinigingen niet de keuzes zijn van de Raad. Na een 1e schorsing deed de CDA fractie het volgende voorstel: Wat heeft de PPN op dit moment voor nut gezien de raakvlakken van de vele moties en de oproep van veel fracties tot het houden van een kerntakendiscussie (wat moeteen gemeente wel en niet doen)? Houdt de PPN aan, ga als college met de input van de vele moties aan de slag en kom met een nieuw plan wat is gebaseerd op reële financiële cijfers en neem grote dossiers en financiering als dienstverlening, zwembad etc mee hierin. Het lukraak bezuinigen zoals nu wordt voorgesteld in de PPN laat geen integrale afweging zien. De CDA fractie vroeg zich af of het college bij de totstandkoming van de PPN wel haar eigen politieke antenne aan had staan, gezien de forse kritiek van oppositie en coalitie. “ Is er overleg geweest tussen het college en de coalitiepartijen bij het opstellen van de PPN”? Uiteraard werd dit bestreden door de ELP met de opmerking dat de ELP niet als klapvee fungeerten zij een duaal systeem voorstaat.

In het Debat wat volgde, werden voors-en tegens bediscussieerd van het CDA voorstel; wat doen we nu met al die moties, komt er een nieuwe PPN in september, wanneer moet de kerntakendiscussie plaatsvinden etc. Burgemeester Rijpstra informeerde de Raad dat de PPN technisch niet van tafel kon, maar dat het zeker mogelijk was om in september een breder Debat toe voeren om keuzes te maken voor verder beleid. Hij riep alle partijen op om gezamenlijk met een motie te komen. Na een schorsing en ruim 4 uur vergaderen was de Raad eruit; een nieuwe motie riep het college op om in september met een reëel integraal plan te komen, waarin alle ambities van dit college en bezuinigen opnieuw worden besproken en prioriteiten gemaakt kunnen worden.

Hierin wordt dan ook gediscussieerd over de nieuwbouw en locatie van het nieuwe zwembad, de geplande bezuinigingen in het Sociale Domein en de verbouwing en reorganisatie in het gemeentehuis. Het laatste dossier kost 8 miljoen euro, waarvan de Raad in mei al 1,3 miljoen heeft toegezegd. Met deze nieuwe motie was stemming over 36 moties ineens van de baan. Wethouder ter keurs zei blij te zijn met de verantwoordelijkheid die de voltallige Raad neemt om ervoor te zorgen dat financiële tekorten worden terug gedrongen en een toekomstig gezond financieel beleid te voeren. Als laatste onderwerp werd er gedebatteerd over het terug draaien van het besluit van het college om de hoogspanningskabels in de Drait toch niet ondergronds aan te leggen. Ondanks een eerder aangenomen motie, zegt het college dat gezondheidswinst minimaal is en dat er geen geld voor is. De CDA fractie had een motie klaar liggen hierover, maar in het debat werd duidelijk dat wethouder de Ruiter de motie uit 2018 verder gaat uitvoeren en met een voorstel inclusief kosten opnieuw bij de Raad komt. Met deze toezegging konden de moties over dit onderwerp van meerdere fracties weer de kast in. Samenvattend: het is duidelijk dat het college een gele kaart heeft ontvangen in het PPN Debat van de gehele Raad op initiatief van de CDA fractie. Het is ons gelukt om alle fracties op één lijn te krijgen en in het najaar een breder debat te voeren over bezuinigingen en het in onze ogen teveel geld uitgeven aan dienstverlening en het zwembad. Een heroverweging in prioriteiten en het maken van juiste (financiële) keuzes is voor de CDA fractie hierin uitgangspunt.

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie,Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via cdarijpma@hotmail.com Sjouke Rijpma (fractiesecretaris CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.