12 juni 2020

Uit de Raad van 9 juni

Ronde Tafel

Als gast bij het onderwerp begroting FUMO 2021 en jaarstukken FUMO 2019 was de financial controller van de FUMO. Uit de jaarrekening blijkt dat het ziekteverzuim is gedaald en de productiviteit is verhoogd, de FUMO voert alle taken naar behoren uit, aldus FUMO. Wel heeft zij begrip voor de financiële situaties van de gemeenten, waaronder hoge kosten in het sociaal domein en Corona gerelateerde kosten. Een efficiency slag bij de FUMO is daarom ook van belang om kosten zoveel mogelijk laag te houden.

De voorzitter van de cliëntenraad vond de jaarrapportage sociaal domein 2019 uitgebreid, maar miste in het hele stuk wel of het beleid nu ook de resultaten geeft die men voor ogen heeft. De cliëntenraad zal haar verbeterpunten delen met de raad. Bij de begroting Carins was als gast de directrice van Carins aanwezig. Er is in de afgelopen maanden kritisch gekeken naar organisatie en taken van Carins, waarbij is aangegeven dat hiermee efficiency in de organisatie is behaald. De CDA fractie vroeg of de begroting van 7,3 miljoen euro reëel en voldoende was om al het werk uit te voeren. Volgens Carins is dit een reële, maar krappe begroting. Onverwachte toename van hulpvraag of nieuw landelijk beleid kunnen kosten eventueel verhogen. Duidelijk is dat Carins intern nog bezig is om taken en functies beter te beschrijven, waarbij er gekeken wordt naar wat men doet en welke ureninzet hiervoor nodig is.

Gasten bij het onderwerp monitor onderwijshuisvesting waren tevreden over de monitor, met name in investering in huisvesting en het uitgangspunt van integrale kind centra (samenvoeging kinderopvang/school en peuterspeelzaal).

Debat

Jaarstukken Marrekrite 2019/concept begroting 2021/meerjaren rekening 2022-2024: De Marekrite heeft een gezonde financiële uitgangspositie, waarbij er een vrij hoge algemene reserve aanwezig is. De concept zienswijze van het college stelt voor om de Marekrite hierop te bevragen. Wethouder de Ruiter is het niet eens met de visie van de Marekrite om deze algemene reserve nog verder te verhogen. De Marekrite was niet aanwezig bij de ronde tafel en de wethouder zal zorgen dat de vragen die er nog leven bij de gemeenteraad schriftelijk door de Marekrite zullen worden beantwoord.

Jaarstukken GR SW Fryslân 2019/begrotingswijziging 2020/begroting GR SW Fryslân: Er werd aandacht gevraagd om naast aandacht voor de begroting van de GR SW, ook aandacht te houden voor de NV Caparis zelf. Wethouder Hoekstra zal zeker met de 3 andere deelnemende gemeenten de situatie bij Caparis goed in de gaten zal houden.  

Toekomst vliegveld Drachten: Het college stelt voor om het raadsbesluit van december 2019 niet uit te voeren (exclusiviteitsbeding Vlieg Club Fryslân) omdat hier juridisch haken en ogen aan kunnen zitten. Het nieuwe raadsvoorstel is om geen uitvoering te geven aan het raadsbesluit van december, in de loop van dit jaar met een concept kader op inhoud en proces te komen en het vliegveld dus niet te sluiten op dit moment. Er werden 2 amendementen ingediend, waarbij D66 voorstelde dat de VCF een gedeelte van het vliegveld pacht en de rest van het vliegveld te gebruiken voor aanleg van een zonnepark. De CDA fractie ziet graag dat alle belangen van relevante partijen worden meegenomen en gerespecteerd, de fractie constateert dat de VCF vooral naar zich zelf kijkt. Het voorstel van de commerciële partijen die de raad heeft ontvangen, spreekt de CDA fractie aan. Hierbij is oog voor duurzaamheid, economische kansen en ontwikkelingen en inzet op duurzaamheid. Volgens de CDA fractie staat gebrek aan daadkracht de toekomst van het vliegveld in de weg. De opdracht aan de vliegclub om te komen met een gedragen plan met de huidige gebruikers kwam niet uit de verf omdat zij niet allemaal tot samenwerking konden komen. Daarom stelde de CDA fractie in haar amendement voor om een externe deskundige aan het werk te zetten, deze in overleg te laten gaan met alle huidige en potentiele gebruikers en uiterlijk eind augustus met een voorstel te komen. Voor het CDA staat het vliegveld voor een uniek aspect van Smallingerland met kansen voor de huidige gebruikers en duurzame initiatieven, toepassing van innovatie zoals elektrisch vliegen en toepassing waterstof. Niet alleen hobbymatig maar ook meer kansen voor werkgelegenheid en bovenal het behoud van het vliegveld. Ook daarom is snelheid geboden! Wethouder Hoekstra zegde toe dat hij met alle betrokken partijen om de tafel, maar kan niet toezeggen dat dit proces ook voor eind augustus klaar is. Beide amendementen werden bij het besluit verworpen en helaas moeten we constateren dat andere partijen tevreden zijn met de vage toezeggingen van het college om pas in het najaar 2020 met weer een nieuw plan te komen.

Besluit

Tijdens het vragenuur stelde de CDA fractie vragen over de stand van zaken van een eerder aangenomen motie over de plaatsing van kleine windmolens. Wethouder de Ruiter kon melden dat er tot nu toe geen enkele aanvraag is binnengekomen bij de gemeente. Plaatsing van kleine windmolens mag volgens provinciaal beleid alleen bij agrarische bedrijven, en dan alleen als er nog geen zonnepanelen zijn geplaatst op het dak.

Verder werden er vragen gesteld door de SB over berichten in de media (o.a. positieve jaarrekening gemeente, aanvraag wietteler) die eerder de media bereiken dan de raad. Wethouder Sijperda erkende dat er een aantal zaken in de communicatie niet goed zijn gegaan en dat dit intern wordt bijgesteld. Ondanks de schriftelijke beantwoording van het college aan de ELP over uitbreiding terrassen op de Kaden, stelde de ELP alsnog vragen hierover. F

inanciële stukken Marekrite: aangenomen

Financiële stukken GR SW Fryslân: aangenomen

Amendement CDA vliegveld(VVD/SB): verworpen

Amendement D66 vliegveld Drachten: verworpen

Raadsvoorstel vliegveld (geen uitvoering raadsbesluit december 2019 en voorlopig geen sluiting vliegveld): aangenomen

Met vriendelijke groet uit de CDA fractie, Karin (van der Velde-Ronda), Hans (Doddema), Corrie (Ponne), Minke (de Voor-Veenstra), Douwe (Hiemstra) en Sjouke (Rijpma)

Reacties welkom via [email protected] Sjouke Rijpma (fractievertegenwoordiger CDA Smallingerland) 06-470 56 678

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.