12 februari 2020

Vanuit het bestuur

Op 30 januari heeft het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân weer vergaderd. Een kort verslag hiervan:

Jos de Boer en Marten Hoekstra van onze campagnecommissie hebben het bestuur bijgepraat over hun bezoek aan Den Haag. Ze hebben daar gesproken met Harry van der Molen, Tweede Kamerlid, en Thijn van Veghel van het partijbureau. Inhoud van de bespreking in de Hofstad was de eerstvolgende Gemeenteraadsverkiezing. Gezien de huidige samenstelling van de CDA-fractie in relatie tot de mogelijke nieuwe fractie is vroegtijdige actie gewenst. Willen we kennis en kunde op niveau houden dan is goede voorbereiding en gedegen inwerken onontbeerlijk. Het bestuur is zich hiervan bewust en staat achter het voorstel van Jos en Marten om binnen afzienbare tijd een brainstormsessie te organiseren samen met de huidige fractie. Ons campagneteam zal daarin het voortouw nemen. Daarnaast zal het bestuur eind 2020 weer functioneringsgesprekken houden met raadsleden en wethouders. Dan zullen wensen en ambities wel naar voren komen.

Het bestuur is door fractievoorzitter Douwe Attema bijgepraat over het aanvullen van het college van B&W dat nodig was door het vertrek van Stella van Gent (PvdA) als wethouder. Douwe heeft als voorzitter van de grootste fractie daarin veel werk verzet, veel gesprekken gevoerd met de andere fracties, vooral met de coalitiefracties, en met vele andere betrokkenen. Dat alles heeft ertoe geleid dat Mirjam Bakker (D66) inmiddels is beëdigd als wethouder. Het bestuur bedankt Douwe voor zijn niet geringe inzet in dezen!

Het bestuur heeft zijn ambities geherformuleerd en de ambities voorzien van de namen van de verantwoordelijk bestuursleden. De dertien ambities zullen elke vergadering worden besproken en waar nodig worden bijgesteld, aangevuld enz.

Op 21 april 2020 zal de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering plaatsvinden.

Het bestuur heeft naast een eigen vergaderschema ook een rooster van aftreden vastgesteld. Dat rooster geeft aan dat er in het najaar van 2020 drie bestuursleden aftredend zijn, zij zijn alle drie (formeel) herkiesbaar.

Namens het bestuur,
Pieter Dijkstra

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.