Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van CDA Súdwest-Fryslân u als lid, van harte uit voor het bijwonen van de algemene Ledenvergadering (ALV). Deze zal gehouden worden op 21 april aanstaande. In deze vergadering hebben wij als gastspreker Gedeputeerde (en lid van onze afdeling) Sietske Poepjes uitgenodigd. Zij haakt aan om ons bij te praten over de actualiteiten in de provincie.

U kunt weer digitaal aanschuiven via MSTeams. Wij beseffen terdege dat digitaal voor sommigen van u lastig kan zijn. Indien u hulp nodig heeft kunt u contact opnemen met onze secretaris of een van de andere bestuursleden, zie op de achterpagina van dit blad.

Een code om digitaal mee te vergaderen kunt u vanaf 19 april aanvragen bij de secretaris Bianca Domhof via secretaris@cda-swf.nl

Agenda:

Vanaf 19.45 uur kunt u inloggen. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

 1. Opening door de voorzitter, Hans Hettinga
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Ingekomen en verzonden stukken
 5. Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering 11 november 2020 (zie elders in dit blad)
 6. Nieuws uit de fractie (toelichting door fractievoorzitter Douwe Attema)
 7. Nieuws uit het college (toelichting door de CDA-wethouders: Gea Wielinga/Bauke Dam)
 8. Gedeputeerde (en lid van onze afdeling) Sietske Poepjes haakt aan om ons bij te praten over de actualiteiten in de provincie. In overleg met haar kijken we nog naar een passende plek op de agenda.
 9. Bestuur
  • Financiën (financieel resultaat 2020)
  • Aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Let op: aanmelden is nodig. Wilt u aanwezig zijn? Stuur dan uiterlijk 20 april een e-mail naar secretaris@cda-swf.nl ovv ja, ik kom 21 april. Dan ontvangt u op 21 april een link naar de vergadering.

Wij houden graag contact met u.

bestuur CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.