15 november 2018

Algemene beschouwingen 2019

In de raadsvergadering van 13 november waren de algemene beschouwingen op de begroting voor 2019. Hieronder de complete beschouwing van CDA-fractievoorzitter Douwe Attema:

Het CDA vindt de begroting 2019 een mooie begroting. Want de gemeente heeft de zaken goed voor elkaar en is gezond. De uitwerking van het coalitieakkoord "SWF ontwikkelt en verduurzaamt" komt in grote lijnen terug in de begroting 2019.

Het eerste uit deze titel van het coalitieakkoord is “ontwikkelt”. We laten zien dat we een ontwikkelgemeente zijn. Een krachtig instrument om projecten te realiseren. Er is bijna 19 mln. beschikbaar voor vier sterke programma’s. Sneek, Bolsward, Ut de Mienskip, en de IJsselmeerkust.

Het tweede uit het coalitieakkoord, onder de titel “verduurzaamt” is een complexer onderwerp. De opgave is groot maar we zijn in Nederland nog niet bereid de beurs te trekken. Toch ziet onze fractie bewegingen ontstaan,

  • Er komen steeds meer nieuwe woningen zonder gasaansluiting;
  • Súdwest-Fryslân heeft een forse stap gezet om onze eigen gebouwen te verduurzamen. Dat is prima, ook omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft;
  • En we zijn onze gemeentelijke auto’s aan het verduurzamen.

De CDA-fractie vindt dat de woningen zo verduurzaamd moeten worden, dat de totale woonlasten niet stijgen.

Wij vinden ook dat onze jeugd bij dit vraagstuk betrokken moet worden. We hebben de wethouder deze vraag ook gesteld: "Gaat de wethouder de jeugd vanaf nu betrekken bij dit vraagstuk, en hoe?"

Het programma sociaal

Het meeste geld van deze begroting gaat naar het sociaal domein. In Súdwest-Fryslân is de zorg leidend, en niet het geld. Het CDA hoopt dat dit zo blijft.

Want Maatschappelijke ondersteuning en Zorg zijn belangrijke voorzieningen omdat het om mensen gaat. Ouder worden komt met gebreken. Dat dit kosten met zich meebrengt snapt iedereen. Sterke gebiedsteams met voldoende kundigheid is één van de voorwaarden om de onderkant van de zorgpiramide te versterken zodat in de top van de zorgpiramide minder geld uitgegeven wordt.

Gebruik maken van de bestaande zorgnetwerken yan de mienskip is nodig om het voorliggende veld te versterken. De samenwerking met de diaconieën (kerken), eerstelijnszorg, de huisartsen en de wijkverpleging is daarom belangrijk.

Het college wil met ingang van januari van start met resultaat gestuurde bekostiging van de zorg. Het CDA is van mening dat dit alleen kan slagen bij een goed functionerende organisatie. Hiervoor is kennis en kwaliteit nodig en heldere werkafspraken. Dit geldt zowel voor afspraken naar de cliënt als naar de zorgaanbieders.  We hebben in de raadsvergadering de vraag gesteld, zijn wij hier in januari klaar voor?. 

Omdat 2019 een overgangsjaar is willen wij graag als raad op de hoogte gehouden worden van deze nieuwe aanpak en op tijd evalueren.

Diverse gemeenten om ons heen hebben een beroep moeten doen op de zogenaamde stroppenpot,  “Fonds teruggekort gemeenten”, extra geld voor de extra taken die vanuit het rijk zijn overgeheveld naar de gemeente. Omdat Súdwest-Fryslân heel goed geanticipeerd heeft op alle veranderingen in het Sociaal Domein (inwoner en integrale aanpak centraal, slimme werkprocessen etc.) hebben wij tot op heden geen tekorten in het sociaal domein gehad. Dit is een compliment naar onze gemeente en wij als CDA zijn dan ook trots dat er landelijk naar onze gemeente wordt gekeken hoe wij dat hier doen.

Er blijft een aandachtspunt: De kosten jeugdzorg. Door tekorten kunnen gemeenten niet genoeg investeren in preventie/ vroeg signalering. Dit frustreert de doelstellingen op dit gebied. Daarom hebben wij uitgesproken dat er aandacht blijft voor preventie en vroegsignalering. Wij hebben gevraagd of wij ons zorgen moeten maken over dit budget

Verder zijn de volgende zaken naar voren gebracht

Infrastructuur/verkeer

Het CDA blijft het verkeer en de overlast -dan wel gevoelde overlast- in Offingawier volgen. Wij hebben het college gevraagd nieuwe ontwikkeling bij het Sneekermeer, bij de Potten, te beoordelen op al dan niet een verkeerstoename.

En we ondersteunen het initiatief vanuit Bolsward wat het noodzakelijke aquaduct bij Bolsward betreft, het staat in ons coalitieakkoord. De eerste contacten met de Bolswarder groep zijn gelegd.

Cultuur                           

Nationaal Modelspoor museum Sneek

We hebben aandacht gevraagd voor het Nationaal Modelspoormuseum Sneek. Dit museum wil naar 40.000 tot 50.000 bezoekers per jaar en moet vanwege het opzeggen van het huurcontract eind volgend jaar op zoek naar een andere locatie.

Bouwlocaties zijn schaars en de aankoop van een kavel op de Hemmen slaagt niet. Mogelijk verdwijnt het spoorwegmuseum uit Sneek, zelfs uit de gemeente. Met een motie is het college opgeroepen contact te zoeken met als einddoel behoud van het museum in Sneek.

De ontwikkeling naar een duurzame landbouw is actueel en vraagt de nodige aandacht.

Het CDA neemt afstand van de kritische geluiden waarbij de boeren alle schuld krijgen van de vermindering van de biodiversiteit.

Want, wat is eeuwen is ontstaan, kunnen we niet in een paar jaar veranderen. Dit moet SAMEN. De CDA-fractie is benieuwd hoe het college dit in 2019 aanvliegt.

Het wonen

Al in 2017 is de woonvisie vastgesteld. Hopelijk dit jaar nog is de uitkomst van het Woningbehoefte onderzoek. De CDA-fractie dringt aan op een versnelling zodat snel duidelijk wordt voor wie we gaan bouwen, waar, en welke aantallen.

En raad en college moeten gezamenlijk en ook harder optreden tegen de terugtrekkende woningbouwcorporaties in de dorpen. Alleen bouwen in de grote kernen is te gemakkelijk.

Graag een reactie van het college hoe de contacten met de woningbouwcorporaties lopen, en hoe het college dit gaat oppakken?

Bij de afronding zijn nog twee zaken genoemd

  1. De mondiale milieuproblemen verminderen onvoldoende. Verandering van gedrag is dus noodzakelijk. We moeten ons steeds de vraag stellen, wat kan ik er zelf aan doen.
  2. En Súdwest-Fryslân is een mooie gemeente en een grote gemeente. We weten elkaar te vinden en dat houden we zo.

Douwe Attema,
Fractievoorzitter

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.