21 februari 2019

Bestuur CDA Súdwest-Fryslân is ambitieus

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van vorig jaar november heeft het bestuur drie kandidaat-bestuursleden voorgedragen. Deze zijn door de ALV met applaus benoemd. Dat is een plezierige ontvangst. Het bestuur bestaat nu weer uit zeven leden en is daarmee voltallig. Nu we weer op volle sterkte zijn, hebben we de taken opnieuw verdeeld en onze ambitie voor de komende jaren uitgesproken.

Het bestuur vergadert normaal gesproken een keer in de maand. In onze januarivergadering hebben we een aantal zaken benoemd die we, naast het gewone werk, het komende half jaar extra aandacht willen geven.

Het gaat dan om het intensiveren van de contacten met onze CDA-raadsleden en -wethouders, de communicatie naar de leden (om duidelijk te laten zien wat we doen), de ledenzorg, het werven van nieuwe leden, het contact met de CDJA-leden en het ledenblad. Dat is veel en het gaat gebeuren. U kunt ons daar op aanspreken.

Drukwerk
Drukwerk
Drukwerk

In het bestuur hebben we de taken als volgt verdeeld; Fernande Teernstra en Broer Witteveen zijn algemeen bestuurslid, Carin Boersma-Staats verzorgt de PR en de communicatie, Nynke Algra is onze nieuwe penningmeester, Bianca Domhof blijft de secretaris, Pieter Dijkstra is vicevoorzitter en aan ondergetekende de eer om voorzitter van deze mooie club te zijn.

Wij gaan u opzoeken en wij horen ook graag van u!

Wij gaan u opzoeken en wij horen ook graag van u! Op de website vindt u de contactgegevens van de bestuursleden. Uw aanbevelingen en suggesties zijn van harte welkom en ook voor opbouwende kritiek is ruim plaats. Onze eerstvolgende CDA Algemene Ledenvergadering is komend voorjaar op 11 april as.

Het CDA heeft in onze gemeente Súdwest-Fryslân een mooie en ook verantwoordelijke positie. Die positie krijg je niet voor niks. En die verantwoordelijkheid willen we iedere dag dragen. En daarmee wil onze CDA club ook in de toekomst volop dienstbaar zijn aan de inwoners van de mooiste gemeente van Nederland.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

Hans Hettinga
voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.