26 september 2011

Eén (nieuwe) lokale omroep

Een delegatie van de gemeenteraad heeft bemiddeld in het conflict tussen de lokale omroepen SWF-Lokaal en Radio Markant, met als resultaat dat er gewerkt wordt aan één lokale omroep in Súdwest-Fryslân. Het CDA waardeert deze stap van beide omroepen.

Op eigen initiatief zijn de 3 lokale omroepen (Radio Markant Sneek, Radio A7-Bolsward en RTN (Nijefurd) in 2009 gestart met een fusietraject. Dit heeft in eerste instantie geleid tot een intentieverklaring om gezamenlijk te komen tot één brede lokale omroep voor de nieuwe gemeente Súdwest-Fryslân. Als gevolg van problemen die er tijdens het fusieproces ontstonden, heeft Radio Markant zich in februari 2011 teruggetrokken en via de media aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de fusie. Radio Markant heeft vervolgens een aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Daarna heeft ook de Stichting Lokale Media-instelling SWF (namens Radio A7en RTN) een aanvraag ingediend. Pogingen door de gemeente en het OLON (Organisatie van lokale omroepen in Nederland) om tot één omroep te komen mislukten. Hierop heeft het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel, het laten aanwijzen door het Commissariaat voor de Media, voorgelegd aan de gemeenteraad. Aangezien de gemeente er niet in slaagde om beide partijen te bewegen één gezamenlijke aanvraag in te dienen, wijst het Commissariaat voor de Media, na advies van de gemeenteraad, de zendtijd toe aan één van beide instellingen.

Op 12 september 2011 heeft een delegatie uit de gemeenteraad (CDA, VVD, PvdA, FNP en GroenLinks) van Súdwest Fryslân gesprekken gevoerd met de beide lokale omroepen. Doel van de gesprekken was om te verkennen in hoeverre beide omroepen genegen zijn om tot een definitieve bemiddeling te komen. Daarbij is aan beide omroepen te kennen gegeven, dat het van groot belang is, dat in de gemeente Súdwest Fryslân één gezamenlijke omroep wordt geïnstalleerd en gefaciliteerd. Op basis van deze gesprekken is uiteindelijk toch tot een overeenstemming gekomen tot het vormen van één lokale omroep. Om dit te realiseren hebben beide omroepen (SWFLokaal en Radio Markant) toegestemd om als bestuur terug te treden en de weg te openen voor een nieuw bestuur.

De CDA-fractie waardeert deze stap en realiseert zich, dat de afgelopen jaren met veel inzet van bestuur, medewerkers en vrijwilligers gewerkt is aan een professionalisering van de lokale omroepen. Het is dan ook altijd moeilijk om een stap te nemen die de mogelijkheid geeft om te komen tot één lokale omroep voor de gemeente Súdwest Fryslân. Als CDA-fractie zijn we van mening, dat alle energie die in het verleden gestoken is in de lokale omroepen niet verloren behoeft te gaan, maar bouwsteen zal zijn om te komen tot één lokale omroep.

Tijdens de raadsvergadering heb ik als fractievoorzitter lovende woorden geuit naar de thans zittende besturen voor hun werk in de afgelopen jaren. Het is nu tijd, met een nieuw bestuur, te komen tot de vorming van één lokale omroep. Namens de raad heb ik wethouder Wiggle Sinnema opgeroepen om dit te realiseren en de raad op de hoogte te houden van de vorderingen. De beide aanvragen van de lokale omroepen zullen nu worden ingetrokken en het nieuwe bestuur van de te vormen lokale omroep zal dit opnieuw doen bij het Commissariaat voor de Media.

Namens de CDA-fractie,
Hans Visser

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.