08 oktober 2013

Geen belastingverhogingen in Súdwest-Fryslân

Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad voor de 4e maal op rij een sluitende begroting aan. Ook de meerjarenramingen voor 2015-2017  is positief. Voor de inwoners van Súdwest-Fryslân betekent dit voor de 3e keer op rij dat de belastingen niet omhoog gaan.

Geen belastingverhogingen

Voor de inwoners van Súdwest-Fryslân leidt de begroting 2014 niet tot extra lasten. 
CDA-Wethouder Maarten Offinga zegt hierover: “Ons college is zich ervan bewust dat we op elke euro moeten letten. Net als vorig jaar is er geen sprake van extra belastingverhogingen, behalve de jaarlijkse inflatiecorrectie”.

Meerjarenperspectief

In deze begroting heeft de gemeente Súdwest-Fryslân rekening gehouden met de meerjarenraming 2015-2017 en de uitgangspunten van de Conjunctuurnota 2014 en de Perspectiefnota 2014-2017.

Daarnaast is er ook rekening gehouden met de ontwikkelingen vanuit de landelijke overheid. De landelijke bezuinigingen bepalen namelijk in grote mate welke keuzes de gemeente Súdwest-Fryslân de komende jaren moet maken. De Rijksbezuinigingen zijn dan ook in deze begroting verwerkt. De begroting van de gemeente Boarnsterhim is meegenomen, maar heeft geen consequenties voor de begroting van de gemeente Súdwest-Fryslân. Op basis van het Regeerakkoord Rutte 2 is de begroting 2014 en meerjarenraming 2015–2017 vooralsnog positief.

Wethouder Offinga: “Als gemeente kunnen we in deze financieel economisch onzekere tijden tevreden zijn over deze begroting. Met deze begroting liggen we goed op schema, maar het kan altijd beter”.

Ruimte voor ambities

Omdat het college de belastingen niet wil verhogen en minder geld van het Rijk krijgt, moeten we besparen op diverse andere terreinen. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld vermindering van subsidies en bestaande voorzieningen die onder druk komen te staan.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk om wel te blijven investeren in economische ontwikkelingen, door gebruik te maken van het ontwikkelfonds en externe (rijk en provincie) financiering. Wij zijn in overleg met de provincie over de besteding van de NUON-gelden en hoe wij dit combineren met onze investeringsagenda.

Decentralisaties sociaal domein

Op sociaal terrein gaat er veel veranderen. De gemeente krijgt er drie grote taken bij.

Het gaat om onderdelen uit de AWBZ die over gaan naar de Wmo, de participatiewet en de Jeugdzorg. Begin 2013 hebben de gemeenteraden van Súdwest-Fryslân en Littenseradiel de visie ‘Naar een veerkrachtig sociaal domein’ vastgesteld. In deze visie staat beschreven hoe de overgang en veranderingen in het sociale domein op het gebied van werk, jeugd en ondersteuning willen aanpakken.

Overige besparingen

Verder zal in de meerjarenplanning een forse bezuiniging plaatsvinden door het hanteren van de nullijn voor loon- en prijsstijgingen, personeelsvermindering en verbetering van inkooptrajecten. Daarnaast zijn er nog specifieke besparingen vanuit het Rijk op de WMO en Onderwijshuisvesting.

De begroting 2014 wordt op 15 oktober besproken in de commissie Doarp, Stêd en Omkriten, op 16 oktober in de commissie Boarger en Mienskip en op 17 oktober in de commissie Bestjoer en Finânsjes. Op 7 november stelt de gemeenteraad de begroting vast. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.