20 oktober 2010

Klaar voor de start, het aftellen is begonnen!

Door: Jentje Steringa

De CDA-fracties van de vijf fusiegemeenten hebben, op initiatief van hun voorzitters, een 7-tal bijeenkomsten voor alle fractieleden georganiseerd. Dat levert voor de toekomst wellicht een positief effect op voor de nieuwe fractie. Er is flink nagedacht en besprekingen zijn gevoerd over een tiental onderwerpen.

Criteria, waaraan die nieuwe gemeente Súdwest Fryslân moet voldoen. Hoe voeren we dat bijvoorbeeld uit: dorps- en wijkgericht beleid nastreven. We hebben het antwoord klaar, ook t.a.v. bijvoorbeeld een optimale dienstverlening voor burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen.

De nieuwe CDA-raadsfractie kan beschikken over de uitkomsten van een gedegen Marketing Plan, dat de fractie dit voorjaar heeft laten schrijven, uiteraard na gedegen onderzoek. Hoe kunnen we dat effectief oppakken: de inwoners van al die dorpen en steden en wijken aanhoren? Luisteren naar de ideeën en ervaringen van de mensen in de eigen buurt als er plannen ontwikkeld kunnen worden in de woon- en leefomgeving. We willen burgers ook actief betrekken in het schrijven van een visie voor hun eigen wijk, buurt, dorp of stad.

Heldere antwoorden

De CDA-fractievoorzitters formuleren heldere antwoorden op onderwerpen die worden aangedragen door de Project- en Stuurgroep Súdwest Fryslân, gedurende het fusieproces. Steeds geredeneerd vanuit het CDA-gedachtegoed en natuurlijk in overeenstemming met uitgangspunten van ons nieuwe verkiezingsprogramma. Voorbeeld: Waar kunnen de burgers terecht met hun vragen op bestuurlijk gebied? We gaan uiteraard voor een optimale, moderne loketfunctie, gespreid in de regio. In een gemeente ook waar het goed wonen is. Waar werkgelegenheid is en waar het goed is om te recreëren. 
De komende weken gaan we als CDA-kandidaten natuurlijk ook gezamenlijk campagne voeren. We laten ons zien en laten van ons horen. Onze kiezers ontmoeten. Onze plannen aangeven en met de mensen in hun eigen woongebied bespreken. Vanuit onze eigen Christelijke identiteit, met onze normen en waarden, bezinnen op de toekomst voor al die gemeenschappen in onze zo bijzondere, vertrouwde Friese regio met zijn eigen taal en cultuur. Met een uitzonderlijke uitdaging voor de toekomst binnen de provincie Fryslân!

Betrokken

De CDA-kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gaan zich instellen op taken die in de nieuwe fractie en het toekomstig College opgepakt moeten worden.
We willen natuurlijk klaar staan als actieve CDA-fractie- en wellicht ook college -leden. Als betrokken bestuurders voor al die belanghebbende burgers!
Een CDA-fractie die uitvoert, wat ze de kiezer belooft: toekomstgericht en effectief voor haar inwoners, bedrijven en verenigingen in onze nieuwe gemeente: Súdwest Fryslân. 
We gaan uit van een prima verkiezingsuitslag. Een uitslag, die uiteraard door de kiezer wordt bepaald! Wij staan aan de start. We gaan er voor!


Namens de CDA fractievoorzitters,
Jentje Steringa,
fractie voorzitter CDA Bolsward.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.