18 april 2021

Opinie: Is dit het land dat we door willen geven?

Wij wonen in een prachtig land, in een mooie provincie met voldoende ruimte, met frisse lucht, met een samenleving die nog naar elkaar “omsjocht”. Dit draagt bij aan een gevoel van rust en ontspanning. Uit een onderzoek van het CBS is gebleken dat Friezen de gelukkigste mensen van het land zijn.

Toch moeten wij ons ook zorgen maken over de toekomst van ons land, onze gemeente, vanwege klimaatverandering en de gevolgen daarvan. In de nabije toekomst zal de rol van de mens in de verandering van milieu en klimaat steeds belangrijker worden. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft daar direct invloed op. Dat betekent dat we zorgvuldig om moeten gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De gevolgen op de lange termijn zijn verontrustend.
Ook de biodiversiteit draagt bij aan de kwaliteit van leven en het welzijn van mens en dier. Ooit was het in Fryslân een paradijs voor de ljip en de skries maar ze verdwijnen in rap tempo…

Verantwoordelijkheid

De uitkomsten van het landelijk Klimaatakkoord vragen veel van de héle samenleving. Voor het CDA is het van belang dat we de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs gaan halen. Het is onze verantwoordelijkheid om de aarde gezond door te geven aan onze kinderen en de volgende generaties. Daarbij is draagvlak, breed in de samenleving, essentieel evenals een juiste balans in het dragen van de kosten en baten. Inmiddels is duidelijk dat hierbij een belangrijke rol voor gemeenten is weggelegd.
Daarom kreeg elke gemeente de opdracht van het Rijk om een lokale klimaatagenda vast te stellen met haalbare doelen. Onze gemeente is inmiddels hard aan de slag met maatregelen ten aanzien van klimaat, hittestress, wateroverlast, droogte, drinkwatervoorziening, energietransitie, duurzame ontwikkeling, de veenweideproblematiek en een circulaire economie. Het is een grote opgave maar er moet echt wat gebeuren voor het te laat is.
Een van de doelen is dat in 2050 alle woningen van het gas gekoppeld moeten zijn en dat we in 2050 een circulaire gemeente zijn. Dat betekent dat alle afval in de toekomst verwerkt wordt tot grondstof.

Duurzaamheid

Een korte termijn doel is om voor 2030 achtduizend woningen aardgasvrij te maken en drie dorpen of wijken energieneutraal. Dit is een grote uitdaging die de gemeente samen met de inwoners wil oppakken. Maatregelen waar onze burgers zelf mee aan de slag kunnen is hun woning isoleren en indien mogelijk zonnepanelen op het dak installeren. Dit zijn zaken die bijdragen aan de energiebesparing en aan een lagere energierekening.
Het CDA staat achter de klimaatagenda mits het haalbaar, betaalbaar en realistisch is. We hebben de natuur en de cultuur geërfd van onze (voor)ouders en in bruikleen van de mensen die na ons komen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd.

Alles en iedereen zal in de komende tijd steeds meer te maken krijgen met aspecten van duurzaamheid. Duurzaamheid raakt ons hele leven: wonen, werken, vervoeren en recreëren. Duurzaamheid is rentmeesterschap en dat is voor het CDA een kernbegrip. Een andere meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving, zelf invulling te geven aan de klimaatvraagstukken. Samen aan de slag, fan ûnder op en niet van boven af opgelegd.

Leidende principes

In Súdwest-Fryslân heeft een Burgerforum zes leidende principes meegegeven:

  • We willen ons geluk behouden
  • Versterk de zelfbeschikking van de Mienskip
  • Help ons om het samen te doen
  • Van zelfbeschikking naar “samenbeschikking”
  • Heb oog voor rechtvaardigheid en een eerlijke verdeling
  • Wees toekomstgericht

Met deze leidende principes in het achterhoofd heeft de gemeenteraad op 8 maart unaniem ingestemd met een ambitieuze klimaatagenda Súdwest-Fryslân.

Voor het land dat we door willen geven!

Commissie Doarp, Stêd en Omkriten
Anneke Koster
raadslid CDA Súdwest-Fryslân

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.