10 augustus 2020

Regionale Energie Transitie

De RES is een instrument om te komen tot keuzes voor de besparing van energie, de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de benodigde energie-infrastructuur. De RES heeft een horizon van 2030 met een lange termijn doorkijk naar 2050.

De landelijke opgave aan grootschalige hernieuwbare opwek van elektriciteit met wind en zon waar we ons eerst op richten is totaal 35 TerraWattuur (TWh) voor 2030.

In 2019 heeft de Overheid het klimaatakkoord vastgesteld,  de uitwerking van de internationale afspraken die in 2015 gemaakt zijn in Parijs. Binnen het nationaal klimaatakkoord is afgesproken dat in Nederland 30 RES regio’s gaan onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit het beste opgewekt kan worden. Het gaat hierbij om wind- en zonne-energie. Maar ook hoe wijken en gebouwen van het gas af kunnen. Elke RES regio onderzoekt wat er mogelijk en haalbaar is en levert een bijdrage aan het zgn RES-bod.

Súdwest-Fryslan vormt samen met alle Friese gemeenten (18 in totaal), het Wetterskip en de Provincie één gezamenlijk RES regio. Elke gemeente dient een bijdrage in en deze vormen het gezamenlijke RES-bod richting Rijk. In Provinciale Staten en alle gemeenteraden is de afgelopen tijd de RES besproken. De provincie Fryslân wil voor 2050 energieneutraal zijn en sommige gemeenten hebben zelfs de ambitie om dat nog veel eerder te zijn.

Het gezamenlijke Friese bod is vastgesteld op 2,3 TWh. CDA Súdwest-Fryslân is van mening dat dit bod realistisch en haalbaar is. Het is in feite een optelsom van het reeds vergunde en wat er in de pijplijn zit. Súdwest-Fryslân levert met Windpark Fryslân en Nij Hiddum Houw het merendeel (driekwart) aan deze bijdrage. Daarom zijn wij van mening dat bij een extra opgave moet worden gekeken naar de rest van Fryslân, voor een evenredige en eerlijke verdeling.

  • CDA Súdwest Fryslân wil géén landbouwgrond opofferen aan zonnepanelen. Eerst kijken naar de daken.
  • CDA Súdwest Fryslân wil niet meer grootschalige windmolenparken. Wel worden er maximaal 3 kleine windturbines met een ashoogte van 15 meter bij agrarische bedrijven toegestaan, uitsluitend voor eigen gebruik.
  • CDA Súdwest-Fryslân hecht grote waarde aan ons landschap, het is ons kapitaal en onze identiteit.

Maar de belangrijkste voorwaarden voor het succes van de RES zijn draagvlak en betaalbaarheid!

Na de vakantie gaan we er weer met goede moed mee aan de slag!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.