04 juni 2013

Thema-avond windenergie in Makkum

Op woensdag 29 mei jl. organiseerde de CDA-fractie van de gemeente Súdwest-Fryslân een thema-forumavond over windenergie in KC Het Anker in Makkum.

“Dit is een prima initiatief” zo luidde een veel gehoorde opmerking tegen over de CDA fractieleden op de goed bezochte bijeenkomst! Een drietal genodigde sprekers hielden een korte inleiding waarna een forumdiscussie werd gevormd.

Fractielid Jentje Steringa opende namens de CDA-fractie van Súdwest-Fryslân de bijeenkomst. Hij gaf aan dat de fractie het hoog tijd vond een avond te organiseren over windenergie en windturbinelocaties in onze provincie en gemeente. “We willen als fractie niet afwachten tot er besluiten door het Rijk en provincie worden genomen. We zullen als fractie de komende maanden knopen moeten doorhakken, wetende dat de bevoegdheden voor de gemeenten beperkt zijn” aldus Steringa.

Drs. Klimstra uit Broeksterwolde benoemde in zijn inleiding de relatie tussen energieverbruik en de ontwikkeling van welvaart in de verschillende werelddelen. Dhr. Klimstra stelde vervolgens dat windturbines onbetrouwbare stroomleveranciers zijn. Ze leveren bovendien elektriciteit die qua levering twee maal duurder is dan stroom die afkomstig is van elektrische centrales. Dhr. Klimstra deed een oproep naar de politiek: “Politiek Fryslân, denk minstens 50 jaar vooruit!” en “Windturbines passen beter in de nieuwe polders dan bij de regio Makkum.”

Dhr. P. Sterkenburgh, vicevoorzitter van Platform Duurzaam Fryslân gaf aan dat de Provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân de geboden kansen moet benutten met zijn windrijke gebieden! Door de sanering van bestaande molens kan het aantal windturbines per cluster beperkt worden. Met behulp van nieuwe technieken passen windturbines in ons open landschap. Jongeren onder ons geven gewoon aan: “Na verloop van tijd horen de windturbines er gewoon bij!” Een investering van € 800 miljoen in onze streek is goed voor de werkgelegenheid.

Dhr. A. Koers uit Schettens van het Comité Hou Friesland Mooi wees de belangstellenden in Makkum er op, dat we op onze planeet beschikken over voldoende voorraden aan energiebronnen. Er worden de komende jaren steeds weer nieuwe fossiele bronnen ontdekt. Te denken valt aan gebieden op de Noordpool. Toch is er een ander gezicht dat ook benoemd moet worden. We moeten werken aan de vermindering van de uitstoot van CO2. Windturbines kunnen die uitstoot helpen verminderen. Dhr. Koers gaf ook de richting aan die de politiek moet volgen: ”Geef eerst de randvoorwaarden aan, voor dat je locaties aanwijst! Verdeel de lusten en de lasten op een rechtvaardige manier. Spreiding van windturbines en niet een te grote concentratie van Mega molens,” aldus dhr. Koers.

Na een korte pauze startten de CDA fractieleden Henk-Jan Greven en Pieter Dijkstra een forumdiscussie op, waaraan, naast de sprekers, ook wethouder mevr. G. Akkerman van de gemeente Súdwest-Fryslân en J. Apperloo, CDA Statenlid, deelnamen.

Wethouder Akkerman stelde dat ze als wethouder het als een uitdaging beschouwt de Raad van Súdwest-Fryslân te adviseren op het gebied van windturbinelocaties. Ze gaf aan dat de hoeveelheid MW die door de Provincie van de gemeente gevraagd wordt, te fors is.

”Een levering van 200 tot 300 MW dan houdt het op,” aldus de wethouder. Mevr. Akkerman is van opvatting dat een gebiedscompensatie geleverd moet worden, daar waar turbineclusters geplaatst worden!

CDA-statenlid dhr. J. Apperloo schetste de onderhandelingen behorende bij het tot stand komen van het huidige College van Gedeputeerde Staten. GS worstelen met de materie van het gebruik van windenergie. Vooral ook omtrent het vinden van geschikte windturbine locaties. De Provincie houdt vast aan de drie locaties, twee in Súdwest-Fryslân en een locatie bij Heerenveen.

“De meer dan 1200 zienswijzen die zijn binnengekomen als reactie op het Rapport Windstreek 2012, dat laat een fikse indruk achter! De Provinciale politiek neigt thans naar het idee, zoals CDA Súdwest-Fryslân destijds al aan gaf, op zoek te gaan naar meer locaties!”

Statenlid Apperloo deed de oproep de besluitvorming rond windturbinelocaties niet over te laten aan het Rijk. Dus op tijd tot die besluitvorming over gaan!”

De aanwezige belangstellenden zagen door de royale inbreng van de forumleden hun vragen beantwoord. De bezoekers wezen de forumleden er op, dat er naast de voordelen van windenergie ook  zorgen en bezwaren bestaan die er onder de bewoners van Súdwest-Fryslân leven over de plaatsing van windturbines in ons bijzonder leefgebied!

CDA-raadslid Douwe Attema sloot de thema- forumavond af, met het benoemen van alle kernzaken die door de sprekers en forumleden waren ingebracht. Dhr. Attema bedankte namens de fractie van het CDA alle mensen die een bijdrage geleverd hadden aan een geslaagde bijeenkomst.

Na de sluiting volgde bij veel aanwezigen nog een onderlinge discussie in de vergaderzaal met andere belangstellenden over die bijzondere materie: windenergie en windturbinelocaties.

Voor  inlichtingen:    Dhr. J. Steringa, fractielid CDA SWF, Bolsward

                                    Tel: 0515-573747// 06 – 23117450.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.