15 april 2021

Vanuit het bestuur

De bestuursvergadering  van 6 april 2021 heeft voor het grootste deel in het teken gestaan van de voorbereiding van de ALV van 21 april a.s. en idem van de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.

De ALV:

  • De agenda wordt vastgesteld en we hopen met spreker Sietske Poepjes op een interessante bijeenkomst. De leden hebben agenda, notulen en verdere info ontvangen via ons ledenblad, waarvan het bestuur vindt dat het er weer prima uitziet!
  • Het bestuur heeft het financieel overzicht van de penningmeester, Nynke Algra, besproken en vindt dat het, zoals door Nynke opgesteld, kan worden voorgelegd aan de ALV ter vaststelling. Nynke wordt bedankt voor haar werkzaamheden in dezen.

De Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022:

De Raadsverkiezingen van 2022 werpen hun schaduwen vooruit. Het bestuur heeft de bemensing van de diverse commissies en werkgroepen besproken.  De bemensing is tot nu voorspoedig verlopen, zodanig dat aan de eerste commissies de opdracht binnenkort kan worden verstrekt. Een aantal werkgroepen/commissies is gedeeltelijk ingevuld en wacht voor de rest op de samenstelling van de kandidatenlijst. Verschillende zaken lopen wat door elkaar, maar het bestuur verwacht via de strategiecommissie de regie te behouden. Ten behoeve van de groslijst wordt de werkwijze besproken. Ook wordt reeds een aantal namen genoemd.

Een tweetal bestuursleden zal  een eerste versie van een alfabetische groslijst samenstellen, waarna die in het bestuur zal worden besproken. Het bestuur verwacht begin mei te komen met een definitieve groslijst, waarmee we verder gaan “werken”.

Heeft u belangstelling en is die ons nog niet bekend, dan kunt u zich tot eind april a.s. aanmelden bij een van onze bestuursleden voor een plaatst op de groslijst.

U zult begrijpen dat we op dit moment nog geen namen noemen van commissie/werkgroep –leden en ook niet van mogelijke kandidaten. Maar u hoort er rond de zomer vast en zeker meer van!

Wij houden u op de hoogte van bestuurszaken.

Namens het bestuur,
Pieter Dijkstra,
vice voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.