Als CDA kandidaat wil ik:

Mogelijkheden Avondrust + Jonkersflat benutten

Afgelopen tijd is duidelijk geworden dat Patyna in samenwerking met andere partners de mogelijkheid onderzoekt om de ouderenzorg op een nieuwe locatie in Makkum onder te brengen. De Tichelaar-locatie nabij het centrum van Makkum is hiervoor in beeld. Dit zal voor de meeste Makkumers geen nieuwsfeit zijn. Voor Makkum is het van groot belang dat de locatie van Avondrust ten alle tijde voor het algemeen maatschappelijk belang van Makkum en omgeving zal worden hergebruikt indien de ouderenzorg deze locatie verlaat. Dus geen ''wilde ondernemers of toeristische plannenmakerij!"

Als raadslid wil ik mij inzetten voor een breed onderzoek naar de mogelijkheden die de Avondrust-locatie voor Makkum te bieden heeft. Wat mij betreft worden minimaal de onderstaande zaken onderzocht:

  • Mogelijkheden herontwikkeling Avondrust-locatie voor woningbouw.
  • Mogelijkheden onderzoeken voor herbestemming van het gebouw Avondrust of juist kiezen voor nieuwbouw.
  • Doelgroepenbeleid ten aanzien van woningbouw. Voor welke doelgroep of doelgroepen zou deze locatie geschikt zijn? 
  • Is er behoefte aan 1 of meerdere woonvormen met bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte/ faciliteiten?
  • Wat is de ontwikkelkracht van deze locatie voor Makkum en wat voor (positieve) invloed kan het hebben op de lokale woningmarkt en woonbehoefte?
  • Hoe kunnen vrijwilligers die hierover inmiddels nadenken maximaal bij het proces betrokken blijven en gefaciliteerd worden?

Afgelopen jaar hebben meerdere dorpsgenoten mij hierover aangesproken op straat. Dit onderwerp leeft in Makkum. Het is een onderwerp dat de nodige gevoelens met zich meebrengt. Ruim 254 jaar Avondrust Makkum is niet niks. We zijn het als dorp en aan elkaar verplicht om hierin gezamenlijk op te trekken. Uiteindelijk gaat het ons allemaal aan.


Ruimte om te groeien, dit voor zowel woningbouw als voor bedrijven!

Afgelopen jaar werd duidelijk dat Makkum van de provincie Fryslân 'binnenstedelijk' mag groeien zonder dat dit ten koste gaat van het woningcontingent van de gemeente Súdwest-Fryslân. De gemeente mag zoals het nu staat tot 2030 maximaal 1500 woningen bouwen. Maar de woningen die in Sneek, Bolsward, Workum en Makkum binnen de bestaande stads/ dorpsgrens (bebouwing) gebouwd gaan worden gaan niet van dit aantal af. Dit laatste is interessant voor Makkum en de gemeente. Er kunnen in deze plaatsen extra woningen gebouwd worden. De status die Makkum toegekend heeft gekregen is veelzeggend. Makkum is en blijft belangrijk op het gebied van wonen en werken binnen Súdwest-Fryslân.

Met haar 3600 inwoners is Makkum de 4e kern van de gemeente. Om de eigen inwoners en nieuwkomers een kans te geven op de woningmarkt zijn er nieuwe woningen nodig. Op het moment dat ik dit schrijf staan er welgeteld 4 woningen te koop in Makkum. De 'goedkoopste' heeft een vraagprijs van 350.000 euro. Alstublieft! Aan u hoef ik vast niet uit te leggen hoe dit komt. We weten allemaal wel wat de oorzaken van het woningtekort zijn en wat er nodig is om dit op te lossen. Bouwen, naar behoefte en naar omvang (aantal). Dit kan (beperkt) binnen de bestaande dorpsgrens maar vooral aan de buitenrand van het dorp. Aan de kant waar dit planologisch het beste aansluit op de bestaande bebouwing en het historische karakter van Makkum niet aantast.

  • Lokale bedrijven behouden en kans geven om te groeien. Startende ondernemers ondersteunen.
  • Aandacht voor uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond.

Meervoudig gebruik Tichelaar-locatie

Wellicht heeft u vernomen dat Patyna en FB Oranjewoud samen een woon-zorg locatie op de voormalige Tichelaar-locatie willen ontwikkelen.

Net als de rest van Nederland vergrijst ook Makkum in snel tempo. Door gewijzigde wet- en regelgeving sluiten steeds meer verzorgingstehuizen. Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. De aanwezigheid van een zorglocatie met ontmoetingsruimte op loopafstand, waar bijvoorbeeld activiteiten georganiseerd worden, is belangrijk om ouderen prettig langer thuis te laten wonen.

Elkien verhuurt veel woningen rondom de ‘Tichelaar-locatie’. Van een woon-zorg locatie in de directe nabijheid profiteren ook de huurders van Elkien. Een mooi moment dus om de woningen in dit gebied aan te pakken en toekomstbestendig te maken. Bovenstaande informatie is afkomstig van https://tichelwurkmakkum.frl

Hoe kijk ik er naar?

Het is belangrijk voor Makkum dat er in Makkum een woon-zorg locatie blijft die toekomstbestendig is. Er moeten voldoende woon-zorg-eenheden zijn en blijven. Dus kwalitatief op niveau, en voldoende in aantal om iedereen een passende plek te kunnen geven. Ouderen en andere inwoners met een hulpvraag moeten in Makkum kunnen blijven wonen. Het zou verstandig zijn om een brede gebiedsvisie te maken van het gebied rondom de Tichelaarfabriek. De nabije toekomst zal uit moeten wijzen of deze locatie geschikt is om alle plannen te kunnen realiseren.

Wat is er meer mogelijk?

De locatie waar de oude fabriek van Tichelaar staat is voor Makkum van grote historische waarde. Op deze plek in Makkum is de basis gelegd voor de industriële ontwikkeling van Makkum. 450 jaar geleden werd hier Tichelaar opgericht! Deze locatie is zo bijzonder dat we dit vanuit cultureel-historisch besef moeten koesteren.

Tichelaar is voor Makkum hetzelfde als Jopie Huisman voor Workum, Houtmolen de Rat voor IJlst, de Tiid voor Bolsward en de Waterpoort voor Sneek! Daarom pleit ik ervoor dat een deel van de historische panden geschikt gemaakt gaat worden voor een invulling die Makkum cultureel weer op de kaart zet. Een invulling die past bij het verleden van Makkum maar ook toekomstgericht is. Tichelaar zou hiervoor het aanknopingspunt kunnen zijn. Makkum heeft met het sluiten van Tichelaar aan de Turfmarkt aan toeristische kracht ingeboet. Andere kernen halen Makkum aan alle kanten in. Makkum heeft behoefte aan een grote publiekstrekker van (internationaal) niveau. Het ondernemersklimaat van Makkum zou hiermee positief gestimuleerd kunnen worden. Makkum zal weer trots zijn op haar historie en toekomst.

Wat heb ik hier al aan gedaan?

Bevlogen vrijwilligers lopen al enige tijd met het idee zoals boven is beschreven. Het was echter lastig voor hen om aan tafel te komen met de betrokken partijen (gemeente/ FB Oranjewoud). Vorig jaar heb ik als raadslid een gesprek geregeld tussen de partijen. FB Oranjewoud heeft aangegeven dat ze mee wil denken aan een 'dubbelbestemming' dus woon-zorg en een andere nader in te vullen bestemming. Dit zou dus een culturele invulling kunnen worden. Hier sta ik voor 100% achter!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.