Groene energie

Maatregelen voor vormen van nieuwe energie, aanpassing aan de veranderingen in klimaat en een meer circulaire economie worden deels op regionale of lokale schaal gerealiseerd. Op gemeentelijk niveau moet dit waar mogelijk ruimtelijk ingepast en verbonden worden met andere opgaven, zoals een gunstig vestigingsklimaat, stedelijke vernieuwing, aandacht voor landschap, natuur en mobiliteit, zodat ‘werk met werk’ gemaakt kan worden. Dit vraagt inzet van de hele samenleving.

Op veel terreinen loopt het bedrijfsleven voorop als het gaat om groene doelstellingen. CDA Súdwest-Fryslân wil graag een actieve rol spelen in dit proces. Leren van elkaar is daarbij van wezenlijk belang. Duurzaamheid moet een duidelijke plek krijgen bij onderwerpen als aanbesteding, bouwplannen en gebiedsontwikkeling.

Zelf energie opwekken

Het CDA Súdwest-Fryslân wil meer ruimte voor inwoners die zelf energie opwekken en pleit voor het wegnemen van obstakels en barrières bij initiatieven van buurten, verenigingen, coöperaties en bedrijven. Bij dergelijke initiatieven is het van belang dat de gemeente afspraken vastlegt over de te leveren prestaties.

Windenergie

Het Rijk heeft besloten dat de Friese opgave 530.5 megawatt wind voornamelijk in het IJsselmeer en op de kop van de Afsluitdijk gerealiseerd moet worden.

Volgens het landelijke energieakkoord is de gedragscode het kader waarbinnen de omgeving meeprofiteert van de opbrengsten hiervan (lasten/lusten).

Verduurzamen van verkeer

Voldoende elektrische oplaadpalen en tankmogelijkheden voor groengas bevorderen het groene rijden. De gemeente geeft het goede voorbeeld door met duurzame auto`s te rijden.

Afval

Het streven van zowel gemeente als inwoners (burgers en bedrijven) moet gericht zijn op: 1) voorkomen van afval, 2) hergebruik van afval en 3) recycling van afval.

CDA Súdwest-Fryslân wil:

 • Het goede voorbeeld geven door gecertificeerde groene stroom en gas te gebruiken.
 • Bestaande windturbines respecteren, zolang er geen beter en goedkoper alternatief is.
 • Voor uitsterfconstructies van bestaande windturbines actief zoeken naar gelijkwaardige alternatieven, samen met de provincie Fryslân.
 • Een deel van de opbrengst uit windenergie terug laten vloeien naar de gemeenschap en dit geoormerkt inzetten voor leefbaarheid en duurzaamheid.
 • Afhankelijk van de uitkomst van de drie pilots, zonne-energieprojecten robuust opzetten.
 • Stimuleren van zoveel mogelijk energiecoöperaties.
 • Prestatieafspraken maken met woningbouwcorporaties op het gebied van duurzaam wonen.
 • Uitvoering van energiescans stimuleren en vervolgens bevorderen dat woningen energiezuiniger gemaakt worden, in afstemming met het duurzaam bouwloket.
 • De circulaire economie een impuls geven door meer te recyclen en her-/samengebruik te bevorderen.
 • Een rol voor duurzaamheid als onderdeel van aanbestedingstrajecten.
 • Duurzaam bouwen en isolatie van de huidige woningen krijgen prioriteit.  Duurzaamheid wordt een vanzelfsprekendheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.