Welzijn en zorg

CDA Súdwest-Fryslân is enthousiast over de succesvolle uitvoering van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. Ook vanaf 2018 willen we blijven investeren in deze geïntegreerde aanpak, waarbij de medewerkers in dienst zijn van de gemeente. Voor het CDA Súdwest-Fryslân is een belangrijk uitgangspunt dat de kwaliteit van de zorg leidend is - en niet de financiën - en dat de fnanciering van de zorg plaatsvindt vanuit de vraag naar zorg die mensen nodig hebben.

Hierin hebben de medewerkers van het gebiedsteam een faciliterende rol. Zij zijn de aanjagers en de verbinders en werken samen met alle andere betrokken partijen.

CDA Súdwest-Fryslân is blij dat de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt, omdat het goed is dat er één regisseur is en één aanspreekpunt.

 

CDA Súdwest-Fryslân wil:

  • Toegankelijke gebiedsteams die zorgen voor direct beschikbare hulp.
  • Dat in goed overleg met de hulpvragers, met hun gezinnen en hun mantelzorgers passende hulp wordt geleverd.
  • Voldoende zorg en ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners.
  • Voldoende zorg en ondersteuning als mensen thuis willen blijven wonen.
  • Dat de zorg en aandacht voor jongeren niet stopt als ze 18 jaar zijn; CDA Súdwest-Fryslân pleit voor een goede overgangsregeling voor de 18-plussers.
  • Dat de gemeente jongeren en hun familie op tijd en duidelijk begeleidt, zodat ze niet tussen wal en schip raken.
  • Het percentage voortijdige schoolverlaters nog verder terugdringen.
  • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan werk, aan meedoen in de samenleving; van minder instroom naar meer uitstroom.
  • Een gemeentelijke aanpak van de eenzaamheidsbestrijding.
  • Dat mensen meer omzien naar elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.