Investeer in Fryslân: Stem CDA

Het CDA wil investeren om studenten, starters en jonge gezinnen kansen te bieden in een eerlijke economie. Gezinnen met middeninkomens maken zich zorgen aan de keukentafel over de betaalbaarheid ­­van de zorg voor hun ouders en de studie van hun kinderen. Het CDA wil dat een vaste baan, een eigen woning en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen bereikbaar wordt.

Eerlijke economie

 • High tech machine bouw in Fryslân is uniek voor Noordwest Europa: prachtige bedrijven zitten in productie van treindeuren, electrokasten, zuivelindustrie, bioreactoren. De groei van deze hoogwaardige bedrijfstak met vertakkingen naar India, China en Brazilië is te danken aan stevige samenwerking. De overheid moet dat verder stimuleren en daarin investeren.
 • Het innovatiecluster Drachten is voorbeeld van Gouden handen voor High Tech Facilities. 22 bedrijven delen in Shared Facility Center hightech faciliteiten, als 3D industriële metaal- en kunststof printers, robots, workshop voor R&D-projecten en testbanen. Binnenkort komen er auditoria voor scholieren-en studentenprogramma’s op alle niveaus: universiteit Groningen & Twente, HBO NHL-Stenden (Leeuwarden/Assen) en Hanzehogeschool (Groningen) en MBO ROC Friese Poort. Speciale loopbaan- en talentontwikkelingsprogramma’s en programma begeleiding high tech start-ups. Waar geld een obstakel vormt in verdere ontwikkeling, moet rijk inkomen om te investeren
 • Watercampus Leeuwarden. Moet erkend worden als een onderzoeksinstituut dat structureel aanspraak kan maken op nationale en Europese subsidies. Het is een vliegwiel voor de ontwikkeling van duurzaamheid, start up-bedrijven en grootschalige productie voor producten ten behoeve van circulaire economie.

Agri-foodsector

 • Omslag landbouw naar duurzaam vraagt eerlijke doelen (niet alles hoeft natuurgebied te zijn, maar biodiversiteit wel nastreven), economisch en ecologisch perspectief gaan gelijk op, standvastige normen overheid.
 • Beloon good practices. De modernisering en innovatie van de veehouderij zetten wij voort.
 • Fryslân draagt indrukwekkend bij aan wereldwijde doelstellingen tav voedselzekerheid (Millennium Development Goals).
 • Wij willen een beschermde status voor vitale landbouwgronden om de toekomst van het platteland en de voedselzekerheid veilig te stellen. Vergroting van het Waddengebied  landinwaarts heeft een schaduwzijde. Pootaardappels vormen een cruciale bijdrage aan de voedselzekerheid voor 800 miljoen mensen die vaak zonder eten naar bed gaan (10% van de wereldbevolking). De 40.000 hectare Noordelijke pootaardappelen zijn basis plantmateriaal voor ontwikkelingslanden waar miljoenen hongerigen mee worden gevoed.

Zorg voor elkaar

 • Het CDA wil solidariteit: zorg voor elkaar. Zorg die bereikbaar en betaalbaar is. Dat betekent:
 • Kleinschalige medische voorzieningen handhaven
 • Het eigen risico blijft gelijk
 • We breiden het aantal verpleeghuizen uit voor de liefdevolle zorg aan de meest kwetsbare ouderen.
 • Het collegegeld wordt gehalveerd voor verpleegkundigenstudies in het eerste studiejaar.
 • Plan voor halvering kinderarmoede. Gezinnen worden geholpen met werk. De regels voor schuldeisers worden aangescherpt. Kinderen die anders met een achterstand aan het basisonderwijs beginnen krijgen gratis kinderopvang.
 • Sociale Werkplaatsen krijgen nieuwe kansen als Sociaal Ontwikkelbedrijven en vervullen belangrijke taak
 • Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels die leiden tot onnodige behandelingen.
 • Winstuitkeringen in de zorg worden verboden.
 • 300 miljoen euro gaat naar een groot nationaal onderzoek naar de behandeling van drie veelvoorkomende ziekten: kanker, obesitas en alzheimer.

Geef jongeren een kans

 • Het CDA was fel tegen het leenstelsel, maar de meerderheid van VVD, D66, PvdA en GroenLinks hebben dat doorgezet. Tienduizenden studenten zitten met studieschulden van enkele tienduizenden euro’s. In het komend kabinet gaan we dat terugdraaien. Er wordt gekeken gedupeerde afgestudeerde studenten te gaan compenseren.
 • Er komt een nieuwe zilvervlootrekening waarbij kinderen op hun 18e verjaardag een premie ontvangen over het gespaarde geld. Sparen voor kinderen wordt toch aantrekkelijk bij een lage rentestand.
 • Het CDA wil het MBO onderwijs nog meer promoten:  gouden in handjes in Fryslân.
 • Kleine school moet behouden worden voor het dorp
 • Wij ontzorgen jonge ouders met een nieuwe regeling voor kinderopvang. De kinderopvang wordt rechtstreeks betaald door de overheid met een beperkte inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders. De nieuwe regeling is bedoeld voor werkende ouders, maar ook voor
 • Er komen lagere lasten voor gezinnen met kinderen.

Overal betaalbare woningen

 • In de komende jaren gaan we een miljoen nieuwe woningen bouwen.
 • Daarvan is een kwart voor de starters.
 • Er komt meer variatie voor ouderen met hofjes en kleinschalige appartementencomplexen
 • Er komt een nieuwe vorm van premie A-woningen.
 • Startersleningen worden aantrekkelijker.

Menselijke maat

 • Het CDA gruwt van het bestuurlijk onvermogen in de affaire rond de toeslagen kinderopvang. Mensenlevens zijn daardoor vernield, gezinnen kapot gemaakt. Met mensen als Pieter Omtzigt  herstellen we het vertrouwen dat in de afgelopen periode is geschaad. We versterken de instituties en overheidsinstanties die in onze samenleving zorgdragen voor het algemeen belang.
 • Wij zien het gezinsleven niet als topsport. Wij beschermen gezamenlijke feestdagen en de zondag als rust- en familiedag, om samen met je gezin, je familie en vrienden tijd voor elkaar te hebben en te ontspannen van een drukke week.
 • We zorgen voor meer grip op migratie en integratie. We houden meer rekening met wat de samenleving aankan. Mensen die hier mogen blijven gaan sneller en beter integreren.

Regiominister

Het CDA heeft oog voor Fryslân zoals geen andere partij dat heeft.

 • Er komt een minister voor regionale ontwikkeling die het kabinet en de ministeries steeds weer aan Fryslân herinnert. Die maakt een nationaal Programma voor de Toekomst van de Regio. De regiodeals worden uitgevoerd met het Nationaal Groeifonds. Het CDA belooft niet alleen dingen, het maakt de plannen ook haalbaar en betaalbaar.
 • Wat het CDA investeert, komt volgens die berekeningen ook terug in werkgelegenheid en regionale groei.
 • Fryslân draagt een eigen project aan dat een bijdrage levert aan de nationale klimaatopgave.
 • Sterker geluid van Friesland in Den Haag: Stem lokaal. Stem op Friese kandidaten Friese taal stimuleren
 • We moeten topvoorzieningen behouden. Neem IJsbaan Thialf en belangrijke musea die lijden onder corona. Die moeten blijven.

Het CDA is de beste keuze voor Fryslân

Het CDA wil een bloeiende en sterke provincie. De provincie mag geen reservaat worden zoals sommige partijen lijken te willen. Er moet ruimte zijn voor landbouw: ecologisch verantwoord,  innovatief en economisch rendabel. En goede verbindingen.

Vandaar zijn wij voor de aanleg van de Lelylijn met verwachte resultaten voor Fryslân tot 2040:

Heerenveen +21.776 woningen +16.426 banen
Drachten +13.332 woningen +9.417 arbeidsplaatsen
Leeuwarden +7.401 woningen +3.285 arbeidsplaatsen
Sneek +1.184 woningen +6.132 arbeidsplaatsen
Wolvega +1.717 woningen +788 arbeidsplaatsen

Daarnaast:

 • Bouwsector profiteert: toename banen
 • Met goede OV-verbinding Dokkum-Lelylijn wordt de leefbaarheid omliggende kernen versterkt

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.