15 mei 2017

Kandidatenlijst CDA Waadhoeke, beschrijving kandidaten 1-15

Nr.

1

Naam:

Caroline de Pee

E-mail adres:

cmdepee@icloud.com

Woonplaats:

Franeker

Leeftijd:

40

Huidige werk:

Wethouder gemeente Franekeradeel

Actief geweest in CDA als:

Raadslid (2010-2014)

Vanaf maart 2014 wethouder

Vanaf april 2016 secretaris CDA Fryslân

Telnr:

06-28647157


Geboren te Kollum, getogen in Dokkum, gestudeerd in Groningen, sinds 2008 woonachtig in Franeker en getrouwd met Dick Tolsma. In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om er op de (race) fiets op uit te trekken. Waadhoeke is een prachtige gemeente. Mijn motto: “samen bereik je meer dan alleen”.

Nr.

2

Naam:

Jochem Jan Zijlstra

E-mail adres:

raadslid.zijlstra@waadhoeke.nl

Woonplaats:

Dronrijp

Leeftijd:

39

Actief geweest in CDA als:

Raadslid Menameradiel

Telnr:

0630411983


Ik ben Jochem Jan Zijlstra, 39 jaar, samenwonend.
Sinds 2014 ben ik gemeenteraadslid in gemeente Menameradiel. Ik ben geboren en getogen in Dronrijp en actief betrokken bij het verenigingsleven in dit mooie dorp.
Het CDA is mijn partij. Een partij die staat voor een sterke economie in Waadhoeke en oog heeft voor de kwetsbare mensen in onze gemeente. Met veel enthousiasme en gedrevenheid wil ik mij voor ú inzetten in de komende raadsperiode.

Nr.

3

Naam:

Nel Haarsma-Vrieswijk

E-mail adres:

n.haarsma@ziggo.nl

Woonplaats:

Minnertsgea

Leeftijd:

56 jier

Huidige werk:

Wethâlder

Actief geweest in CDA als:

Riedslid, fraksjefoarsitter, wethâlder

Telnr:

06-10983386


Graach stel ik my beskikber foar it gemeentebestjoer yn Waadhoeke. Ik wol de ùtdaging oangean om tegjerre mei de ynwenners fan de doarpen en de stêd Frentsjer it bêste foar Waadhoeke te berikken. Mei herkenbare minsken út de ferskillende gemeenten foarmje wij mei elkoar in krêftich bestjoer dat Waadhoeke tot ien gehiel makket.

Nr.

4

Naam:

Wietske van der Veen

E-mail adres:

raadslid.vanderveen@waadhoeke.nl

Woonplaats:

Vrouwenparochie

Leeftijd:

55 jaar

Huidige werk:

Rijksoverheid, fulltime, actief in vakbond

Actief geweest in CDA als:

Raadslid

Telnr:

0644698996


Graag wil ik mij sterk maken voor de belangen van zowel burgers als ondernemers! Daarnaast staat het algemeen belang van onze nieuwe gemeente voorop. Een beslissing, een keuze er zijn meestal voor- en tegenstanders. Samen met u wil ik u het vertrouwen geven dat we goede keuzes maken voor de gemeente Waadhoeke. En dat uitdragen vanuit deze mooie partij, het CDA!

Nr.

5

Naam:

Esther Keizer-van der Schaaf

E-mail adres:

raadslid.keizer@waadhoeke.nl

Woonplaats:

Menaam

Leeftijd:

39

Huidige werk:

Coach

Actief geweest in CDA als:

Bestuurslid en Statenlid

Telnr:

0653613638


Betrokken, enthousiast en open kenmerken mijn politieke aanpak. Ik sta voor het CDA op de kandidatenlijst, omdat dit de partij is die mensen een kans geeft en gaat voor economische groei en ontwikkeling. In de gemeente Waadhoeke betekent dit voor mij naar de mensen luisteren en samen bouwen aan een mooie toekomst.

Nr.

6

Naam:

Sietze Greidanus

E-mail adres:

raadslid.greidanus@waadhoeke.nl

Woonplaats:

Winsum

Leeftijd:

48 jaar

Huidige werk:

Manager Wmo (Regio Noord Oost)

Actief geweest in CDA als:

Gevolgd nog niet actief geweest.

Telnr:getrouwd en vader van 3 kinderen. Vertrouwen, transparantie en duidelijkheid zijn kernwaarden in mijn dagelijkse leven. Ik werk bij een leverancier in mobiliteitshulpmiddelen maar ben daar naast ook actief binnen de Streekgemeente Lank Meamert (Winsum, Baard en Easterlittens), lid technische commissie jeugdkaatsen en jeugdleider bij voetbal. Politiek heeft al jaren mijn interesse en voel mij nu geroepen om met het CDA mee te bouwen aan onze nieuwe gemeente de Waadhoeke.

Nr.

7

Naam:

Anton Wijkhuijs

E-mail adres:

Anton.wijkhuijs@gmail.com

Woonplaats:

Franeker

Leeftijd:

48

Huidige werk:

Beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente Leeuwarden

Actief geweest in CDA als:

  • Campagne-team CDA-Fryslân, CDA Het Bildt en CDA Leeuwarderadeel.

  • Bestuurslid CDA Franekeradeel.

  • Raadslid en Fractievoorzitter CDA Franekeradeel

Telnr:

06-47029766


Ik ben een echte Waadhoeker. Na een paar jaar gestudeerd en gewoond te hebben in Leeuwarden en Enschede, heb ik in 1992 mijn vrouw in Sint Jacobiparochie gevonden. In 2007 zijn we met onze 2 dochters in Franeker komen wonen. Mijn leven staat in het teken van sport, gemeentebeleid en politiek. Van nature ben ik een optimistische realist.

Nr.

8

Naam:

Karin Nammensma-Offinga

E-mail adres:

raadslid.nammensma@waadhoeke.nl

Woonplaats:

Sexbierum

Leeftijd:

57

Huidige werk:

Maatschap Akkerbouw

Actief geweest in CDA als:

Bestuurslid CDA Franekeradeel en CDA Waadhoeke

Telnr:

0614455929


Getrouwd met Gerrit Nammensma, mem en beppe. Friese vader en Zeeuwse moeder. Sinds 1971 woonachtig in Franekeradeel.

Bijna 40 jaar vult gezin, akkerbouwbedrijf, vrijwilligerswerk en diverse bestuursfuncties het dagelijks leven. Tuinieren, aquarellen en fotograferen van onze leefomgeving is de goede match om het hoofd leeg te maken.

CDA-Waadhoeke: inspirerend & uitdagend.

Nr.

9

Naam:

Klaske Wijbenga-Reitsma

E-mail adres:

info@jacobshoeve.nl

Woonplaats:

Sint Jabik

Leeftijd:

61

Huidige werk:

Eigenaar B&B

Actief geweest in CDA als:

Bestuur en raad

Telnr:

0518491057


Op ‘t Bildt in Nij Altoenae bin ik geboren, groeide op en troude d’r. We hewwe vier kines kregen die’t nou niet meer thús weune. Sont 2003 weune wij in Sint Jabik wêr’t wij ‘n B&B hewwe en gasten út’e hele wereld ontfange.

Mîns beest en aarde

Sonder nander kin wij niet

Liefde is ferbine.

Nr.

10

Naam:

Tjerk Wijnia

E-mail adres:

info@tjerkwijnia

Woonplaats:

Tzum

Leeftijd:

55 jaar

Huidige werk:

Zelfstandig ondenemer

Actief geweest in CDA als:

Bestuur Campagne team, Raadslid Franekeradeel

Telnr:

06-34286523


Als raadslid van de gemeente Waadhoeke wil ik mij inzetten voor inwoners en bedrijven om van de nieuwe gemeente een toegankelijke organisatie te maken waarin ook ruimte en begrip is voor de voorzieningen zoals die in de huidige gemeenten gefaciliteerd zijn.

Nr.

11

Naam:

Johan van Tuinen

E-mail adres:

johan@vantuinen.nl

Woonplaats:

Sint Annaparochie

Leeftijd:

50

Huidige werk:

Eigenaar Hoveniersbedrijf Van Tuinen Tuinservice, Berltsum

Actief geweest in CDA als:

Schaduwfractie Menaldumadeel en voorzitter campagneteam Waadhoeke en Harlingen

Telnr:

06-53944014


Samen als partij en personen met elkaar en voor elkaar zijn voor alle inwoners/ondernemers van de gemeente Waadhoeke. Door lef te tonen en samen politiek bedrijven door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn voor iedereen!

Nr.

12

Naam:

Dorine Vlaar-Vroonland

E-mail adres:

vlaarvroonland@gmail.com

Woonplaats:

Franeker

Leeftijd:

30

Huidige werk:

-

Actief geweest in CDA als:

Per mei 2017 secretaris bestuur CDA Waadhoeke

Telnr:

0642813353


Ik ben getrouwd en moeder van 2 zonen. Geboren in Schagen, Noord-Holland en woon nu anderhalf jaar in Franeker.

Ik heb bedrijfskunde gestudeerd, en ben tijdens haar studie geïnteresseerd geraakt in politiek. Het CDA is de partij waarbij ik me thuis voel. “De partij kijkt naar de talenten van de individu en hoe we samen tot een betere toekomst komen.”


Nr.

13

Naam:

Janny Wijbenga-Heslinga

E-mail adres:

janny@wijbengacoachingenadvies.nl

Woonplaats:

Nij Altoenae

Leeftijd:

36

Huidige werk:

  • Adviseur Global Goals/Fairtrade, Projectassistent VTH-nulmeting (Gemeente Tytsjerksteradiel)

  • Eigenaar WIJbenga coaching & Advies (sinds 1-2-2017)

Actief geweest in CDA als:

Nog niet actief geweest.

Telnr:

06 13 695 171


Ik bin troud mei myn leave man Hilbrand, bin grutske mem fan trije bêrn en wy wenje yn Nij Altoenae. Fryslân en dêrmei Waadhoeke lizze yn myn hert. It aigene fân dut moaie lânskip mei harren ynwenners is wêr't ik foar gean. Dat doch ik troch te lústerjen, te ferbinen en foaral troch te dwaan!

Nr.

14

Naam:

Ariën Hartman

E-mail adres:

arienhartman@hetnet.nl

Woonplaats:

Sexbierum

Leeftijd:

44

Huidige werk:

Teeltspecialist en energiemanager in de glastuinbouw

Actief geweest in CDA als:

Raadslid en bestuurslid Franekeradeel

Telnr:

0517-591660


Dorpenkenner! Door mijn 10-jarige ervaring als bestuurder in dorpsbelang Sexbierum en Pietersbierum, medeoprichter van “Te Plak” nu Homeworks te Oosterbierum en huidig bestuurder van Stichting Fonds Nij Bethanië weet ik wat er leeft op het platteland.

Met deze kennis kan ik ook iets voor uw dorp in Waadhoeke betekenen. Een van mijn speerpunten is het realiseren van het nog ontbrekende stukje buitendijks fietspad tussen Harlingen en Het Bildt.

Nr

15

Naam:

Auke Talsma

E-mail adres:

Auke.talsma@kpnplanet.nl

Woonplaats:

Wjelsryp

Leeftijd:

58

Huidige werk:

Melkveehouder

Actief geweest in CDA als:

Raadslid Littenseradiel

Telnr:

06-46544886


Nei 8 jier yn’e rie fan de plattelânsgemeente Littenseradiel, no tegearre mei jo as undernimmers en ynwenners wurkje oan in duorsumme, enerzjyneutrale plattelânsgemeente Waadhoeke. Mei boereferstân en input fan jo, wurkje oan in gemeente wêr it goed undernimmen en wenjen is, mei romte foar toerisme en rekreaasje.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.