12 november 2021

Begroting 2022 van Waadhoeke

Programmabegroting en het investeringsprogramma 2022

 

De programmabegroting 2022 van Waadhoeke voldoet aan alle richtlijnen. In de meerjarenraming is wel sprake van een oplopende bezuinigingstaakstelling. Bezuinigingen zijn nodig om;

  • de administratie in de jaren na 2022 ook zonder belastingverhogingen sluitend te krijgen en
  • om ruimte te geven aan de nieuwe raad om ambitieus door te kunnen gaan.

    Daar wil het CDA voor gaan. 1. Geen verhoging van belastingen en 2. ruimte voor ambities.

Overigens komen er voor de nieuwe raad straks nieuwe financiële uitdagingen die nu buiten beschouwing worden gelaten. Denk aan de structurele subsidie voor Theater De Koornbeurs, ons sociale werkbedrijf Empatec en de investering voor het zwembad.

Waadhoeke moet over haar nije grinzen kijken; netwerken! Onze Kansen agenderen op provinciaal, rijks-, en Europees niveau! De provinciale subsidie voor fietsveiligheid tussen Winsum en Hatsum is een klein voorbeeldje van provinciale kansen benutten. Die 2 ton subsidie wil het CDA veilig stellen. Om over je grenzen te kijken zijn deskundige ambtenaren nodig. Een structurele taakstelling op de bedrijfsvoering van € 136.000 lijkt strijdig met de ambities en de grote uitdagingen waar wij voor staan. Daar moet een robuste organisatie tegenover staan.

Evenement-vriendelijke gemeente

Het CDA heeft bedenkingen bij het idee tot verhoging van tarieven voor de beoordeling van vergunningaanvragen van evenementen. Als we een dergelijke verhoging van vergunningaanvragen combineren met het onderzoek om te kijken of we het budget 'evenementen' kunnen verlagen en we horen geluiden over de toenemende regeldruk voor de evenementenbranche dan weet je dat dit tot problemen zal leiden. Het CDA wil dat Waadhoeke een evenement-vriendelijke gemeente blijft.

Sport

We zijn blij dat onze wens -om niet op voorhand te bezuinigen op de activiteiten en de capaciteit van buurtsportcoaches- netjes is verwerkt in deze begroting. Hiermee kan sport in Waadhoeke echt bijdragen aan bredere sociaal maatschappelijke doelen.

Preventie in de zorg

De kosten voor hulp aan kwetsbare mensen kunnen gemeenten maar moeilijk binnen de beschikbare budgetten houden. We hebben extra geïnvesteerd in preventie. Voorkomen dat mensen verder in de problemen komen. Preventie zou tegelijkertijd ook tot kostenbesparingen moeten leiden.

Kosten van vandalisme

Hoe kunnen we kosten van reparatie en herstel en tegelijkertijd onveiligheidsgevoelens verminderen? Er zijn gemeenten die maandelijks kosten van vandalisme publiceren. Misschien helpt bewustwording en de wetenschap dat we dit allemaal uit de OZB moeten betalen?

Afvalstoffenheffing.

Die is 94% kostendekkend. 6% dus niet. Ons Restafval ligt hoog. 197 kg per inwoner per jaar. Dat is boven het gemiddelde van Nederland. Daardoor is onze afvalstoffenheffing relatief hoog. Hoe verminderen wij ons restafval, eerst met tenminste 6% zodat we als gemeente besparen. Maar liefst veel meer zodat onze afvalstoffenheffing naar beneden kan? Onze duurzaamheidsagenda gaat uit van een verlaging tot 30 kg per inwoner per jaar. Hier is dus ook nog winst te behalen in ons huishoudboekje.

Met de genoemde overwegingen, kort samengevat;

  • Geen belasting verhoging, ruimte voor ambities
  • Een evenement vriendelijke gemeente blijven
  • Met sport sociaal maatschappelijke doelen bereiken
  • Investeren in preventie, voorkom dat mensen in problemen komen
  • Terugdringen van vandalisme en verminderen van restafval

hebben wij de Begroting 2022 vastgesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.