23 oktober 2020

Betoog de Koornbeurs

Betoog gehouden tijdens de raadsvergadering van 22 oktober 2020 door Dorine Vlaar-Vroonland (foto rechts).

 

Voorzitter,

Theater de Koornbeurs in Franeker, al jaren lang een leuk uitje voor cultuurgenieters jong en oud. Heerlijk lachen om cabaret, genieten van een goede muziekshow of zoals ik, met mijn zoontjes naar de Brandweerman Sam show. Mijn jongens hebben ook elk jaar nog plezier van het Sinterklaassprookje en mijn man en ik zijn meerdere keren naar een Irish Dance show geweest. In juni 2018 was het CDA erg positief over het behouden van Theater de Koornbeurs in ons Waadhoeke. Naast haar reguliere kerntaken zou de Koornbeurs een knooppunt worden voor amateur- en professionele cultuurbeoefening. Later hebben wij dit als raad nogmaals  bevestigd in de cultuurnota mei 2020. De Koornbeurs moest een kerntaak krijgen binnen het culturele veld van Waadhoeke, wat moet leiden tot meer binding met inwoners, meer bezoekers, en een gezondere exploitatie.


Is dit tot nu toe gelukt?
Even leek het goed te gaan met het theater en mochten wij als raad positieve cijfers ontvangen. Maar kort daarna volgde een memo met het nieuws dat de Koornbeurs een tekort van €86.000 heeft opgelopen in de periode van juni 2019 tot februari 2020, ondanks dat zij van gemeente Waadhoeke een basissubsidie ontvangen van €366.000 (anno 2018) per kalenderjaar. Daar bovenop ontvangen ze 4 jaar lang €75.000 extra subsidie om een duurzame toekomst voor het theater te garanderen.


En toen kwam corona
Eind 2019- begin 2020 ging het al wat minder goed met de Koornbeurs en toen brak de coronatijd aan. Het theater is enige tijd volledig gesloten geweest en kan ook nu nog lang niet op volle kracht verder. Zalen van maximaal 30 mensen waar normaal wel 500 mensen in kunnen. Nu wordt er aan ons gevraagd het theater eenmalig € 54.300 toe te kennen om de financiële tegenvallers in de exploitatie 2019-2020 op te kunnen vangen. En, het theater eenmalig € 95.562 toe te kennen om het verwachte coronaverlies over 2020 op te kunnen opvangen. Over het coronaverlies hebben wij als fractie niet lang vergaderd. Dit moet zeker gecompenseerd
worden, daar heeft iedereen begrip voor. Wel hebben we de wethouder gevraagd of er ook genoeg coronacompensatie geld over is voor andere culturele instanties en verenigingen. Daar hebben we afgelopen dinsdag een memo over ontvangen. Fijn dat de culturele sector in Waadhoeke zich zo goed heeft aangepast aan de  nieuwe omstandigheden; ouderen die e-books zijn gaan lezen en kunst- en muzieklessen die online zijn gevolgd. Maar veel verenigingen missen wel inkomsten door verminderde omzet in horeca, verhuur of afgelaste optredens, rommelmarkten, etc. De totale coronacompensatie voor de culturele sector in Waadhoeke vermeld in  de september circulaire lijkt toereikend genoeg om de Koornbeurs te gevraagde €95.000 toe te kennen.

Nu de worsteling binnen onze CDA fractie
Onze fractie heeft lang gediscussieerd over de negatieve cijfers van de Koornbeurs vóór coronatijd. Wethouder Dijkstra heeft ons in juni 2018 immers toegezegd dat €75.000 extra op de basissubsidie, 4 jaar lang, het juiste bedrag is om de Koornbeurs goed te ondersteunen en er voor te zorgen dat ze een klein beetje reserve  opgebouwd kan worden, zodat ze niet bij elke tegenslag weer terug hoeven te komen bij de gemeente. Het wordt zelfs specifiek vermeld in het raadsvoorstel van juni 2018. Maar dat bedrag blijkt nu toch nog niet genoeg..... De Koornbeurs, onder leiding van een nieuwe directeur, heeft zelf het tekort van €86.000 weten terug te  dringen tot de €54.000 die nu in het raadsvoorstel wordt vermeld. Onze compliment daarvoor. Dit laat zien waarom het college nog vertrouwen heeft in de Koornbeurs. Wij als fractie erkennen de waarde van cultuur in ons Waadhoeke, en willen de Koornbeurs een kans geven om zich te bewijzen als knooppunt voor amateur- en  professionele cultuurbeoefening met een duurzame toekomstperspectief, zoals ook beschreven staat is ons coalitieakkoord en de cultuurnota 2020. Maar, dat betekent niet dat wij als gemeente keer op keer extra geld gaan bijleggen. We kunnen best kritisch zijn. Er zijn bijvoorbeeld in 2019 een tiental theaterproducties afgelast  vanwege gebrek aan belangstelling.


Wij zijn als fractie gekomen tot een volgende conclusie:
Het laatste jaar toegekende incidentele subsidie van €75.000 loopt van juni 2021 tot mei 2022. Dat zou betekenen dat de Koornbeurs per juni 2022 terugvalt naar hun structurele basissubsidie van 376.000 (anno 2020 – het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd). Dan verwachten wij, als huidige raad, een nieuwe subsidieaanvraag  van de Koornbeurs eind 2021 wanneer er voorstellingen ingekocht gaan worden voor het seizoen juni 2022 – mei 2023. Er is heel duidelijk gezegd dat theater de Koornbeurs niet rond kan komen op alleen de structurele basissubsidie. En ze kunnen ook niet gaan inkopen zonder zekerheid van een nieuwe incidentele subsidie. We  vragen een toezegging van de wethouder dat de nieuwe directeur van de Koornbeurs komt met een meerjarenplan voor het theater vóór mei 2021, zodat wij als raad dit plan voor kunnen leggen aan onze inwoners d.m.v. 1 of meerdere kernteamvergaderingen. En zo te komen tot een gedragen besluit met betrekking tot het in  stand houden van de Koornbeurs. Is de Koornbeurs na coronatijd toekomstbestendig? Is er in Waadhoeke genoeg draagvlak om de Koornbeurs te blijven subsidiëren voor circa €500.000 per jaar?

Voorzitter, onze fractie wacht de reactie van de (andere partijen en de) wethouder af. 

We kennen de Koornbeurs alle noodzakelijke  financiële bijdragen toe. Gezien het verloop van 2019 hebben we wel zorgen voor de toekomst. Zeker nu corona ook nog een grote rol speelt. Volgend jaar rond deze tijd zal er vermoedelijk meer duidelijkheid zijn, zowel wat betreft de Koonbeurs, als de financiële armslag van onze gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.