09 juli 2021

Kadernota 2022 - 2025

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft donderdag 8 juli gesproken over de Kadernota 2022-2025. Deze nota laat zien hoe ver de financiële polsstok van de gemeente reikt en welke wensen gerealiseerd kunnen worden. De gemeenteraad kon nu aangeven wat ze belangrijk vindt. Met die informatie kan de begroting 2022 voorbereid worden. Hieronder de bijdrage van raadslid Anton Wijkhuijs.

Het eerste college van Waadhoeke heeft een goed fundament gelegd voor een ambitieus vervolg in de periode 2022 tot 2025. En dat in een financieel roerige tijd;

 • Het Kabinet wil vanaf 2023 middelgrote plattelandsgemeenten minder geld geven en grote steden in Nederland meer geld.
 • De rekening van de Coronacrisis moet betaald worden
 • Gemeenten hebben grote tekorten op de kosten van Jeugdzorg.

Maar we moeten ook niet te veel op deze onzekerheden vooruit lopen in deze Kadernota. En dat doet ons college ook niet.

De voorgestelde financiële uitgangspunten van het college zijn wat ons betreft uitstekend:

 • een algemene reserve van 15 miljoen en
 • de uitgaven en inkomsten in het eerste en laatste jaar in evenwicht.

Een kanttekening daarbij is dat veel wensen financieel opgeknipt zijn en alleen voor 2022 zijn ingeboekt. En er ligt een ambitieuze taakstelling die nog niet concreet is. Het vergt enige tijd voor de uitwerking van bezuinigingsvoorstellen. Wij zijn benieuwd of er bij de behandeling van de begroting 2022 al concrete voorstellen liggen.

Uiteraard moet de inflatie -waar het CBS mee rekent - toegepast worden op de Onroerend Zaak Belasting (OZB). Maar er is voorlopig geen sprake van een extra verhoging van de gemeentelijke belastingen. Wij mogen daar -gezien de financiële omstandigheden- best trots op zijn. Of dit houdbaar blijft voor de komende jaren is natuurlijk de vraag. Er leven in Waadhoeke ook concrete investeringswensen die misschien financieel alleen realistisch zijn met een verhoging van de OZB. Andere belastingen zoals de riool- en afvalstoffenheffing zijn wettelijk kostendekkend.

Zoals gezegd heeft ons college een stevig fundament gelegd. We hebben;

 • een mobiliteitsvisie,
 • de Woonvisie Samen Sterk,
 • de Sportvisie Waadhoeke beweegt mee,
 • de Onderwijsvisie Kansen voor elk talent, waarbij ruimte is voor nieuwbouw van de AMS en basisschool De Kabas,
 • een duurzaamheidsagenda en een biodiversiteitsplan,
 • de Cultuurnota Mei-inoar meitsje wy it mei en
 • het Sociaal Economisch Actieplan “Kansen verzilveren”

Uit deze visies en plannen komen veel incidentele en structurele wensen. Een aantal wensen moet noodgedwongen in de ijskast, maar veel initiatieven zijn al gestart of worden bij vaststelling van deze Kadernota verder voorbereid.

Ontwikkelfonds

Meest in het oog springend is het Ontwikkelfonds. Dit fonds is noodzakelijk als je ambities hebt. Als je wilt investeren in sociaal economische ontwikkelingen. Het CDA is hier enthousiast over. Hiermee kunnen wij de komende jaren echt iets betekenen voor onze inwoners. Wanneer wij ons richten op de global goals willen Europese fondsen mogelijk ook mee investeren in onze regio. Goed dat Waadhoeke provinciaal is aangehaakt bij het verkennen van de mogelijkheden die Europa biedt en dat we over onze grenzen kijken, de samenwerking zoeken in de regio. Kansen verzilveren dus. Op dit moment worden enkele ontwikkellijnen uitgewerkt. Door nu deze Kadernota vast te stellen geven we groen licht om met overtuiging op de ingezette koersen door te gaan.

Sport

Buurtsportcoaches zetten zich in voor Sport op en rond basisscholen, Sport voor gehandicapten en ouderen en het beweegteam zet zich in voor vitale sportverenigingen. De structurele wens om hier jaarlijks 22.000 euro voor vrij te maken moet wat ons betreft gehonoreerd! Want met sport is meer te winnen!

Theater De Koornbeurs

Wij zijn kritisch over extra onderhoudskosten in 2022 in verband met de door Theater De Koornbeurs aangeschafte tribune. Deze tribune voldoet niet aan de arbo-normen. Een investering in 2022 van een kwart miljoen legt een zware hypotheek op een eerlijke afweging over de toekomst van De Koornbeurs. Deze wens willen wij graag één jaar opschuiven.

Dorpen en wijkenfonds

Het opplussen van het dorpen en wijkenfonds met 1.2 miljoen euro voor de komende vier jaar willen wij denk ik allemaal. Dit fonds biedt inwoners reëel perspectief om eigen lokale ideeën tot werkelijkheid te brengen. Mienskip in optima forma! Vanwege gebrek aan financiële ruimte zetten we eerst in op 2022 en als de financiën het toelaten krijgt dit fonds wat ons betreft prioriteit.

Mobiliteit

Verkeersveiligheid heeft onze hoogste prioriteit. Deze Kadernota biedt de nodige financiële ruimte om daar uitvoering aan te geven.

Ontwikkeling van dorpskernen

Veel onrendabele woningbouwplannen gericht op dorpsvernieuwing zoals in Sint Jacobiparochie, Sexbierum en Dronrijp moeten door de gemeente vlotgetrokken worden. Om rotte kiezen in dorpen aan te pakken of inbreiding mogelijk te maken en woningbouwplannen daadwerkelijk op te pakken is voeding van het S&D fonds noodzakelijk. In deze Kadernota wordt daar ook voor gekozen! Tegelijkertijd wordt ruimte gevraagd voor de woningmarktmonitor. Met het vaststellen van deze Kadernota kan het college een extra impuls geven aan de Woningmarkt en dat is nodig ook.

 

In deze Kadernota hebben we het nog niet eens gehad over investeringen in zwembaden of extra structurele steun aan Theater De Koornbeurs. Kortom het fundament ligt er maar de uitdaging voor de komende jaren is om er een mooi huis op te bouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.