09 juli 2019

Algemene Beschouwingen 2019

Als CDA beginnen we onze bijdrage met een parabel over uitdagingen, keuzes, geduld en kennis.

Een man vindt een cocon van een vlinder en neemt deze mee naar huis. Op een dag verschijnt er een kleine opening in de cocon. De man kijkt een paar uur toe hoe de vlinder worstelt om zich door de kleine opening naar buiten te werken. Totdat de vlinder niet meer verder lijkt te kunnen komen. De man besluit met al zijn goede bedoelingen de vlinder te helpen en knipt met een schaar de rest van de cocon open. De vlinder kan zich nu vrij eenvoudig losmaken. Maar hij heeft een gezwollen lichaam en verfrommelde vleugels. De vlinder kan de rest van zijn leven alleen maar rondkruipen en is nooit in staat te vliegen. De krappe cocon en de worsteling, die nodig is om door de opening te kruipen, is voor de vlinder de manier om de lichaamsvloeistof in de vleugels te pompen. De vlinder kan pas vliegen als het de vrijheid uit de cocon zelf heeft bereikt. 

Soms zijn uitdagingen exact wat we nodig hebben in het leven. Ook deze kadernota kenmerkt zich als een uitdaging om tot een juist meerjarenperspectief te komen. De grootste uitdaging is om onze ambities te realiseren, terwijl we tegelijkertijd ons huishoudboekje goed op orde willen hebben, om met een stofkam door de begroting te gaan en tegelijkertijd de kwaliteit naar onze inwoners te waarborgen. Maar we weten ook dat onze beslissingen nu,  invloed hebben op de mogelijkheden in de toekomst.  We moeten handelen als goede rentmeesters. En dat moeten we samen doen, raadsleden, collegeleden, ambtenaren, bedrijven , inwoners. 
Immers, net als de man uit ons verhaal kun je wel sneller willen maar pas samen, met ieders eigen verantwoordelijkheden, kom je verder. 

Wij willen enkele punten uit de kadernota en voorjaarsnota in dat licht; van samen duurzaam verbinden, benoemen.  

Samen duurzaam verbinden in het sociaal domein
In het sociaal domein is momenteel sprake van een groot tekort op de jeugdzorg. Zowel in de provincie als in OWO-verband wordt onderzocht hoe deze tekorten zijn ontstaan en hoe we ze in de toekomst kunnen voorkomen.  Als CDA zien we grote meerwaarde in preventief werken, zowel vanuit maatschappelijk als vanuit financieel oogpunt. Wie aan de voorkant het ontstaan of verergering van problemen voorkomt, is op de langere termijn beter af. We zijn dan ook blij dat het preventief werken bij kinderen wordt benoemd en zouden deze insteek graag ook vertaald zien naar ouderen.  

Samen duurzaam verbinden in sport en cultuur
Het beheer van de kantine in sportcomplex de Steense is nu tijdelijk geregeld.  Het CDA wil in dit kader graag meegeven om de behoefte aan een dorpshuisfunctie mee te laten onderzoeken. Immers, we weten dat de Steense meer kan zijn dan alleen een sporthal, zoals ook bleek door diverse muzikale uitvoeringen. In onze optiek past daar de mogelijke functie van een dorpshuis bij. Als CDA zijn we van mening dat het maatschappelijk vastgoed breder,  door de diverse doelgroepen,  gebruikt kan gaan worden.
Bij de Buurtsportcoaches en de Sportformateur zien we heel mooi die verbinding weer terug. Het is goed om als gemeente te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, omdat dit effect heeft op de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Hierin kan de sportformateur een rol spelen door het tot stand laten komen van lokale sportakkoorden.  

Samen duurzaam verbinden in onze bedrijfsvoering en organisatie
Als eerste een opmerking over nieuwe functies die gecreëerd moeten worden in het kader van de bescherming van de persoonsgegevens. Als CDA zijn we van mening dat de organisatie een keus moet maken tussen een Functionaris Gegevensbescherming of een Privacy Officer, aangezien er overlap zit in hun takenpakket. En we vinden dat deze functionaris OWO-breed moet worden aangesteld, aangezien deze rol zelden leidt tot een volledige baan voor een gemeente. Graag zien we dat dit wordt meegenomen in de 2e stofkam.
Dan een opmerking over de ontwikkeling van de organisatie. PIM: Professionele dienstbaarheid, Integraal en Maatwerk zijn momenteel de sturende principes in die ontwikkeling. Wanneer dat leidt tot ‘het dichtbij zijn’ naar onze inwoners, dan staat het CDA hier achter. 
Ook wordt gewerkt aan flexibele werkplekken. Daarvoor is de aanschaf van laptops noodzakelijk. We gaan er van uit dat dit een besparing oplevert in de vaste werkplekken. Immers het stapelen van ICT middelen is in de optiek van het CDA niet aan de orde.
We lezen ook dat ruimte voor die flexibele werkplekken wordt gecreëerd in de huidige kantine, die daarvoor verbouwd gaat worden. Als CDA zien wij liever flexibele werkplekken c.q. vergaderplekken op onze entresol. Dit is ruimte die eigenlijk onbenut wordt gelaten en we denken dat het positief kan werken als inwoners vanuit de publieksruimte ziet hoe er boven gewerkt wordt, het draagt bij aan het gevoel van ‘het dichtbij zijn’.  

Samen duurzaam verbinden in onze OWO samenwerking
Eerder dit jaar hebben we stil gestaan bij de bestuurlijke OWO samenwerking. Ook toen heeft het CDA aangegeven deze samenwerking graag te willen intensiveren waardoor de OWO samenwerking meer toevoegt aan de effectiviteit en efficiëntie van de gezamenlijke organisaties. Ons inziens wordt er nog te weinig gekeken naar mogelijke samenwerking, zeker bij nieuwe taken en functies.  

Samen duurzaam verbinden in het financieel beleid
De meerjarencijfers laten een reeks zien van een negatief resultaat van € 1,5 miljoen in 2019, aflopend naar € 0,1 miljoen positief in 2023. Ook de meicirculaire geeft geen rooskleurig beeld naar de toekomst. 
Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door de jeugdzorg, het beschermd wonen en de invoering abonnementstarief WMO. Daarom is het ook goed om als gemeenten gezamenlijk op te trekken naar het kabinet voor meer financiële ondersteuning voor het Sociaal Domein.
Een kritisch geluid wil de CDA fractie laten horen naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die ons inziens onvoldoende alert en niet juist / tijdig / geanticipeerd heeft op deze gemeentelijke tekorten. We roepen het college dan ook op om dit kenbaar te maken bij de VNG, immers er worden de komende maanden bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en de VNG. Het CDA vindt het een goede zaak dat, toen de omvang van het structurele financiële tekort op jeugdzorg bekend werd, de opdracht aan de ambtelijke organisatie is gegeven om naast de wensen, ook kritisch te kijken naar ruimte in bestaande budgetten en potentiële ombuigingen. 
De afgelopen jaren is gestreefd naar een balans in onze schuldenlast en dit heeft geleid tot aanvaardbare en beheersbare normen. Het CDA is van mening dat we daar niet aan moeten tornen. Nee, in dat opzicht is het CDA van mening dat:
--Er een lobby moet komen naar Den Haag voor de financiële dekking van de genoemde onderwerpen in het Sociaal Domein;
--De organisatie de komende maanden door alle programma`s moeten lopen voor financiële ruimte;
--Het college alles in het werk moet stellen om tot een meer sluitende begroting te komen en de mogelijke consequenties daarvan aan deze Raad voorleggen.

In dit kader hebben de partijen CDA, VVD en WB een motie opgesteld, waarvan het dictum luidt: Verzoekt het college:
 • Alles in het werk te stellen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting conform resultaat 41 van het collegeprogramma;
  • De Raad te informeren  en te consulteren over de keuzes die moeten leiden tot een sluitende meerjarenbegroting.
(De motie is met 19 stemmen vóór en een stem tegen raadsbreed aangenomen.) 

Het CDA heeft het volste vertrouwen dat het college en de ambtelijke organisatie de nodige creativiteit gaan vinden om deze motie uit te voeren en ziet de te maken keuzes graag tegemoet. 
Tot slot willen we onze dank uitspreken voor al de werkzaamheden die door onze gemeentelijke organisatie telkens weer verricht worden. Ze dragen bij aan de fantastische gemeente die wij met elkaar zijn.
En we wensen onze griffier Hylkia die vrijdag (12 juli) gaat trouwen een fantastische trouwdag toe; alvast gefeliciteerd! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.