05 november 2019

Begroting 2020-2023 (2) Energietransitie

Vervolg Begroting 2020-2023

De CDA fractie wil inzetten op de energietransitie vanuit onze verantwoordelijkheid van rentmeesterschap. De weg is ingeslagen om in 2050 volledig op duurzame energie te draaien en zoveel mogelijk CO2-neutraal te zijn. 
Dit vraagt veel van ons allemaal. Opmerkelijk genoeg ziet maar 2% van de Nederlanders dit ook daadwerkelijk als een grote maatschappelijk  opgave.
Lokaal krijgen gemeenten de rol van regisseur in de energietransitie. Bredere samenwerking in de regio, met ook buurgemeenten en waterschappen, is van belang voor de uitwerking van de Regionale Energie Strategie.  

De omgang en samenwerking tussen bedrijven, inwoners, huurders, kopers en andere vastgoedeigenaren is essentieel voor het welslagen van de transitie. En daar ligt nu precies de crux en uitdaging.
Om als gemeente duurzamer te worden en een energie neutrale gemeente is het voor het CDA van belang dat we werken naar energie coöperaties.
Initiatieven van lokale bewoners in onze dorpen en of wijken willen we faciliteren en ondersteunen zodat in gezamenlijkheid wordt geïnvesteerd in het opwekken van zon- en windenergie of andere toepassingen die het doel van een energie neutrale gemeente ondersteunen. 

De kleine, zogenaamde Groninger, windmolen is daarvan een voorbeeld en deze kan in onze optiek  geplaatst worden naast de zonnepanelen. Vanuit deze raadszaal roepen we als CDA fractie onze inwoners en bedrijven op om met initiatieven te komen. Daarnaast moet onze Provinciale Staten meebewegen en anticiperen in de toekomst van de energietransitie en solidair zijn in de beweging die gemeenten willen gaan inzetten naar deze energietransitie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.