30 mei 2017

Inbreng CDA bij motie over laagvliegroute

In de raadsvergadering van 30 mei heeft het CDA samen met andere partijen de motie (zie onder) over de laagvliegroute ingediend. De motie is opgesteld door de PvdA en op verzoek van het CDA is er een aanpassing in de tekst gedaan. Waar de motie uitsluitend verwees naar de oplossing om het luchtruim te herverkavelen pleit de motie nu ook om breder te kijken; naar alle oplossingen die bij zouden kunnen dragen aan het oplossen van de verwachte geluids- en milieuoverlast. Lees hieronder de tekst die CDA woordvoerder Afke Kester uitsprak:

 

Dank u wel voorzitter,

Toen we hoorden van de uitbreiding van het vliegveld in Lelystad en de laagvliegroute was onze eerste reactie contact opnemen met de CDA fractie in de Provinciale Staten.  Zij hadden hierover al vragen gesteld en  we  gingen en gaan er van uit dat besluiten hierover op dat niveau worden genomen Het is het voordeel van  een sterke provinciale fractie die ook in het college zit , om ook via deze weg invloed uit te oefenen.
En natuurlijk hebben wij, net als andere fracties, in de eerstvolgende raadsvergadering, hier, ook vragen gesteld.

De bijeenkomst in Munnekeburen, waarbij mijn college en ik bijna letterlijk in de deuropening stonden, zo vol was de zaal, was zeer verhelderend en leerzaam. In die bijeenkomst werd gewezen op de meest logische en voor de hand liggende oplossing namelijk een herverkaveling van het luchtruim. En daarover heeft het Ministerie inmiddels het overleg al gestart. In de factsheet van het Ministerie van 17 mei lezen we hierover het volgende: 

Voor de doorgroei naar 25.000 en op termijn 45.000 vliegbewegingen is een aanpassing van de luchtruimstructuur
nodig. Dan ontstaat ruimte om routes gunstiger in te passen. Hierbij worden dan ook suggesties en voorstellen uit de
regio betrokken.

Die laatste zin is DE reden voor deze motie. Omdat wij via deze motie daar maximale druk op willen (laten) zetten. College, zorg …ook al is dat via anderen, dat ons geluid daar goed wordt gehoord!

Echter onze CDA fractie wil ook graag dat er naar mogelijk andere oplossingen wordt gekeken. In de bijeenkomst over de omgevingsvisie hoorden we van het idee van de heer Thomas Rhau om Schiphol veel efficiënter te benutten.  En waar blijven eigenlijk de energie- en milieu maatregelen in de luchtvaart? Transportbedrijven moeten aan allerlei eisen voldoen om de uitstoot te verminderen maar ik hoor nooit iets over dergelijke technologische ontwikkelingen bij vliegtuigen. Want ja…: als er fluisterboten bestaan waarom bestaan er dan geen fluistervliegtuigen? Innovatie is toch en speerpunt van de huidige regering? Natuurlijk zijn wij geen specialisten op dit terrein maar we willen het college vragen om alle invloed die zij heeft te gebruiken om, naast de oplossing die al genoemd wordt ook te pleiten voor bredere  en andersoortige oplossingen voor de geluids- en milieuoverlast die nu op ons afkomt.

 

 

 

 

Motie (unaniem aangenomen)

Aanvliegroutes vliegveld Lelystad

Wolvega                     : 29-05-2017

Voorstelnummer    : motie vreemd aan de orde van de dag

Agendapunt             : n.t.b.

Onderwerp               : aanpassing aanvliegroutes vliegveld Lelystad

De raad van de gemeente Weststellingwerf, in vergadering bijeen op 29 mei 2017

Kennisgenomen hebbend van:

De uitbreiding van het vliegveld Lelystad en de daarbij behorende aanvlieg- en opstijgroutes 

overwegende:

A.     Met betrekking tot te verwachten ontwikkelingen:

-         Dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad leidt tot onnodige en ongewenste lage  
aanvliegroutes over onze gemeente en een wachtgebied direct ten zuiden van onze
 gemeente

-         Dat de huidige verwachting van 45.000 vliegbewegingen per jaar leidt tot 4.000 vluchten
boven Weststellingwerf ( = gemiddeld 11 per dag, maar zal in het vakantieseizoen wel 3x zo veel zijn).

-         Dat met de toename van het luchtverkeer het komende decennium een verdere toename van het gebruik van vliegveld Lelystad  te verwachten is.

-         Dat de huidige voorstellen van de aanvlieg-procedure voorzien in een geringe vlieghoogte op deze route en in het wachtgebied (6000 voet: 1800 m + of - 200 m)

-         Dat deze routes gepland zijn over natuur- en stiltegebieden van onze gemeente

-         Dat vliegtuigen op deze vlieghoogte aanzienlijke hinder veroorzaken (lawaai, milieubelasting en  botsingen met hoogvliegende vogels (o.a.  ganzen, ooievaars))

B.      Met betrekking tot het gewenste alternatief:

-         Dat de meest ideale vliegbewegingen zijn: een snelle opstijging en een geleidelijke daling (glijvlucht)

-         Dat een glijvlucht hoger begint en veel minder motorlawaai en minder milieuhinder veroorzaakt.

-         Dat de geringe vlieghoogte o.a. wordt veroorzaakt door de verticale indeling van het luchtruim in sectoren met verschillende luchtverkeers-leidingen

-         Dat ook voor de aanvliegroute over Overijssel een aanpassing van de vlieghoogte wordt voorgesteld. 

 

C.      Met betrekking tot de invloed van de gemeente;

-         Dat de besluitvorming over vliegveld Lelystad en het luchtruim vooral een zaak is van de
minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de overlegtafel o.l.v. H. Alders.

-         Dat de provincie Fryslân tot nu toe slechts indirect bij deze problematiek betrokken is.

-         Dat de gemeente haar invloed kan aanwenden in overleggen met de provincie, Ministerie van IM, omliggende gemeenten etc.

-         Dat het van belang is nu in actie te komen om de toekomstige hinder voor onze gemeente zo veel mogelijk te beperken

Spreekt als zijn mening uit

-           Dat de verwachte geluids- en milieuoverlast voor onze gemeente ongwenst is

-           Dat aanpassing van de vlieghoogte naar 4000- 6000 m van de aanvliegroutes en wachtgebied van Lelystad over resp. bij onze gemeente noodzakelijk is.

-           Dat daarvoor een goed alternatief beschikbaar is

Draagt het college op:

-           Dat het college van B&W alle mogelijke invloed moet aanwenden om deze wijziging te
realiseren en ook andere maatregelen te bevorderen, die de geluidshinder en milieuhinder kunnen beperken

-           De raad en haar inwoners van de ontwikkelingen proactief op de hoogte te houden.

 En verzoekt de griffie deze motie toe te zenden aan:

-           Staatssecretaris van IM

-           Overlegtafel H. Alders

-           Provincie Fryslân

-           Gemeenteraden van de omliggende gemeenten

 Namens de PvdA-fractie:
Jan Driesse
Mede ondersteund door:
Fractie Groen Links
Fractie Weststellingwerf Natuurlijk
Lijst Westenberg
Fractie CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.