11 juni 2019

Nee tegen gaswinning

Gaswinning is een onderwerp dat veel bij mensen los maakt waarbij naast ratio ook emotie een grote rol speelt.

Als CDA willen we daarom graag teruggrijpen op de vaste uitgangspunten van onze partij. Gerechtigheid, Solidariteit, Gespreide Verantwoordelijkheid en Rentmeesterschap.

Rentmeesterschap

Het eerste uitgangspunt dat dan boven komt is natuurlijk Rentmeesterschap. Gaswinning en rentmeesterschap, waarbij we zuinig moeten zijn op de aarde, komen niet overeen. We halen iets uit de aarde en geven er niets voor terug. We gebruiken het louter voor ons eigen comfort.

Gespreide Verantwoordelijkheid

Dat brengt ons direct bij het volgende uitgangspunt: Gespreide verantwoordelijkheid.
Want wie is nu eigenlijk wáár voor verantwoordelijk? Als we kijken naar de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid dan is het duidelijk:
als gemeente gaan wij over de bouw van de boorinstallatie. De enige argumenten daaromtrent die in een juridische strijd stand zullen houden zijn argumenten gebaseerd op ruimtelijke ordening. Zoals u weet hebben wij vanuit het CDA in het kader van de mogelijk nieuwe locatie in Nijeholtwolde gewezen op de discrepantie die er bestaat tussen ons gemeentelijk beleid en het daar aanwezige weidevogelgebied. We zijn dan ook heel tevreden dat dit argument van landschappelijke inpassing verwoord staat in het nieuwe beleid dat vanavond voor ligt.
We weten ook dat alles wat onder de grond gebeurt, de daadwerkelijke gaswinning de verantwoordelijkheid is van de minister van EZK. Wel mogen we als gemeente advies geven en die adviezen zijn, sinds we als Raad ons beleid 180 graden hebben gedraaid; van gaswinning toestaan tot tegen gaswinning te zijn, klip en klaar. Onze fractie is heel tevreden over de adviezen die het college heeft ingediend bij Noordwolde en Oldelamer. Het maatwerk in de adviezen waarin per winning juist de lokale omstandigheden worden genoemd maken ze volgens ons ijzersterk. En we zijn dan ook heel benieuwd naar de antwoorden van de minister.

Echter, kijkend naar verantwoordelijkheid is misschien de grootste verantwoordelijke nog wel ; wijzelf. Als inwoners en gebruikers van het gas. Het is absoluut ieders verantwoordelijkheid om dat gasverbruik te verminderen. En dat betekent het isoleren van het huis, de thermostaat een graad lager en bij kou een warme trui aantrekken. Maar ook…. Alleen seizoensgebonden groente en fruit eten. Immers, aardbeien in de winter komen nog vaak uit gasgestookte kassen.

Solidariteit

Als wij allemaal ons steentje bijdragen is dat ook een teken van Solidariteit, het derde CDA uitgangspunt. Solidair zijn met de Groningers, die afgelopen weekend weer werden getroffen door een aardbeving. Dat wij nu ons Nee tegen gaswinning definitief vastleggen met deze notitie is solidair zijn met de getroffenen. De notitie geld voor al ons gemeentelijk handelen en is daarmee onderdeel van onze Omgevingsvisie. We gaan er vanuit dat dit bij de eerste herziening van de Visie ook zodanig in de tekst wordt opgenomen.

Gerechtigheid

Als laatste kom ik dan bij het uitgangspunt Gerechtigheid. En dan hebben wij het over Recht doen aan… en je een betrouwbare partner tonen.
Dat laatste doen we door de bestaande afspraken met Vermilion te respecteren. En door hen van ons gewijzigde standpunt op de hoogte te stellen. Daarmee weten zij dat ze met elke nieuwe activiteit op onze weerstand zullen stuiten.  Ook al staan we dan tegenover elkaar we gaan wel respectvol met elkaar om.

We zijn er van overtuigd dat het college al haar mogelijkheden zal aanwenden om nieuwe activiteiten tegen te houden. Als raad blijven we wel graag op de hoogte van die stappen. En bij ingrijpende zaken worden we graag vooraf geraadpleegd.

Recht doen aan… geld ook voor onze inwoners. Wij hebben als inwoners van Weststellingwerf recht op een veilige woonomgeving waarin we rustig kunnen wonen en werken. Garanties daaromtrent zijn helaas niet te geven. Immers, ieders leven is vol met, soms onaangename, verrassingen. Als het gaswinning betreft kunnen we als gemeente wel ons best doen om die risico’s in te perken en beheersbaar te houden. Een van de maatregelen is te blijven hameren op een goed werkende schaderegeling. Ook kunnen we er bij de Minister op aandringen om de snelheid van winning sterk in de gaten te houden en bij overtredingen van het winningsplan te handhaven. We vinden ook dat het college een dringend verzoek aan de Minister moet doen om over de winning actief en rechtstreeks aan ons te rapporteren. In plaats van dat wij de gegevens zelf moeten opzoeken op www.nlog.nl.

Concluderend: er is door de Raad de afgelopen maanden een 180 graden draai geweest in ons standpunt ten opzichte van gaswinning en dat wordt nu vastgelegd in deze Beleidsnotitie Gaswinning.
Het college is al voortvarend gestart met de uitvoering. Ook door de raad ingebrachte zaken als overleg met buurgemeenten is opgepakt. Hoewel we als raad en college natuurlijk altijd alert moeten blijven op mogelijk ontwikkelingen die bij kunnen dragen aan ons standpunt stemmen we in met de huidige Beleidsnotitie Gaswinning en het raadsvoorstel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.