14 december 2020

Ontwerp Veenweideprogramma

Al jaren wordt er door de Provincie en het Wetterskip gewerkt aan een Veenweideprogramma. De doelen daarvan zijn:
* het vertragen van de bodemdaling,
* het verlagen van de CO2 uitstoot,
* het versterken van de landbouw en
* zorgen voor een robuust watersysteem.

Het ontwerp ligt tot 31-12-2020 ter inzage en iedereen is uitgenodigd om daar een zienswijze op in te dienen. Ook de samenwerkende 8 veenweidegemeenten hebben een concept zienswijze opgesteld en die voorgelegd aan de gemeenteraden.
Groote Veenpolder
Het was ons direct duidelijk dat wij vooral de aandacht voor onze eigen Groote Veenpolder misten. Omdat er sprake is van water dat wegzijgt naar de Noordoostpolder zullen maatregelen als het simpelweg verhogen van de grondwaterpeilen hier amper effect hebben. Maatwerk met daarbij aandacht voor bodemmaatregelen zoals Klei in Veen zijn nodig.
Aandacht voor de mens
Vanuit onze fractie is ook gepleit om aandacht te hebben voor de menselijke, sociaal-emotionele kant van dit plan. Agrariërs leven in onzekerheid hoe het komt met hun bedrijf maar ook woningeigenaren die te maken hebben met schade aan hun funderingen leven in angst en onzekerheid. Voor die laatse groep hebben wij ook aangedrongen op een versnelling van de maatregelen die in het plan staan; de tijd dringt!
Resultaatsverplichting
De ervaring die we in Nederland inmiddels hebben met het stikstofbeleid leert ons dat we geen onhaalbare doelen als een wet op moeten leggen. Als fractie pleiten wij voor een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Helaas is het doel voor de CO2 verlaging inmiddels wel als resultaatsverplichting vastgelegd. We hopen dat er zinvol en succesvol mee wordt omgegaan.
Monitoring
Een van de uitgangspunten van het Veenweideprogramma is dat er pas concrete plannen worden gemaakt als er geld voor is. En voorlopig is dat slechts voor twee kleine deelgebieden beschikbaar.Toch wordt het hele veenweidegebied van Friesland in de plannen meegenomen. Als fractie hebben wij gepleit om het effect van die plannen te monitoren, juist in die gebied waar geen concrete plannen zijn. Welk effect heeft de schaduwwerking op bijvoorbeeld de waarde van een huis of van grond? Helaas is dit punt niet overgenomen.
Geen extra doelen opnemen
De 8 gemeenten stellen in hun concept zienswijze voor om naast de vier genoemde doelen ook eigen plannen op te nemen in het programma. Onacceptabel. Want natuurlijk gaan we, als er concrete plannen in de Groote Veenpolder komen, kijken naar het hele gebied en naar alle plannen die we daar, als gemeente, zelf ook hebben. Mogelijk zijn er koppelkansen waarbij je kansen ziet voor, bijvoorbeeld, recreatie. Maar dat op voorhand als doel opnemen gaat onze fractie te ver.

De gemeenteraad heeft unaniem een geamendeerde (dus gewijzigde) versie van de zienswijze aangenomen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.