Sport en bewegen versterken sociaal domein 30-1-2017

MOTIE

Wolvega           : 30 januari 2017

Agendapunt      : 9.a/ 2016-001156

Onderwerp        : Sport en bewegen versterken sociaal domein 

De raad van de gemeente Weststellingwerf, in vergadering bijeen op 30 januari 2017,

Kennisnemend van:

-- de  Visienota Sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2017-2022;

-- de Programmabegroting 2017-2020 Gemeente Weststellingwerf;

Constaterende dat:

-- de Visienota Sport en bewegen bijdraagt aan een vitale samenleving die uitnodigt om mee te doen;

-- de aanbeveling wordt gedaan om sport te blijven faciliteren en stimuleren, het betaalbaar te houden en te zorgen voor clustering van voorzieningen;

-- sport wordt benoemd als vliegwiel voor de participatiesamenleving;

Overwegende dat:

* er in gemeentelijke sessies waardevolle informatie is opgehaald bij sportverenigingen en beweegaanbieders;

* in deze bijeenkomsten de meerwaarde van sport is benoemd voor integratie van nieuwe Nederlanders en de re-integratie van werklozen, maar ook aandacht is gevraagd voor de financiële positie van sportverenigingen en de beperkte beschikbaarheid van vrijwilligers;

*  in de Visienota geen antwoord wordt gegeven op de spanning tussen de bestuurlijke ambitie en de mogelijkheden van de sportverenigingen en beweegaanbieders om hier in bij te dragen;

*  de gemeenteraad van Weststellingwerf wacht op een voorstel/ debat over de voorzieningen in de dorpen en het subsidiebeleid;

*  het financiële kader voor deze Visienota Sport en bewegen op dit moment bestaat uit de middelen van programma 5 (Sportaccommodaties en Sportbeleid) van de Begroting 2017-2020;

*  het maatschappelijk effect van sport en bewegen zich ook ‘uitbetaald’ in de opgaven van het sociaal domein;

Spreekt uit dat:

--  de bijdrage die sportverenigingen en beweegaanbieders leveren aan de ambitie van de Visienota Sport en bewegen cruciaal is;

--  in de uitwerking van de Visienota Sport en bewegen de inzet op de beschikbaarheid van vrijwilligers, de continuïteit van sportverenigingen en de daarvoor benodigde optimale sportaccommodaties een nadrukkelijke thema moeten zijn;

--  gezien de brede meerwaarde van sport en bewegen voor de samenleving en het sociaal domein de financiële dekking van ‘oplossingen’ binnen het HEK van Programma 6 Sociaal Domein mogen worden gevonden.

en gaat over tot de orde van de dag.

namens de fractie(s) van

CDA

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.