18 april 2016

CDA Aalten-Dinxperlo ‘kijkt over de grens’

Onlangs vond de voorjaars ALV (Algemene Ledenvergadering) plaats van het CDA, afdeling Aalten / Dinxperlo. Voor deze ALV was een unieke en actuele locatie gevonden: het asielzoekerscentrum ‘Groot Duenk’ te Barlo. Eén van de activiteitenruimtes van deze coa-locatie was ingericht als vergaderlocatie voor de halfjaarlijkse ALV.

Bestuursvoorzitter Rik van Lochem heette de aanwezige leden van harte welkom op deze bijzondere avond. Rik opende de avond met de toepasselijke Bijbeltekst ‘Job 31 vers 32’ “Geen vreemdeling liet ik buiten overnachten, voor elke reiziger opende ik mijn deuren.”Na deze opening werden de aanwezige leden meegenomen langs het jaarverslag en de jaarcijfers. Tot genoegen van een ieder konden beide worden vastgesteld.Het laatste punt van dit ‘formele gedeelte’ van de ALV betrof een bestuursverkiezing. De zittende leden Rik van Lochem en Joop te Beest waren aftredend en herkiesbaar. Tevens werd Arnold Joost voorgesteld en door het bestuur voorgedragen als algemeen bestuurslid. De heren te Beest, Joost en van Lochem verlieten de zaal en bij algemene stem werden zij allen ge- / herkozen in het bestuur. Bestuurslid Hans te Lindert dankte hen voor hun beschikbaarheid en  prees de afdeling Aalten – Dinxperlo gelukkig met deze drie personen (her)nieuw(d) in het bestuur!

Na een korte pauze kreeg de locatieleider van het AZC, de heer Ron van Ooijen, het woord. Hij heette ons van harte welkom op het AZC en was erg blij met deze bijzondere aandacht vanuit het CDA voor het vluchtelingenvraagstuk in het algemeen en ‘zijn’ centrum in het bijzonder. Hiermee was tevens de eerste én laatste politieke ‘lading’ aangetipt; de heer van Ooijen meldde dat hij graag wat vertelde over zijn werk en deze actuele ontwikkeling in Nederland, echter zónder politieke statements te bespreken of te beantwoorden. Wat volgde was een zeer interessante uiteenzetting over de ontwikkelingen van de laatste tijd op het gebied van vluchtelingen in Nederland (en Europa) en de opvang daarvan. De aanwezigen luisterden ademloos naar zijn relaas dat voerde langs knellende problemen, prachtige oplossingen, unieke kansen en mooie verhalen. De uiteenzetting opende de ogen van de aanwezigen, baarde opzien en oogstte respect voor het werk van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (coa). Na deze boeiende inleiding kwam het gezelschap in de benen en werd een rondgang gemaakt door het AZC. Onder andere een computerlokaal werd bezocht en er werd uitgebreid stilgestaan in de inpandige school en bij het boeiende en waardevolle werk dat daar dagelijks plaatsvindt.

Alle aanwezigen waren het er over eens dat we kunnen spreken van een zeer geslaagde ALV, niet in de laatste plaats vanwege de unieke locatie en het actuele thema! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.