18 februari 2014

Gemeenteraad Aalten niet integer?

Het is 18 februari 2014. Raadsleden van de gemeente Aalten buitelen over elkaar heen om een collega raadslid in een negatief daglicht te zetten. Het lijkt erop alsof dit alles met de aanstaande verkiezingen te maken heeft. De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de grondaankopen voor het Werklandschap West. De gemeente heeft voor dit werklandschap grond aangekocht van drie boeren. Eén van hen is CDA raadslid Erik Luiten. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoeksrapport is: ‘Er is geen enkele aanwijzing voor niet integer bestuur en voor het bevoordelen van een persoon bij de aankoop van de grond.’

Verschillende partijen gaven aan niet tevreden te zijn over het rapport. Hierin staat namelijk dat er integer gehandeld is. Het leek er op alsof de overige partijen liever hadden gehoord dat er niet integer gehandeld zou zijn. Het rapport kon niet worden vastgesteld voordat er een aanvullend onderzoek zou worden uitgevoerd, aldus de overige partijen. Op deze manier blijft er in aanloop naar de verkiezingen een zweem van belangenverstrengeling hangen boven het CDA. Dat zou je niet integer handelen van de raad kunnen noemen. Enkel omdat er verkiezingen aankomen. Bij het opstellen van het rapport is een begeleidingscommissie betrokken waarbij iedere fractie vertegenwoordigd is. Waarom dan nu in één keer aanvullende vragen of het rapport met haar heldere conclusies en aanbevelingen niet vaststellen? Dat is moeilijk te begrijpen.

In de raadsvergadering houdt het CDA, deze keer onder leiding van Jos Wessels, een helder betoog. Een betoog waarin het rapport serieus wordt genomen. Jos vraagt om met het rapport in te stemmen en aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Alleen dan kun je verder.

Wat is er nu precies gebeurd?

In 2009 verkoopt raadslid Erik Luiten grond aan de gemeente. Dit op verzoek van de gemeente. Gemeente Aalten heeft dit nodig om haar industrieterrein uit te breiden. Naast de grond van Erik Luiten wordt er ook grond gekocht van twee andere boeren.

In september 2013 vraagt de voltallige gemeenteraad aan de Rekenkamercommissie om een onderzoek te verrichten naar bovengenoemde grondaankopen. Er bestaan namelijk vermoedens dat het college en haar ambtenaren niet altijd even slim gehandeld hebben. Misschien is er wel sprake van belangenverstrengeling, omdat er een gemeenteraadslid bij betrokken is. Het onderzoek wordt begeleid door een raadscommissie waar iedere partij in vertegenwoordigd is. De raad kan het onderzoek dus goed controleren.

In februari 2014 wordt het onderzoek gepresenteerd door de Rekenkamer. Er staan pittige conclusies en goede aanbevelingen in het eindrapport van de rekenkamer. Binnen de gemeente was de communicatie niet altijd optimaal. Maar de belangrijkste conclusie is: ‘Er is geen enkele aanwijzing voor niet integer bestuur en voor het bevoordelen van een persoon bij de aankoop van de grond’

In het kader van de aanstaande verkiezingen is dit iets wat de andere partijen niet wensen te lezen. Het onderzoek wordt hierdoor uit zijn verband gerukt en er wordt opzettelijk de indruk gewekt dat het wel eens zou kunnen zijn dat er niet integer gehandeld is. Door het niet vaststellen van dit eindrapport hopen de overige partijen dat het CDA geschaad wordt. Jammer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.