27 september 2020

Nieuwsbrief september 2020

Column: Coronamoe?
Afgelopen week kwamen er wederom strengere regels rondom de Corona. Oplopende besmettingen en ziekenhuisopnamen noopten tot actie vanuit Den Haag. Een moeilijke
opgave. Linksaf is niet goed en rechtsaf evenmin. Sta maar eens in de schoenen van Rutte of de Jonge.
Willen we de regels volgen en helpen aan het indammen van het virus of lappen we veel aan de laars? Dat laatste lijkt het een beetje op. Is het bewust? Nee ik denk het niet, maar dat is geen excuus. 
Deze week was ik als scheidsrechter bij twee voetbalclubs. Beide verenigingen hadden het tot in de puntjes voor goed; looproutes, desinfectie van de handen en afstand van minimaal 1,5 meter. Maar toen de wedstrijden waren begonnen leken ze alles vergeten. Spelers dronken uit elkaars bidon, elkaars shirt werd gedragen, spelers vlogen elkaar om de nek bij een doelpunt en tijdens een opstootje stond men allemaal strak tegen elkaar aan.
We kunnen het nog zo goed organiseren, alles valt of staat met het gedrag van ons allen.
We zijn toch niet Coronamoe? Dit is geen tijd om te gaan slapen!
Raimond Smit, fractievoorzitter

Centrumvisie Dinxperlo
In ons CDA verkiezingsprogramma 2018 hebben wij aangegeven dat we ons sterk inzetten om de supermarkt in de kern Dinxperlo te realiseren.
Hierbij vinden we het van groot belang dat we samen met de middenstand, ondernemers en burgers een plan maken om de eenheid en uitstraling van dit centrum te versterken. Eind 2018 heeft de gemeenteraad besloten om tot een brede integrale visie voor het centrum van Dinxperlo te komen. Hiervoor is het bureau Stadskracht en BRO ingeschakeld.  Zij hebben met behulp van een intensief participatietraject een goede inventarisatie gedaan van kansen en mogelijkheden. Bewoners, ondernemers, elangenverenigingen, eigenaren e.a. konden hun zegje doen om zo bij te dragen aan de toekomstvisie op een aantrekkelijk en levendige dorpskern.
Wij vinden als CDA dat dit door het bureau o.l.v. Stefan van Aerle voortreffelijk en systematisch is opgepakt en dat de partijen zeer goed zijn meegenomen. Het resultaat is een goed doordacht en concreet rapport.
In het rapport worden scherpe analyses gemaakt en worden 10 ambities uitgesproken. Deze gaan bijvoorbeeld over de entree van Dinxperlo, de bereikbaarheid en het
parkeren, de functie en inrichting van het dorpsplein, de locatie van de supermarkt en over versterking van het toerisme. In juli hebben Stefan van Aerle en de gemeente de visie helder toegelicht aan de gemeenschap. Hier is nog een keer duidelijk gesteld dat dit alleen kan slagen als iedereen de schouders eronder zet. 
In oktober neemt de raad een besluit over deze centrumvisie, dan kan met de nadere invulling en uitvoering worden begonnen. In een volgende nieuwsbrief neem ik u weer graag mee in de ontwikkelingen, aan de hand van concretere uitvoeringsonderdelen.
Freek Diersen, raadslid.

‘ZZZ’; Zomerse Zwembad Zaken
Voor ons zwembad in Dinxperlo, het Blauwe Meer, was de afgelopen zomer een érg ingewikkelde. Daar was namelijk naast corona nog een plaaggeest; blauwalg. En alsof dat nog
niet genoeg ellende was, ging ook het chloorbad nog stuk en kon er na slechts 14 dagen helemáál niet meer gezwommen worden. Een zéér onwenselijke situatie voor iedereen uit
Dinxperlo die zo op zoek was naar verkoeling en vertier. Erg jammer!
Onze gemeente heeft een overeenkomst met Optisport m.b.t. de zwembaden in onze gemeente. Men is in overleg met deze partij over de afgelopen zomer want daar zijn dingen niet goed gegaan. Ook voor Optisport was deze zomer met corona, blauwalg en (mede daardoor) érg tegenvallende bezoekersaantallen een uitzonderlijk lastige.
Desalniettemin gelden er afspraken en op dit moment is de gemeente aan het bezien wat de consequenties en ervolgstappen moeten / kunnen zijn. Als CDA Aalten-Dinxperlo volgen we dit kritisch want wij vinden ‘ons’ zwembad in Dinxperlo van groot belang voor onze bevolking. Wordt vervolgd!
Hans te Lindert, wethouder.

Uuthuuskes
Betaalbare huurwoningen voor jongeren in de kleine kernen en buurtschappen realiseren (Lintelo, Barlo, IJzerlo, Haart en De Heurne).
Met die oproep van mij in november 2019 zijn we aan de slag gegaan, nadat de gemeenteraad daar goedkeuring aan had gegeven. Corporatie De Woonplaats wilde daar geen werk van maken dus zijn we zelf aan de slag gegaan om dit te realiseren.
Er is een Achterhoekse Woon Coöperatie opgericht en de gesprekken met de buurtschappen en jongeren zijn opgestart om plekken en goede woningen uit te zoeken. Er wordt gestreefd naar een huur van rond de 500 euro, voor een woning die maximaal 60m2 groot is maar vooral ook energiezuinig.
In het voorjaar van 2021 moeten ze er staan, zodat onze jonge mensen hun wooncarrière kunnen starten in hun eigen kern of buurtschap.
Dit beantwoordt ook aan één van de belangrijke punten in het verkiezingsprogramma van het CDA. We blijven ons inzetten voor deze groep, want het is hard nodig!
Ted Kok, wethouder.

Campagnecommissie
Voor je het weet is het 16 maart 2022. Gemeenteraadsverkiezing. 
Zoals we van het CDA Aalten-Dinxperlo gewend zijn willen we graag met een mooie lijst meedoen. Hiermee bedoelen we een gevarieerde lijst met maatschappelijk betrokken inwoners van onze gemeente. Als campagnecommissie zijn we op zoek naar mensen die met behulp van het CDA iets extra’s kunnen brengen voor de Aaltense samenleving.
Dit kan door je beschikbaar te stellen voor een plek op de kieslijst. Maar dat kan doen voor het CDA. Denk bijvoorbeeld aan een bestuursfunctie, het plaatsen van verkiezingsborden of meedenken in een communicatiewerkgroep. Er is altijd genoeg te doen. 
Heb jij interesse om iets voor het CDA te doen of ken je iemand waarbij je die maatschappelijke betrokkenheid ziet. Laat het ons weten! Wij gaan heel graag vrijblijvend het gesprek aan. 
Hartelijke groeten van, Yolanda, Arnold, Ted, Raimond, Hans en Rik.

Algemene ledenvergadering
Op 9 november 2020 houdt het CDA Aalten-Dinxperlo een algemene ledenvergadering. Zet het vast in uw agenda. Nadere informatie en de agenda volgen zo spoedig mogelijk. Aanmelden is noodzakelijk! 

Tranformatieplan Sociaal Domein
In de vorige editie van deze nieuwsbrief schreven we u dat het college een plan heeft bedacht, dat ervoor moet zorgen dat er minder geld wordt uitgegeven aan de jeugdzorg en
WMO. Inmiddels heeft het college het plan gepresenteerd. Wanneer u op internet zoekt op “Transformatieplan Sociaal Domein Aalten” kunt u het gehele plan rustig nalezen.
Waar komt dit plan nu in het kort op neer?
• Normaliseren, dus niet alle problemen of afwijkend gedrag hebben geïndiceerde zorg nodig.
• Wanneer meerdere mensen hetzelfde probleem ervaren, de ondersteuning groepsgewijs aanbieden.
• Meer nadruk op preventie, voorlichting en digitale en fysieke plekken waar mensen naartoe kunnen met vragen, om samen te kunnen zijn, voor dagbesteding of aangepast
  werk en makkelijk hiertussen kunnen wisselen.
• Meer samenwerking met huisartsen, voogdij-instellingen en andere gecertificeerde instellingen.
• Bestaande budgetten beter verdelen.
• Bij huishoudelijke hulp meer maatwerk toepassen en gemiddeld naar 2,5 uur per week hulp.
• Meer geschikte woningen bouwen voor mensen met een zorgbehoefte.
• En vanuit de gemeente werken met het werkplan: “zo persoonlijk mogelijk”.
Voor ons als CDA is het erg belangrijk dat een ieder in onze gemeente de kans krijgt zich te ontwikkelen, zinvolle bezigheden te hebben, betekenisvolle anderen om zich heen te hebben en zoveel als mogelijk eigen verantwoordelijkheid leert dragen, zodat men zich tevreden en gelukkig kan voelen. Wij vinden dat de gemeente ondersteunend moet zijn, wanneer het mensen niet zelf lukt om dit te bereiken. De vraag van mensen voorop stellen, proberen die zo dichtbij als mogelijk te helpen oplossen, waarbij kwaliteit van zorg en
keuzevrijheid voorop staat. Nu moeten we kritisch kijken of het plan van het college hieraan voldoet. In oktober mogen we als raad aangeven wat we van het plan vinden. Als volksvertegenwoordigers horen we graag ook van u wat u vindt van dit plan, zodat we dit kunnen meenemen.
Voelt u zich daarom vrij om ons te benaderen en om uw mening hierover met ons te delen!
Zelma van Alstede, raadslid.
Hans te Lindert, wethouder.

Nieuw inkoopmodel voor de Zorg
Het transformatieplan is één antwoord op het terugdringen van de kosten in de zorg. Een ándere manier van zorg inkopen door de Achterhoekse gemeenten is een tweede manier.
Sinds 2014 is het aantal zorgaanbieders in de Achterhoek, die middels ZorgInNatura zorg verlenen in de jeugdzorg, gestegen van 40 naar bijna 300. Landelijk is dit zelfs van 140 naar 6000 gestegen. Dit maakt de zorg duurder en maakt kwaliteitscontrole moeilijk. Het aantal zorgaanbieders moet teruggebracht worden, maar zonder dat de kwaliteit van zorg achteruit gaat, zonder dat mensen de keuzevrijheid ontnomen wordt en zonder dat mensen zonder de benodigde zorg komen te zitten. Een moeilijke opgave.
De Achterhoekse gemeenten dachten hierop het antwoord te hebben, maar kregen geen draagvlak bij de zorgaanbieders.
Na een zomer met veel vragen en overleg tussen raad, college en zorgaanbieders is nu besloten om samen met zorgaanbieders een nieuwe manier van inkopen te bedenken en deze uiterlijk 1 januari 2022 te laten ingaan.
Zelma van Alstede, raadslid.

Begroting 2021-2024
Ieder jaar ruim voor de zomer begint het college met het opstellen van de begroting voor het komende jaar en de 3 jaren daarna. We maken dan een inschatting van de inkomsten
en uitgaven die we dan gaan doen. In de gemeente Aalten geven we bijna 65 miljoen euro per jaar uit. Daarbij zijn we zeer afhankelijk van het geld dat we krijgen van de rijksoverheid, want dat bepaalt voor 70% de inkomsten van de gemeente.
De helft van onze middelen worden uitgegeven aan het Sociaal Domein en daar ontstaat op dit moment het probleem; de kosten van het Sociaal Domein lopen enorm op
en de inkomsten van het rijk worden minder. Dat betekent dat we keuzes moeten maken, in wat we nog wel doen en wat niet. In de volgende nieuwsbrief kunnen we daar meer over
vertellen, maar makkelijk is dat niet…
Ted Kok, wethouder.

Grensoverschrijdende samenwerking hulpdiensten
In de vorige Nieuwsbrief heeft het CDA zijn ongerustheid uit gesproken over de bezuinigingen binnen de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland. Het uithollen van de hulpdiensten is niet in het belang van onze burgers. Gelukkig zijn er ook positieve dingen te melden. Als CDA hebben we ons actief ingezet voor de voortzetting van het convenant
tussen onze gemeente en de Stadt Bocholt, op het gebied van ondersteuning bij brand en calamiteiten. Dit convenant bestaat al 15 jaar en werkt, grensoverschrijdend, voortreffelijk.
Onze Internationale Advies Commissie (I.A.C.) heeft hierover een scherpe zienswijze ingediend om deze goed opgebouwde samenwerking niet af te breken in de huidige tijd. We zijn erg blij dat deze zienswijze is overgenomen door het bestuur van de VNOG. Dat betekent dat de samenwerking verder wordt geïntensiveerd en doorontwikkeld, tot een fysiek sterke grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van brand, calamiteiten en veiligheid (Cross Fire). Dit alles komt direct ten goede aan onze burgers in ons mooie (euregionale) grensgebied.
Freek Diersen, raadslid, Euregioraadslid, voorzitter I.A.C.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het CDA Aalten-Dinxperlo.
Heeft u vragen of suggesties? Mail naar de redactie: y.winkelhorst@planet.nl
Eindredactie: Arnold Joost en Yolanda Winkelhorst
Druk:
The Project, Aalten
Wethouders
Hans te Lindert en Ted Kok
Fractie
Raimond Smit, Gerrit Assink, Zelma van Alstede, Freek Diersen, Jeroen van Geenen, André te Brake
Trudi Zeevalkink
Bestuur
Arnold Joost, Yolanda Winkelhorst, Manfred Keuper, Raymond Hoftiezer 
Vacature
Het CDA Aalten-Dinxperlo is altijd in beweging.
Ons team werkt met enthousiasme aan het ontwikkelen van de vereniging en onze doelstellingen.
Wilt u daar ook een bijdrage aan leveren? Bij ons is altijd plek voor mensen die hun talenten willen inzetten, voor grote of kleine klussen, eenmalig of structureel.
Benieuwd? Neem contact op met Arnold Joost via 06-15897010.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.