28 januari 2015

Wensen en bedenkingen Asielzoekerscentrum Barlo

Op 27 januari heeft de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen geuit ten aanzien van een eventuele heropening van een asielzoekerscentrum  (azc) op Groot Deunk in Barlo. 

Een korte voorgeschiedenis

Tot 2012 was er een azc gevestigd in Barlo. In dat jaar liep het aantal vluchtelingen dat asiel aanvroeg in Nederland drastisch terug. Het Centraal Orgaan Asielzoekersopvang (COA) besloot om een aantal azc’s te sluiten. Daaronder het azc Groot Deunk. Daarover werd gecommuniceerd met de gemeente en de buurt. Dat de buurt hier blij mee was hoeft geen betoog. 22 jaar hadden zij een azc gedoogd, ondanks de overlast die er soms was. Hun ervaringen met het COA waren zeker niet altijd positief. Zo was er te weinig aandacht voor terechte klachten en werden schadegevallen niet vergoed.

Er werd toen in 2011-2012 gekeken wat er mogelijk was. Burgemeester en wethouder dachten mee. Een Barlose ondernemer, LAKO, wilde het terrein kopen en starterswoningen bouwen. Het college kan zich niet op voorhand vastleggen of dat goed was  (dat is een taak van de raad) maar was zeker positief gestemd. Najaar 2013 was men er nog niet uit maar de ondernemer mocht zeker denken dat het onderhandelingsproces nog aan de gang was.

Toen veranderde het COA het beleid. De stroom asielzoekers was enorm toegenomen, vooral door de oorlog in Syrië. Al die mensen moeten hier onderdak hebben tot is uitgezocht of zij werkelijk asiel krijgen. Dan worden zij statushouders en worden zij geacht door te stromen naar een gemeente in Nederland. Het COA wilde azc’s heropenen waaronder Groot Deunk. Het vertrouwelijk verzoek kwam in maart 2014 in het college. Die behandelde dat verzoek vertrouwelijk maar lichtte wel de gemeenteraad in (ook vertrouwelijk). Het is namelijk zo dat COA als eigenaar het terrein zo maar weer kan inlichten voor 174 asielzoekers maar het moet toestemming hebben voor 126 extra opvangplaatsen (het COA wil driehonderd mensen plaatsen). Die toestemming kan alleen het college geven.

In mei besloot het college een positieve grondhouding aan te nemen. Het had namelijk met het COA onderhandeld en bedongen dat COA nog vijf jaar gebruik zou mogen maken maar dan ook definitief dicht en het hele terrein overdragen aan de gemeente voor 1 euro. De gemeente kan er dan dingen mee doen ten voordele van Barlo. Bijvoorbeeld het hoofdgebouw schenken aan de Oranjevereniging.

Het college wilde wel draagvlak hebben van de raad. Daarom werd de raad uitgenodigd om wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van een eventuele heropening. Pas daarna neemt het college een definitief besluit.

De buurt was uiterst teleurgesteld toen de nieuwe plannen van het COA uitlekten. Dat is alleszins begrijpelijk want zij mocht hoop hebben op definitieve sluiting en nu dit. Ook LAKO moest uit de krant vernemen dat er weer een azc zou komen. Er kwam een uitgebreide brief- en mailwisseling van de buurt richting college en de raad. In het Rondetafelgesprek van 12 januari 2015 kwamen velen inspreken. De buurt hekelde de in hun ogen slechte communicatie en spraken van onbehoorlijk bestuur. Burgemeester Berghoef en wethouder Kok wezen erop dat zij steeds heel zorgvuldig  hebben gehandeld. De partijen werden uitgenodigd om op bezoek te komen bij de buurt. Op zaterdagmiddag 16 januari zijn wij van het CDA met een delegatie op bezoek geweest. Wij werden gastvrij ongvangen, kregen informatie en bekeken de locatie.

Op 27 januari was de behandeling in de gemeenteraad. Er werd veel gesproken over de communicatie en of die wel of niet beter had gekund.   

Het CDA bij monde van Jos Wessels betoogde dat onze afweging breder moet zijn dan Barlo, breder dan de gemeente Aalten. Het raakt aan onze christelijke grondslag, de solidariteit met de vreemdeling. De wereld staat een beetje in brand en we worden geconfronteerd met mensen op de vlucht op zoek naar veiligheid.  Veel van die vluchtelingen zijn zeer gemotiveerd om te studeren en te werken en om een plaats te zoeken in onze samenleving.

Anderzijds heeft onze gemeente en dus ook  Barlo, al 22 jaar vluchtelingen opgevangen en kan de vraag gesteld worden of het niet een keer genoeg is.  We moeten ook kijken naar het maatschappelijk draagvlak. In onze afweging willen we ook betrekken de extra werkgelegenheid die een azc biedt. En extra mogelijkheden voor het onderwijs.  Daarom vinden wij het in dat geval  belangrijk dat er een azc school op het azc terrein komt,, liefst verbonden met ACCENT, het christelijke schoolbestuur.

Het definitieve oordeel wilde Jos pas uitspreken aan het slot maar hij legde wel alvast de wensen van het CDA neer: 

1.   300 opvangplaatsen voor vijf jaar met een harde einddatum, waarna ontmanteling en verkoop aan de gemeente voor 1 euro.  

2.   De Bestuursovereenkomst vastleggen met een derde partij erbij, bij voorkeur de Oranjevereniging Barlo of Barlo’s Belang. 

3.  Structureel overleg tussen COA, gemeente en buurt, in aanvang  minimaal 1X 3 maand

4.  Zeven dagen per week 24 uur beveiliging aanwezig op Groot Deunk.

5.  Om duidelijkheid en herkenbaarheid  te bevorderen is een ambtenaar/ombudsman van de gemeente aanspreekbaar voor opmerkingen van burgers t.a.v. Groot Deunk.

6.  Op het AZC terrein komt een school voor de kinderen onder leiding van ACCENT.

7.  Er op het AZC een openbaar draadloos WIFI netwerk aanwezig is voor de bewoners.

Drie partijen (HMV, VVD en PvdA) wilden geen heropening van het azc op Barlo. Zij pleitten voor kleinere azc’s op diverse plaatsen, zoals Hoge Veld en Sint Bernardus Bredevoort (zijn die buurten vooraf ingelicht?). Uiteindelijk konden zes fractieleden van het CDA, samen met PP, CU en GB, instemmen met nog vijf jaar azc op Groot Deunk maar dan ook echt afgelopen en dan kan de gemeente als eigenaar hier mooie dingen doen voor Barlo. Alleen Patrick Frenken kon hier niet  in meegaan.  Een motie van HMV werd op ons verzoek aangepast en breed aangenomen; daarin werd het college opgeroepen om een driekhoeksoverleg te starten met COA en LAKO of een andere Barlose partij over een toekomstige overdracht van het terrein.

De raad heeft nu zijn wensen en bedenkingen geuit maar de definitieve beslissing is nu aan het college. Die zal de wensen en bedenkingen van alle partijen meewegen en ons laten weten wat het ermee doet.

Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.