21 april 2017

Oproepbrief kandidaat raadsleden

Na alle drukte rondom de landelijke verkiezingen van dit jaar, is het in 2018 weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. We hopen met minimaal onze huidige vijf zetels uit de verkiezingen te komen, maar we streven natuurlijk naar meer! Daarom zijn we op zoek naar nieuwe geschikte kandidaten die onze lijst kunnen versterken. 
Deze brief is een oproep aan u om u aan te melden als u ambitie heeft om mee te praten op lokaal niveau. Uiteraard mag u ook andere geschikte kandidaten aandragen. Mocht u liever als lijstduwer actief zijn, dan kunt u zich ook aanmelden. Verder willen we u met deze brief informeren over het proces naar de verkiezingen toe.

Campagne en verkiezingsprogramma
Hoewel 2017 voor velen vooral in het teken staat van de landelijke verkiezingen, staat dit jaar bij ons in belangrijke mate in het teken van de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Om de aanloop naar de verkiezingen in goede banen te leiden is een campagneteam in het leven geroepen. Daarnaast gaat een programmacommissie aan de slag met de opdracht een compact en pakkend programma op te stellen.
De komende maanden wordt een aantal interviews en bijeenkomsten georganiseerd om zoveel mogelijk mensen bij de campagne te betrekken en een zo breed mogelijk draagvlak voor het programma te realiseren. De exacte data zijn op dit moment nog niet bekend, maar die zullen we u per email laten weten. Kijk ook regelmatig op www.cda.nl/gelderland/apeldoorn/actueel/agenda. Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 31 mei 2017 zullen de eerste contouren van ons programma worden gepresenteerd. Bij de algemene ledenvergadering in november 2017 heeft u het laatste woord en wordt alles bekrachtigd.

Kandidatenlijst
Een goed programma en een sterke campagne vormen de basis, maar uiteindelijk valt of staat het succes met de kandidatenlijst. Om deze reden wordt er een kandidatencommissie ingesteld, die op de algemene ledenvergadering van 31 mei 2017 door de leden wordt benoemd. In de loop van 2017 zal deze commissie gesprekken voeren met kandidaten en uiteindelijk een voorstel aan de leden voorleggen voor de lijst met tenminste 25 kandidaten. Daarom zijn we op zoek naar kandidaten die beschikbaar zijn voor de lijst (ook als lijstduwer) en naar mensen die het een uitdaging zouden vinden om in de periode 2018-2022 in de gemeenteraad plaats te nemen. 

Op de volgende pagina staat een korte beschrijving van het raadslidmaatschap. Bent u geïnteresseerd, dan verzoeken we u daaronder kort uw gegevens en motivatie in te vullen en dit te mailen naar [email protected]. Hoe meer goede kandidaten, hoe sterker de CDA-fractie er vanaf 2018 uit zal zien. Meld u dus aan! Kent u iemand die u erg geschikt acht, dan horen we dat ook graag. Mocht u eerst nog vragen hebben over het raadswerk, dan kunt u terecht bij onze fractievoorzitter Jan Dirk van der Borg via telefoon 06-54 63 44 46 of email [email protected]

We zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Mr. Jacqueline van Leeuwen
Voorzitter 

Toelichting bij het raadslidmaatschap

De gemeenteraad heeft drie belangrijke taken: 

  1. hij stelt de grote lijnen vast voor het beleid van de gemeente;
  2. hij controleert of het college van burgemeester en wethouders zijn taken goed uitvoert; 
  3. hij treedt op als vertegenwoordiger van de inwoners van de gemeente. 

Het bestuur ligt in handen van het college van burgemeester en wethouders. Het college is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het beleid, zoals dat door de raad is vastgesteld. Kortom: het college bestuurt, de gemeenteraad stelt de kaders en controleert. De raad en raadsleden hebben nadrukkelijk een volksvertegenwoordigende rol. Hierbij houdt de raad zicht op de lokale gemeenschap en de gevoelens en opvattingen van burgers, signaleert problemen, onderkent beleidsmogelijkheden en onderhoudt contact met maatschappelijke organisaties. Bron en meer informatie: www.apeldoorn.nl/gemeenteraad_apeldoorn (ga naar: Over de gemeenteraad > Wat doet de raad?)

Tijdsbesteding en vergoeding
Een raadslid neemt deel aan fractievergaderingen en raadsvergaderingen. Naast deze vergaderingen, besteedt een raadslid ook tijd aan andere bijeenkomsten en voorbereidingen. In totaal vergt raadswerk circa 15 uur per week. Raadsleden krijgen hiervoor een vergoeding van €1.932,14 per maand, waarvan 3% wordt afgedragen aan de afdeling.

Als u graag in aanmerking zou komen voor het raadslidmaatschap namens het CDA of als u als lijstduwer zou willen fungeren, vul dan onderstaand formulier in en mail dit vóór 7 juni 2017 naar [email protected]:

Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
Geboortedatum:

Motivatie:
1. Waarom zou u graag raadslid willen worden voor het CDA?

2. Welke bijdrage denkt u, vanuit uw eigen deskundigheid, werk en/of maatschappelijke betrokkenheid, te kunnen leveren aan het raadslidmaatschap?

3. Hoe denkt u invulling te geven aan de volksvertegenwoordigende taak van de gemeenteraad?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.