22 oktober 2022

CDA Apeldoorn benadrukt uitvoering van ambities in begroting

Op donderdag 20 oktober werd in een plenair debat met alle raadsfracties de MPB 2023-2026 besproken. De MPB is de jaarlijkse begroting van de gemeente Apeldoorn. Veel gesprekstijd in de maanden september en oktober gaat op aan het beoordelen en verbeteren van de begroting voordat deze in november in de raad - na de algemene beschouwingen - wordt vastgesteld.

Het is duidelijk dat in een verkiezingsjaar de MPB op basis van het coalitieakkoord tussen de partijen uit het college flink is gehusseld. En met een nieuwe raad is het voor een deel van de deelnemers ook zeker nieuw in de behandeling.

Het CDA Apeldoorn heeft enkele punten benadrukt die voor de fractie van belang zijn. We hebben daarbij gekozen te focussen op de belangrijkste zaken. Kleinere aanpassingen of wensen kunnen beter in nieuwe PMA's worden geagendeerd. Daarbij benoemden wij donderdag onder andere:

  • De begroting kent een grote investerings- en uitvoeringsambitie. Het risico bestaat - en is erkend door het college in de beantwoording van de technische vragen - dat de uitvoering wordt vertraagd of in het geheel niet plaats kan vinden. In het kader van degelijk financieel beleid én uitvoering geven wij aan dat hier nadrukkelijk op gestuurd moet worden. Niet alleen op personeelstekorten, maar ook op de inkoop van materialen en de uitvoeringscapaciteit.
  • Door Alinda Fredriks (fractievoorzitter) werd daarnaast een duidelijk voorbeeld gegeven van de rol van de raad. Als we blijven besluiten dingen anders te doen ontstaan vertraging in de uitvoering. Opnieuw lijkt de aanbesteding van het nieuwe zwembad in Apeldoorn vertraagd. Zij maakt een appel om dit nu toch echt op korte termijn tot uitvoering te gaan brengen en geen nieuwe onderzoeken of discussies op te starten.
  • In het kader van de energietransitie wordt door Hans van Gerrevink (fractievertegenwoordiger) een appèl gedaan op de collega's om niet met goedbedoelde kleine aanpassingen te komen die weliswaar bijdragen, maar onvoldoende impact maken. Focus op de grote lijnen die het programma Energietransitie inmiddels heeft uitgezet en maak impact.
  • Clariska van Hoek doet in het onderdeel 'sociaal' een verzoek om meer aandacht voor preventie en meer ondersteuning voor laaggeletterden. Ook zijn er zorgen over het toenemend aantal vechtscheidingen waarin alleen maar verliezers zijn. Een motie of amendement wordt overwogen. 
  • In het slotonderdeel stelt het CDA Apeldoorn een verruiming van het aantal BOA's voor, om de veiligheid in straat, buurt en wijk te vergroten en overlast te beperken. Dit zal worden uitgewerkt tot een amendement, waarbij ook steun van andere partijen wordt verwacht en reeds is aangeboden.

In de komende periode zullen wij amendementen en moties verder uitwerken. Tot aan de algemene beschouwingen en besluitvorming in de raad.

De volledige begroting is hier te vinden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.