21 januari 2018

Open brief aan gedeputeerde Jan Jacob van Dijk - kijk verder dan windmolens!

- Open brief aan gedeputeerde Jan Jacob van Dijk - 

Beste Jan Jacob,

In De Stentor van zaterdag 20 januari 2018 stelde je dat Apeldoorn er niet aan ontkomt een plek te zoeken voor windmolens. Apeldoorn moet de discussie over windmolens opnieuw voeren. 
In 2017 heeft de Apeldoornse gemeenteraad uitgebreid over de wenselijkheid van windmolens in Apeldoorn gesproken. Eerst door een opdracht te geven aan een raadswerkgroep, die een prima rapport ‘feitenonderzoek windmolens in Apeldoorn heeft opgeleverd’. Daarna in de politieke bespreking in september 2017. 

De vraag die beantwoord moest worden is of het grondgebied van Apeldoorn over locaties beschikt waar windmolens geplaatst kunnen worden. Het antwoord op deze vraag is weer afhankelijk van de keuzes die we maken als het gaat om onder meer afstanden tussen windmolens en woningen. Verder onderschatten we ook het aspect van te verwachten ruimtelijke verrommeling bij het plaatsen van windmolens niet. Ons toeristisch toplandschap is een belangrijke economische drager, die verdient bescherming. Welvaart en welzijn in Apeldoorn hangen er nauw mee samen. Boven dit alles hechten we het allermeest aan het woonwelbevinden van onze inwoners.

We willen als CDA Apeldoorn werken aan een duurzamer en energieneutraler Apeldoorn. Dat is de opdracht die wij de gemeente en onszelf hebben gesteld, omdat we vinden dat we de aarde goed willen doorgeven aan onze kinderen. Nietsdoen is daarom geen optie. Ons inziens is de Apeldoornse Uitvoeringsagenda Energietransitie de koers op weg naar die energieneutraliteit, of in ieder geval een deel ervan:

  1. Wij willen inzetten op energiebesparing bij woningen en bedrijven. Een euro inzetten op besparing rendeert beter dan een euro op energieopwekking.
  2. Wij willen inzetten op verdere verduurzaming van de energievoorziening. Diverse innovatieve projecten stemmen ons hoopvol.

Voor wat betreft windenergie in Apeldoorn hebben onze inwoners behoefte aan een heldere keuze door de politiek. Ook initiatiefnemers hebben baat bij duidelijkheid. Daarom heeft het CDA Apeldoorn keuzes willen maken.

De ambitie voor het opwekken van energie op het vaste land is lang geleden neergelegd. In die tijd waren de kosten van de energieopwekking op zee het dubbele van die op het land. De technieken zijn nu zoveel verbeterd dat “zeewindenergie” de prijs van “kolenenergie” benaderd. Deze constatering verplicht ons om anders tegen opwekking van energie door wind op land aan te kijken.

Er blijkt bijzonder weinig draagvlak in de Apeldoornse samenleving voor windenergie in onze gemeente. In weerwil van bewoners doorzetten van overheidsplannen leiden tot duurzame schade aan de onderlinge verhoudingen in de samenleving.Binnen de huidige context van technische ontwikkeling is het niet logisch windenergie op land, in de luwte van het Veluwemassief prioriteit te geven. Daarom komen wij tot de conclusie: geen windmolens in Beekbergsebroek en in de gemeente Apeldoorn.
Dit nee roept ons tegelijk op tot de actie, actie om de ingezette keuzes van verduurzaming kracht bij te zetten:

  1. De inwoners van onze gemeente nog meer bewust te maken op gebied van besparing, opwekking en gebruik van energie. Onze inwoners moeten toegang hebben tot objectieve informatie. Het energieloket is hierin heel belangrijk.
  2. Dezelfde aandacht die onze inwoners krijgen ook inzetten voor ons bedrijfsleven.
  3. Het onderzoeken om duurzame energie elders in te kopen en te importeren, om de 4% windenergie uit de afgesproken energiemix te halen? 
  4. Door volop in te zetten op innovatieve mogelijkheden om duurzame energieopwekking te realiseren. In ieder geval maakt het gebruik van zonnepanelen daar onderdeel van uit. 

Een mooi voorbeeld is het project Transform. Transform is een project van de steden Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Zutphen om de grote opgave van de transitie naar aardgasloze wijken op een vernieuwende manier aan te pakken. Dit project heeft de potentie om de massa te maken die zo cruciaal is in de transitie. Een ander voorbeeld is een project waarbij waterstof wordt omgezet in poeder. Het nog uit te brengen verkiezingsprogramma van het CDA Apeldoorn, ‘Dichtbij’, laat een aantal mooie voorbeelden en voorstellen zien. 

De politieke bespreking in september leverde in ieder geval op dat een meerderheid van de raad geen windmolens wil op Beekbergsebroek. Over andere potentieel locaties is nog geen definitieve keuze gemaakt. Onderzoek naar externe opwekkingsbronnen is nog gaande. 

Terug naar je oproep. Apeldoorn heeft een zorgvuldige discussie gevoerd over hoe zij om wil gaan met onze gemeende opdracht om volop in te zetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking. Keuzes zijn daarin gemaakt. 

Mooi dat je als betrokken provinciebestuurder de gemeente Apeldoorn wijst op haar verantwoordelijkheid. We hopen aangetoond te hebben hoe verantwoordelijk we als Apeldoorn met deze discussie omgaan.De provincie dagen we uit om mee te denken. Help ons met kennis en middelen om alternatieven te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door meer aandacht voor opslag van energie van zonnepanelen. Als mensen meer energie opwekken dan ze verbruiken, kunnen we de opgeslagen energie later gebruiken. Apeldoorn heeft innovatieve mensen die mogelijk ook met financiële support van de provincie de samenleving een stuk verder kunnen brengen.

Denk je mee?

Nathan Stukker, lijsttrekker CDA Apeldoorn

Jan Dirk van der Borg, fractievoorzitter CDA Apeldoorn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.