26 mei 2023

'Uit de fractie' - korte kijk op de behandeling in PMA of Raadsvergadering - 9

25 mei 2023: Politieke Markt én Raadsvergadering

De agenda, stukken én de videoregistraties kun je hier terugkijken.

Martin Fransen: 1 "Stikstofaanpak"

Afgelopen donderdag stond het stikstofbeleid op de agenda. Het ging met name om het aankopen van agrarische bedrijven om stikstofruimte te realiseren voor natuurherstel en om onze ambities als Apeldoorn te realiseren zoals de grote woningbouwopgave. CDA Apeldoorn heeft ingestemd met de notitie maar wel met de nodige kanttekeningen. Moet een stikstofkader niet ook gaan over andere maatregelen om stikstof te reduceren zoals mobiliteit en voorwaarden bij het realiseren van bouwprojecten. Daarnaast is stikstofbeleid geen lokale opgave maar moeten we dit samen met ondermeer de provincie doen bijv. door integrale gebiedsontwikkeling. De urgentie echter om onze woningbouw vlot te trekken is zo groot dat dit bij het CDA Apeldoorn de doorslag gaf om akkoord te gaan. Overigens gaat het uitsluitend om bedrijven die zich bij de gemeente melden. Dus van uitkopen is geen sprake. Later op de avond kwam een concrete aankoop aan de orde aan de papagaaiweg. Gelet op het bovenstaande zijn we akkoord gegaan met deze concrete aankoop.

2 "Ontwikkelingen BSK gebied"

Daarnaast heeft het college de raad geïnformeerd over de voortgang van het BSK programma. Dit staat voor Binnenstad, Spoorzone en Kanaalzone. Hier worden gebieden getransformeerd en duizenden woningen gerealiseerd. Inhoudelijk staat CDA Apeldoorn achter dit programma met zijn vele projecten waar er veel aandacht zal zijn voor het DNA van Apeldoorn, een aantrekkelijke groene woonomgeving met veel betaalbare woningen. De ontwikkelingen gaan snel. CDA Apeldoorn heeft daarover een zorg uitgesproken. Waar is de kaderstellende rol van de raad en let op participatie. Deze ontwikkelingen betekenen veel voor omwonenden en de samenleving. CDA Apeldoorn vraagt hier aandacht voor. We moeten het samen doen!

Alinda Fredriks: 1: "Bestemmingsplan Kuiltjesweg Beekbergen"

Mijn donderdagavond was er een van voorzitten. Het debat over stikstof mocht ik leiden en dat gaf interessante inzichten. Martin Fransen schrijft er hierboven over. 
In het debat was ik betrokken bij het bestemmingsplan in Beekbergen. Dit was echter zeer goed voorbereid en in het proces zijn alle stappen juist doorlopen. Geen aanleiding voor een lange discussie. Besluitrijp voor de raad in 5 minuten! 

Clariska van Hoek: "Verduurzaming gemeentelijk vastgoed"

De raad moet haar mening geven over de visie die voorligt voor het gemeentelijk vastgoed. We mogen wat meegeven voor de definitieve versie en een routekaart. Hoe gaan we het doen. 
Het CDA Apeldoorn staat achter deze visie. Sowieso vanuit de kernwaarde rentmeesterschap. We dragen als overheid en burgers de verantwoordelijkheid om goed en zorgvuldig om te gaan met alles waar we zorg voor behoren te dragen.  
De opwarming van de aarde en de uitputting van grondstoffen vragen om forse maatregelen.
We zijn positief overdit rapport waarin de conceptvisie en de doelen zijn opgenomen.
Een brede scope: energie, water& groen, materialen, ruimte en welzijn is tevens een grote ambitie
 Tegelijk gaat deze hoge ambitie ook een risico geven, wat worden de kosten van dit alles. En hoe verhoudt zich dit tot de woningen die ook aangepakt moeten worden. Is er voor alle ambities voldoende te besteden?
Het is beter als er thema's komen met een financiële onderbouwing.  
De wethouder heeft toegezegd dat deze punten terugkomen in de volgende stap.

Hans van Gerrevink: 1 "Integraal veiligheidsplan 2023-2026"

'Veiligheid heb je nooit genoeg', citeerde ik de burgemeester in het debat. En dat klopt. Je voelt je nooit te veilig. Maar het creëren van veiligheid kost geld en mensen. Die zijn helaas niet onbegrensd beschikbaar. Daarom kiezen we in Apeldoorn voor 4 kernthema's, ondersteund door strategische richtingen. Om focus aan te brengen. Namens het  CDA Apeldoorn benadrukte ik het belang van sociale kwaliteit. Dat dat nu prioriteit moet hebben. Meer dan 20% van de volwassen Apeldoorners ervaart overlast. Op straat. In de wijk. Dat moet stoppen. 
Verder gaf ik aan dat het buitengebied beschermd moet worden voor ondermijning. Nu er veel ontwikkeling is met stikstof, uitkoop of stoppen van bedrijven zijn grote leegstaande bedrijven een doel voor criminelen. Het definitieve plan komt na de zomer op de agenda van de raad. 

2 "WGR voor omgevingsdiensten"

Het tweede deel van de avond was korter en ging over de gemeenschappelijke regeling voor de fuserende omgevingsdiensten. De gemeenteraad mag zienswijzen opstellen. Het college zelf had er geen nodig en sprak haar vertrouwen uit. 
Omdat vele raadsleden al betrokken waren bij de werkgroep die dit debat voorbereidde was daar weinig kritiek. Ik heb benadrukt dat ook na de fusie de diensten en uren moeten worden geleverd. Tegen een meer efficiënt geprijsd tarief. 
Tenslotte steunde ik WijApeldoorn in het verzoek dat we tijdens het fusieproces op de hoogte worden gehouden over de mate van succes. Zodat we niet achteraf verrast worden. 
Wethouder Huizer deed hierop een toezegging. 
Het voorstel is besluitklaar voor de raad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.