30 oktober 2020

Inbreng CDA-fractie Begroting 2021-2024

Waardevol Brummen, we doen allemaal mee……

Op donderdag 29 oktober heeft de gemeenteraad van Brummen de begroting 2021-2024 vastgesteld.

In het voorjaar van 2020 bleek dat de jaarcijfers van 2019 er niet goed uitzagen. Het college aarzelde niet en greep in. Niet verder doorgaan op dezelfde weg, zo staat in de perspectiefnota van juni 2020. Het college koos voor het op orde brengen van de basis. In de perspectiefnota is de eerste financiële analyse opgenomen met uitgangspunten voor de toekomst.
En nu ligt er een begroting 2021-2024 die meerjarig niet sluitend is. Dat is niet leuk, maar wel realistisch.
De grootste tekorten zijn ontstaan in het sociaal domein. We geven meer geld uit dan we ontvangen van het rijk. Om de oorzaken hiervoor te vinden is onderzoeksburau Berenschot ingezet. Het was te vroeg om uitkomsten mee te nemen in de begroting 2021-2024. Het college heeft daarom op basis van de bestaande situatie de begroting opgesteld. Op andere punten heeft het college wel gekeken naar een meer realistische begroting. Desondanks is de meerjarenbegroting niet sluitend. In december weten we meer als de adviezen van Berenschot doorgerekend zijn en we weten wat de veranderingen worden. Dan past het college de begroting aan en weten we of het (financieel) genoeg is.

Dit gaat allemaal over geld. In de bijdrage van de CDA-fractie op 29 oktober hebben we benadrukt dat we een goed sociaal fundament willen behouden, het gaat immers wel om kwetsbare mensen. En tegelijkertijd willen we een goed rentmeester zijn om de gemeente Brummen over te kunnen dragen naar de volgende generatie.

Deze financiele situatie heeft wel consequenties en kan leiden tot 'preventief toezicht' van de provincie Gelderland. De samenwerking met de provincie Gelderland is toch al in beeld vanwege de grote opgave Eerbeek Loenen 2030. Daarvoor heeft de provincie al een helpende hand geboden. Het CDA ziet deze ondersteuning als positief en een kans om de problemen op te kunnen lossen. Dit proces zal wel een aantal jaren vergen. 
Naast preventief toezicht zal de provincie samen met de gemeente een onderzoek doen naar de bestuurskracht van de gemeente Brummen. En wat betreft de ontwikkelingen in Eerbeek Loenen 2030 neemt de provincie een aantal taken over van de gemeente en draagt financieel bij. We kunnen even niet om de provincie heen.

De CDA-fractie heeft met vertrouwen in het college de begroting op 29 oktober goedgekeurd. En staat volledig achter de wijze waarop deze begroting tot stand is gekomen en welk vervolg deze begroting nog krijgt. De CDA-fractie deelt de visie van het college dat dit de juiste weg is om uit de problemen te komen. Een waardevol proces.

De CDA-fractie ziet de rol van de Provincie hierin positief. Ook het onderzoek naar bestuurskracht. Dat is het beantwoorden van de volgende de vragen:
- Doet de gemeente de goede dingen?
- Doet de gemeente de dingen goed?
Maar ook of de gemeente in staat is om dit in de toekomst te kunnen blijven doen. Hoe zit het met de (interne) bedrijfsvoering? Hier hebben we samen met D66 aandacht voor gevraagd bij het college als het onderzoek naar de bestuurskracht uitgevoerd gaat worden. Onze motie hiervoor is aangenomen. Het onderzoek naar de bestuurskracht is belangrijk. Als dat afgerond weten we pas of en hoe Brummen zelfstandig verder kan.

Als laatste hebben we het college meegegeven dat we als CDA-Brummen Eerbeek belangrijk vinden dat we dicht bij de inwoners blijven. Om dichtbij beslissingen te kunnen nemen, zodat we de betrokkenheid van inwoners behouden. Wij denken dat dit het beste lukt als we een zelfstandige gemeente zijn, die open staat voor samenwerking.

Namens de CDA-fractie
Dity Zuidwijk-van Lenthe
Fractievoorzitter

 

Klik hier voor de bijdrage van de CDA-fractie Begroting 2021-2024
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.