Het CDA midden tussen de mensen

                               Het CDA, midden tussen de mensen

 

Onze missie:

Het duurzaam ontwikkelen van de natuurlijke, sociale, economische, culturele en menselijke waarden in de gemeente Brummen.

 

Onze grootste uitdaging nu:

De dreigende aantasting van het welzijn en de verschraling in de zorg voorkomen.

De inwoners van de zelfstandige gemeente Brummen toekomst bieden.

Er is veel in beweging, de gemeente vergrijst en ontgroent. Dat kost extra geld. Maar, de inkomsten van de gemeente nemen niet toe omdat er nauwelijks economische groei is. Bovendien stoot het Rijk veel taken af op het gebied van werk, inkomen en zorg. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar onvoldoende geld van het Rijk. Het gevolg: de gemeente zit krap bij kas!

 

                        

Daarom:   UW WELZIJN, ONZE ZORG!

 

 

Wat zijn de belangrijkste thema’s?

Een veilige gemeente. Mensen moeten zich in de gemeente ‘thuis’ blijven voelen.Een vitale gemeente. We maken Brummen energieker en krachtiger door impulsen in voorzieningen en bedrijvigheid.Een sociale gemeente. De overgang van taken van Rijk naar gemeente mag de sociale voorzieningen en het zorgniveau niet aantasten.Veilig , vitaal en sociaal! Dat willen we bereiken door  nieuwe bestuurlijke kracht!

 

Hoe houden we de vinger aan de pols?  Het CDA midden tussen de mensen.

Het CDA staat voor een samenleving waarin mensen vrij zijn en ambities mogen hebben en waarin mensen er voor elkaar zijn als dat nodig is. Dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van elke burger zelf. Maar, niet iedereen is in staat elk probleem op te lossen. Dan moet de overheid inspringen en zorgen voor een goed vangnet. Het CDA zal zich altijd inspannen om te zoeken naar goede oplossingen.

CDA leden zijn ´bruggenbouwers´ die midden in de samenleving staan. We luisteren naar wat er leeft in wijkraden en onder jongeren, in verenigingen, maatschappelijke organisaties en ouderenbonden. We wegen dat mee in onze oordeelsvorming om in de gemeenteraad goede besluiten tot stand te brengen. Daarom is de gemeentepolitiek van belang!

 

Wat is de koers van het CDA?   

Het CDA voor goedwillende mensen met een warm kloppend hart.

Bij het CDA staat de mens centraal en we behartigen het welzijn van alle mensenWe gaan niet uit van tegenstellingenWerken is de beste remedie tegen ‘sociaal isolement’, maar er is meer dan geld verdienenEigen verantwoordelijkheid op de eerste plaatsWie het niet zelf kan redden, helpen we ruimhartigWe onderhouden de ‘sociale verbanden’ in de samenlevingWe gedragen ons als ‘gast op de kwetsbare planeet aarde en vermijden roofbouw op grond- en delfstoffen’.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.