10 november 2017

Statements ten aanzien van de begroting 2018

In de raadsvergadering van 7 november 2017 is de begroting 2018 ter vaststelling voorgelegd. Hieronder vindt u de statements die het CDA gemaakt heeft.

"Voorzitter, geachte leden van het college, leden van de raad, medewerkers van de gemeente Buren en aanwezige dames en heren op de publieke tribune.

7 november 2017; de begroting 2018 ligt ter vaststelling aan ons voor. Voor de tweede keer in de digitale vorm en volgens de verantwoordelijke wethouder is het een sluitende begroting ondanks de vele tegenvallers van het afgelopen jaar! 
De eerste keer dat wij de begroting digitaal kregen aangeboden was het alsof een droom was uitgekomen. We zouden invloed hebben, het zou allemaal duidelijker zijn. Dit jaar is die droom uit elkaar gespat, moties worden niet uitgewerkt, grote uitgaven worden verwerkt in de begroting alvorens aan de raad te zijn voorgelegd.

Zoals wij als CDA zeggen “I just can’t help believing”.

Afschaffing hondenbelasting
In de pers konden wij lezen dat er geen lastenverhoging zou zijn voor de burgers, echter ook geen lastenverlaging. De motie afschaffing hondenbelasting die vlak voor het zomerreces  tijdens de kadernota was aangenomen wordt op dezelfde wijze door de wethouder afgedaan als 4 maanden geleden, nl. uitvoering van de motie is onverantwoord op dit moment en OZB verhoging is geen optie.
Gedurende 4 maanden geen nadere onderbouwing en geen terugkoppeling naar de raad waarom de motie niet haalbaar is. Geen alternatieven, terwijl er voor allerlei andere doelen wel oplossingen zijn gevonden. Wederom wordt een kleine groep burgers gestraft omdat zij in het bezit zijn van een hond en de betreffende belasting als sluitpost voor de gemeentelijke begroting gebruikt wordt. En ten overvloede ze krijgen er niets voor terug, alleen maar klachten van inwoners over hondenpoep en overlast en dat zij het moeten opruimen. Ongelooflijk!! Maar waar.

Doel van een motie is een opdracht aan het college vanuit de raad. Dit is zelfs zo uitgelegd aan de burgers die deel hebben genomen aan de cursus politiek actief! Wij als CDA vinden het niet uitvoeren van de motie en deze op genoemde wijze afhandelen een staaltje van onbehoorlijk bestuur richting de raad. De vraag komt boven of de Raad wel serieus genomen wordt!!
We zullen dan ook een nieuwe motie indienen om de wethouder op te roepen de oude motie uit te voeren, informatie aan te leveren aan de raad en met goede alternatieven te komen.

Leesstimulering en bibliotheek
Het tweede punt waar we op in willen gaan is het onderwerp leesstimulering en bibliotheek. Het antwoord tijdens de voorbespreking was onbevredigend voor ons. Zelfs in de pers hebben we kunnen lezen hoeveel hoge kosten instandhouding van een bibliotheek in Lienden met zich meebrengt. € 100.000 is nodig om een bibliotheek voor 665 leden in stand te houden, dus € 145,00 per persoon, die ook nog een eigen bijdrage van € 35,00 moeten betalen.
Tevens maken slechts 24 mensen gebruik van de 3 digitale steunpunten, terwijl 1000 inwoners nog steeds lid zijn van de regiobibliotheek en daar € 100,- lidmaatschap voor moeten betalen. Volgens het CDA is dit toch niet met elkaar in verhouding en kan het toch niet de bedoeling zijn dat er voor zo’n kleine groep zoveel geld uitgegeven wordt!
Dit betekent niet dat wij geen bibliotheekvoorziening willen!! Wij zouden alleen graag zien dat geld wat voor leesstimulering bedoeld is ook hiervoor gebruikt wordt.
Separaat wordt slechts € 29.000,-- ingezet voor leesstimulering en leescoaches en laaggeletterdheid. Dit is toch niet in verhouding!
Het verdwijnen van de schoolbibliotheek ervaren wij en de scholen als een groot gemis en wij zouden deze graag terug zien.

Het CDA wil graag inzicht in de ontwikkelingen en voortgang en zal ook hiervoor een motie indienen!

Nieuw beleid en inzet reserve sociaal domein
Verderop in de begroting zien we dat er geld vanuit de reserves sociaal domein worden ingezet voor een aantal posten.
Het begrip sociaal domein is breed Jeugdwet, Participatiewet en WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning). Doel van onze regering is toch het bevorderen dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving.
Het verbaast ons dan ook dat reserves sociaal domein ingezet worden voor de P&C cyclus en P&O. Wij vragen ons af welk maatschappelijk doel dit heeft, en hoe inwoners die onder de jeugdwet, WMO of participatiewet vallen hier voordeel aan hebben. We horen graag het antwoord van de wethouder hierop.
Inzet van de gelden voor omgevingswet en de visie wonen en zorg is begrijpelijk; een goede leefomgeving en wonen op maat voor iedereen vindt ook het CDA van groot belang.

Wij zouden inzet van de reserves sociaal domein liever ten goede zien komen van de mensen die het nodig hebben zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de Burense maatschappij.

Nieuw beleid
In deze begroting zijn diverse grote posten op voorhand opgenomen, zoals verzelfstandiging sportaccommodaties, en kunstgras voetbalvelden, wat zelfs een oplopend budget vraagt in de komende jaren.
Wij gaan er van uit dat het college deze gelden in een raadsvoorstel aan de raad voorlegt alvorens deze uit te geven, dan wel toe zeggen.
We treffen wederom een aantal PM posten aan zoals rehabilitatie wegen, communicatie en openbaar groen/bomenbeleid.

Ook hier is volgens het CDA veel onzekerheid over de uitgaven als we dit zomaar goedkeuren in deze begroting zonder een duidelijk raadsvoorstel.

Accomodatiebeleid
Nog steeds is onduidelijk wat er nu echt gaat gebeuren. De beloofde gymzaal in Maurik is er nog steeds niet en er wordt gesproken dat deze meer dan 2 miljoen gaat kosten. Dat is wel erg veel om schoolkinderen een mogelijkheid te bieden voor gymonderwijs.
Dorpshuis het Klokhuis wordt gesloten wat hoge kosten met zich meebrengt; onduidelijk is waar deze verenigingen naar toe kunnen, terwijl juist zij het hart van de gemeenschap zijn.
Wij hopen dat in de komende tijd hier meer duidelijkheid over komt, voordat verenigingen nu echt gaan omvallen.

Voor het CDA blijft onverminderd gelden dat je moet luisteren en eerlijk moet zijn naar de burgers. Wij blijven trouw aan onze uitgangspunten zoals ook genoemd bij de kadernota! Een goede leef-, woon- en werkomgeving voor iedere burger in onze prachtige gemeente Buren."

Riny Veenis, Fractievoorzitter CDA Buren

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.