Deze week heeft hebben alle fracties in de gemeenteraad ingestemd met de gemeentebegroting voor 2019. Het CDA Culemborg heeft bij de te maken keuzes ingezet op preventie en duurzame inzetbaarheid. De inbreng van Nicolien de Geus (fractievoorzitter CDA Culemborg)is hieronder terug te lezen.


Duurzame inzetbaarheid 

In mijn dagelijkse werk houd ik mij onder andere bezig met personeelszaken. Het mooie aan  personeelszaken vind ik dat je bezig mag zijn met de ontwikkeling van mensen en samen mag werken aan een gemeenschappelijk doel. Een van de termen die daarin belangrijk is, is duurzame inzetbaarheid. Bij duurzame inzetbaarheid gaat het erom dat zowel een organisatie als individuele medewerkers nu en in de toekomst goed toegerust zijn. Eigenlijk is een organisatie een samenleving in het klein en bovenstaande is dan ook goed toepasbaar in de gemeenteraad. Ik ga kort in op drie belangrijke onderdelen van onze stad waar dit op speelt:

Zorgzame stad
In een zorgzame stad is het van belang om inwoners die zorg nodig hebben te versterken in hun eigen kracht, maar ook  een helpende hand te bieden als dit even wat minder lukt of mensen faciliteren om zich verder te ontwikkelen. Wij zijn blij dit ook terug te zien in de begroting bij bijvoorbeeld de Talentacedemie, faciliteren culturele ontmoeting en inburgering, aanpak veiligheid, vroegsignalering armoede en het Leerhuis. Op dit moment staat er tot de zomer 2019 geld voor het Leerhuis gereserveerd, wij roepen het college op de continuïteit van deze voorziening te garanderen en vrijwilligers en inwoners hier duidelijkheid in te bieden. Daarnaast staan er in de begroting ook investeringen in het Sociaal domein gericht op verbetering en vernieuwing. Erg positief, maar graag zouden wij zien dat dit structureel onderdeel is van het beleid. Wij gaan ervan uit dat het college de resultaten van het monitoringstraject en de evaluatie aangrijpt om ook structureel het beleid te vernieuwen en te verbeteren en zich meer te richten op preventie in plaats van repressie.

Met preventieve inzet zorg je ervoor dat inwoners zijn toegerust om mee te kunnen blijven doen. Niet wachten tot het fout gaat, maar vroegtijdig inzetten om te voorkomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door ontmoetingsruimtes voor jong en oud te faciliteren. Wij kijken hoopvol uit naar de ontwikkeling rond Bon Vie en Bolderburen. Vroegtijdig voorkomen gaat ook op voor gezinnen zonder verblijfstatus, waarom wachten tot uitzetting dreigt, kinderen zijn geworteld en schrijnende situaties ontstaan. Laten we als samenleving dergelijke situaties als bij het gezin Andropov voorkomen.

Duurzame stad
Alles en iedereen zal in de komende tijd steeds meer te maken krijgen met aspecten van duurzaamheid. De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf invulling te geven aan de klimaatvraagstukken. Dit in plaats van bovenaf aan de samenleving op te leggen.

“Een mooi voorbeeld hiervan is de CDA-50 die wij in 2017 hebben georganiseerd. Twee van de punten die toen naar voren kwam hadden betrekking op het leveren van een bijdrage aan het klimaatbeleid. Wij zijn blij dat wij dit mogen omzetten in daden. Concreet door een amendement mede in te dienen om naast het maken van een klimaatbestendigheidsplan ook daadwerkelijk budget te reserveren voor de eerste stappen van de uitvoering daarvan. Een andere mooie mogelijkheid is te onderzoeken hoe verenigingsgebouwen en scholen kunnen worden verduurzaamd of hoe de OZB als financieel instrument van de gemeenten kan helpen om onze ambities tav klimaatdoelstellingen te realiseren.

Ondernemende stad
Een continue veranderende samenleving vraagt iets van inwoners, van organisaties, van onszelf, van het college en van de ambtelijke organisatie.  Met name bij die laatste is de verandering op dit moment goed voelbaar, waardoor wij extra dankbaar zijn voor het feit dat deze begroting er weer ligt. Dank jullie wel.

Verandering is ook waarneembaar in de binnenstad. Om onze binnenstad, winkelcentra en bedrijventerrein en hun ondernemers duurzaam inzetbaar te laten zijn voor heel Culemborg is ook hier investeren aan de voorkant soms nodig. Graag geven wij de parkmanager de ruimte om voortvarend aan de slag te gaan, wel blijft hierin belangrijk om een vinger aan de post te houden. Wij willen het college dan ook vragen om een toezegging om ons op de hoogte te houden van de inzet van de parkmanager.

Voorzitter, ik ga afronden. In deze begrotingsbehandeling hebben wij bewust gekozen om beperkt met nieuwe voorstellen te komen. Met de tegenvallende inkomsten vanuit het rijk vinden wij het belangrijk om gepast om te gaan met het doen van investeringen. En als wij investeringen doen, zijn dit investeringen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van onze stad. Om onze inwoners, gebouwen, leefomgeving en financiën duurzaam inzetbaar te laten zijn, zodat we allemaal naar vermogen kunnen blijven meedoen in de Culemborgse samenleving.

Terugkijken?
De begrotingsbehandeling op 8 november 2018 is te bekijken via de gemeentelijke website.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.