De realisatie van nieuwe woningen en woonvormen binnen de stadsgrenzen heeft prioriteit voor het CDA Culemborg. In de afgelopen raadsperiode heeft het CDA vaker aangegeven dat het graag ziet dat in de programmering van de Spoorzone naar de mogelijkheid voor woningbouw wordt gekeken. Deze wens lijkt nu in snel tempo een invulling te krijgen doordat ProRail, NS, de provincie en de gemeente de handen ineengeslagen hebben. Samen gaan deze partijen de komende maanden aan de slag met het opstellen van een integrale visie voor de stationsomgeving. In deze visie worden naast de ontwikkeling van de stationslocatie tot OV-hub ook de mogelijkheden meegenomen om de noordkant van Pavijen op termijn te transformeren tot woningbouwgebied. Dit mede ingegeven omdat Gispen heeft laten weten haar aangrenzende locatie(s) te willen gaan verlaten.

Integrale aanpak stationsomgeving
In de afgelopen periode is de gemeenteraad meegenomen in de mogelijkheid die zich heeft voorgedaan om al deze ontwikkelingen in de stationsomgeving integraal aan te pakken. Door de ontwikkeling van de Spoorzone aan de Westzijde en het vertrek van Gispen heeft Culemborg de kans om verder te kijken om tot een integrale gebiedsontwikkeling te komen.  Het CDA kan zich vinden in de wens om mogelijkheden voor woningbouw in de stationsomgeving te onderzoeken. Om de druk op de woningmarkt te verlichten is het nodig te kijken naar ruimte voor woningbouw. Woningbouw in de stationsomgeving biedt daarnaast een mooie kans om oost en west Culemborg beter met elkaar te verbinden.

Transformatie Noord Pavijen tot woonlocatie
De huidige milieucontouren van bedrijven in de stationsomgeving verhinderen nu dat er woningbouw mogelijk is. Door belastende milieucontouren van omliggende bedrijven op termijn te verkleinen en af te bouwen kan dit deel van Pavijen op termijn transformeren tot potentiële woonlocatie. Om te voorkomen dat bedrijven, en daarmee gronden, in handen vallen van speculanten heeft de gemeente een voorbereidingsbesluit genomen. Het CDA staat achter de voortvarendheid waarmee deze opgave wordt opgepakt. Wel heeft het bij het college gevraagd in de communicatie rekenschap te geven voor de onrust die deze ontwikkeling kan geven voor de bedrijven die nu aan de Noordzijde van Pavijen hun onderneming runnen. Deze ontwikkeling moet voor het CDA wel gepaard gaan met behoud van huidige werkgelegenheid en oog voor de belangen van de zittende ondernemers.

Landelijke steun en lokale besluitvorming
Met de voorgestelde aanpak voor de stationsomgeving kunnen wij mogelijk een zeer substantieel deel van onze toekomstige woningbouwopgave realiseren in de nabijheid van een nieuw en eigentijds station.  Om deze opgave haalbaar en betaalbaar te maken blijkt de gemeente gebruik te kunnen maken van landelijke en provinciale steun. Om op deze landelijke steun te kunnen rekenen zal er in korte tijd veel werk verzet moeten worden. Het CDA realiseert zich daarbij dat het gaat om een ingrijpend besluit welke een grote impact zal gaan hebben op de toekomst van Culemborg.  

Het besluit van de gemeente om een voorkeursrecht te vestigen op een aantal locaties in de stationsomgeving wordt op 1 juli in de commissie besproken en op 15 juli ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.  De CDA fractie vindt het van belang dat inwoners en ondernemers in de gelegenheid worden gesteld hun input mee te geven voor het proces dat wordt doorlopen in de stationsomgeving. Ondernemers en inwoners die hierover met de CDA fractie in gesprek willen gaan kunnen contact leggen met raadslid Van Zandwijk. Dit door een mail te sturen naar marco.van.zandwijk@raadslid.culemborg.nl

Meer informatie
> lees de door het college opgestelde informatie notitie  
> lees het door de gemeente gepubliceerde nieuwsbericht

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.