04 november 2017

CDA brengt 4 ideeën in bij het vaststellen van gemeentebegroting

Tijdens de algemene beschouwingen rondom het vaststellen van de gemeentebegroting keek het CDA Culemborg terug over de afgelopen collegeperiode. Er is hard gewerkt. Het CDA Culemborg vroeg het college naar wat zij de nieuwe generatie mee zou willen geven. Dat staat deels in de begroting, maar het CDA heeft hier uiteraard ook ideeën over. Tijdens de behandeling noemde het CDA deze vier; Zorgen voor elkaar, Veiligheid, Ondernemerschap en Duurzaamheid.

Zorgen voor elkaar
In haar inleidende woorden maakte fractievoorzitter Nicolien de Geus de vergelijking met ouder en wijzer worden. Zij koos hier niet zomaar voor. Het CDA wil deze groep ouderen nadrukkelijk benoemen. Het CDA wil dat deze groep krachtig en zelfstandig oud(er) kan worden en dat hier ook de benodigde voorzieningen voor zijn. Het CDA Culemborg is dan ook blij dat het college inzet op de preventieve en welzijnsinzet rond ouderen. Maar de zorg is er natuurlijk niet alleen voor ouderen. Het CDA heeft zich de afgelopen tijd bijvoorbeeld ook hard gemaakt voor inwoners met schulden. Wij zien dat daar structureel beleid en sturing nodig is. Het CDA Culemborg wil daarom ook niet alleen een impuls van drie jaar voor het sociaal domein. Het CDA wil dat er structureel geld beschikbaar is voor de preventieve en innovatieve inzet. Hiertoe diende het CDA samen met de SP een amendement in. Het is belangrijk dat zorg op een effectieve manier wordt ingezet, zodat de zorg terechtkomt op de plekken waar het nodig is. Om te sturen op effectiviteit is het hebben van goede informatie essentieel. Om dit goed op poten te zetten diende het CDA Culemborg hiervoor een amendement in om in 2018 geld vrij te maken.

Veiligheid
Helaas voelen veel inwoners in onze stad zich onveilig en heeft onze stad nog steeds te maken met autobranden. Het CDA ziet dat de burgemeester samen met o.a. politie en justitie er alles aan doet om de brandstichtingen aan te pakken. Het CDA Culemborg heeft vertrouwen in de professionals en vrijwilligers die elke dag weer strijden voor de veiligheid in onze stad en willen hen daar ook vanaf deze plek voor bedanken. Maar ook inwoners hebben  goede ideeën om de veiligheid te verbeteren. Het CDA heeft met andere partijen voor de zomer geld beschikbaar gehouden om ruimte te geven om deze ideeën ook uit te voeren. Tijdens de behandeling vroeg het CDA het college naar de stand van zaken.

Ondernemerschap
Het college noemt meer vertrouwen tussen burger en bestuur in haar begroting als beoogd maatschappelijk effect. En terecht. Het CDA Culemborg merkt dat de gemeente vaak naar tevredenheid meedenkt en samenwerkt. Maar de kloof tussen gemeente en inwoners/ vrijwilligers en ondernemers blijft bestaan. Vaak gaat het ook nog mis. Het CDA kiest voor een ondernemende stad waarin iedereen actief mee kan doen. Culemborg maken wij samen. Wij vinden dat de overheid minder in de weg moet lopen en meer moet functioneren als onderdeel van een netwerk in plaats van een bolwerk. Daarbij moet de gemeente pal staan voor vrijwilligers die hun nek uitsteken. Wij hopen dat wij hierin leren van eerdere ervaringen rond bijvoorbeeld het zwembad en dat wij hier bij bijvoorbeeld de Fransche school op een goede manier weten om te gaan.

Duurzaamheid
Het CDA vindt het belangrijk om de wereld mooier achter te laten dan dat je hem gekregen hebt. Rentmeesterschap noemen we dit ook wel. Dit geldt voor de klimaatproblematiek, maar ook voor de samenleving en de gemeentefinanciën. De omslag naar gezonde en duurzame energie raakt alle inwoners. Met name op het gebied van wonen en verkeer. We vinden dan ook dat iedereen goed geïnformeerd en betrokken moet zijn en kansen moet krijgen op de voordelen van duurzame energie. Dat is nu niet het geval, zo is de duurzaamheidslening alleen voor mensen die een eigen woning kunnen veroorloven. Het CDA ziet graag dat er bij de concretisering van de duurzaamheidsagenda een wijkgerichte communicatiestrategie aan toegevoegd wordt die alle lagen in de samenleving betrekt. Het CDA verzocht het college onderzoek te doen naar duurzaamheidsmaatregelen bij huurwoningen. Het CDA overweegt daar een motie voor in te dienen.

Bij alles geldt dat het belangrijk is om met een integrale visie naar de lange termijn te kijken. Wij moeten niet alleen op de korte termijn snelle slagen willen maken. Daarmee ben je voor de toekomst bijna altijd slechter uit. Het CDA is blij met de stadsvisie die eraan komt, want ziet nu nog te vaak voorstellen die gaan over een postzegelstukje in plaats van een integrale visie en aanpak.

Op de onlangs gehouden CDA50 gaven inwoners en organisaties aan meer verbinding te wensen met gemeentepolitici. Het college zegt daar op in te zetten, maar waar gaat het dan toch mis? Zitten we er als gemeente niet te veel boven op?  Durven we ook los te laten? Het CDA Culemborg neemt deze les graag ter harte. Op die manier willen wij werken aan een beter Culemborg waarin zorgen voor elkaar, veiligheid, duurzaamheid en ondernemerschap centraal staan.

Deze tekst is gebaseerd op de uitgesproken tekst door Fractievoorzitter Nicolien de Geus tijdens de algemene beschouwingen van de gemeentebegroting tijdens de gemeenteraad begin november.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.