De woningnood in en rond Culemborg is hoog. Hoe kunnen en willen wij in de komende 10-20 jaar voldoen aan de vraag naar woonruimte? Wetende dat de woningbouwopgave complex is, vele gezichten kent en veel betrokken partijen hier hun schouders onder zullen moeten zetten. Als het aan het CDA ligt dient onze gemeente daar in de komende tien jaar een duidelijke bijdrage aan te leveren.

Veel mensen in onze stad willen en-of zoeken een passende of betaalbare woning in Culemborg. Het is van belang om als gemeente goed na te denken over ons antwoord op deze vraag naar woonruimte. Het bouwen van woningen in niet in één jaar geregeld. Wel kunnen wij samen met inwoners een beeld krijgen welk draagvlak er is voor de mate en omvang waarop wij deze opgave wensen in te vullen. De besluiten die we hierover nemen zullen immers grote gevolgen hebben voor de toekomst van onze stad. Zowel ruimtelijk, sociaal als economisch. Voor het CDA is de woningbouwopgave daarom niet alleen een bouw- maar vooral woonopgave. Hoe willen onze inwoners in de toekomst wonen? Hoe zorgen wij er voor dat aanbod en vraag naar woonmilieus goed op elkaar aan sluiten? Hoe gaan we er voor zorgen dat de beperkte ruimte die wij als gemeente nog hebben goed benutten voor de opgave die wij voor onze inwoners hebben. Hoe behouden wij daarbij onze kernwaarde van een groene stad? Welke mogelijkheden hebben wij om echt te bouwen aan de woonbehoefte van onze inwoners. Hoe voorkomen wij dat wij slechts bouwen voor de woningnood in Utrecht?

Om deze woonopgave voor de komende tien-twintig jaar goed in te vullen is het van belang het bijbehorende woningbouwprogramma een door ons gewenste richting mee te geven. Goed dit in samenhang te doen. En wat het CDA betreft verstandig hier capaciteit voor vrij te maken. In de uitwerking van het woningbouwprogramma voor Culemborg zal de focus van het CDA vooral gericht zijn op het bevorderen van lokale in en doorstroming in de bestaande woningvoorraad. Daarvoor is het o.a. nodig inzicht te hebben in de verhuisbereidheid van de groeiende groep ouderen in onze stad. Want ook Culemborg zal de komende 10-20 jaar verder vergrijzen. In 2035 zal een kwart van onze inwoners ouder zijn dan 65 jaar. Dat is zes proces meer dan nu.  Het CDA stemde daarom in met het raadsvoorstel waarmee meer prioriteit gegeven wordt om werk te maken van de woningbouwopgave in onze stad.

Het raadsvoorstel met onderliggende stukken (o.a. startnotitie en uitvoeringsagenda Wonen Culemborg) is onder agendapunt 6.2 hier terug te lezen.

Het CDA heeft in de raadsvergadering van 15 april j.l. aaangeven onderwerpen voor het ‘verdiepend onderzoek woningvraag’ aan te dragen.
Het overzicht van aangedragen onderwerpen die voor het CDA belangrijk zijn is hier te downloaden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.