De afgelopen raadsperiode werd voor een groot deel beheerst door de corona pandemie. Voor veel inwoners en ondernemers heeft dit verdriet, verlies en onzekerheid gebracht. Gelukkig hebben onze inwoners en ondernemers in deze periode ook hun veerkracht getoond. Daardoor zijn we als gemeenschap, als stad sterk en weerbaar gebleken. In deze veerkracht toont zich vaak naastenliefde, solidariteit. Soms fungeert deze veerkracht als een springplank om kansen te pakken en soms attendeert het ons ook om oog te hebben voor daar waar het pakken van deze kansen niet vanzelfsprekend is. De drie speerpunten van het CDA Culemborg bieden hierin een helder kompas.

Zorgzaam
Veerkracht onder inwoners vraagt om investeren aan de voorkant. Inzetten op preventie en zorg voor inwoners die het nodig hebben. Dit vraagt ook om een efficiënte inzet van middelen en menskracht. Er worden stappen gezet om initiatieven als Linawijs en het Odensehuis een goede structurele plek te geven in de keten van (dementie) zorg en onderwijs. Wij willen het college oproepen hier aandacht voor te blijven houden. Wij vinden het daarbij belangrijk dat de financiële middelen op een efficiënte manier worden ingezet. We vragen daarbij te blijven zoeken naar een methode om de bijdrage van inwoners voor Wmo-ondersteuning meer in evenwicht te laten zijn met de kosten.

Ook vindt het CDA het belangrijk om kinderen de gelegenheid te bieden om veel, veilig en rookvrij buiten te sporten en te spelen. Wij willen het college daarom oproepen stappen te zetten naar een rookvrije generatie en dienen hiervoor dan ook een motie in.

Duurzaam
In een duurzame stad hebben wij oog voor de toekomst. Daarbij is het van belang om in de planontwikkeling van het windpark er voor te blijven zorgen dat wij de zorgen van onze inwoners serieus nemen. Dit door een zorgvuldig proces te doorlopen, waarin een weloverwogen keuze kan worden gemaakt die uitlegbaar is aan de stad.

Het doorlopen van een zorgvuldig proces is ook van belang waar het gaat om de toekomstbestendigheid van het verkeer in onze stad. Het CDA blijft er op toezien dat maatregelen uit het GVVP een integrale en zorgvuldige afweging kennen die de veiligheid en de leefbaarheid van onze stad ten goede komen. Het gaat ervan uit dat uitkomsten van de proef rond de Vianense poort een eerlijke onderbouwing gaat geven die recht doet aan de gemaakte afweging om deze poort wel of niet af te sluiten voor autoverkeer.

Voor het CDA is duurzaamheid, ook rentmeesterschap. Goed omgaan met onze budgetten en reserveren voor toekomstige uitgaven zoals de overdracht van de stortplaats van de AVRI. Afhankelijk van de uitkomsten van het lopende onderzoek vragen wij het college het aanleggen van een daarvoor benodigde reserve mee te nemen in de begroting 2023. Maar ook reserveren op basis van een goede onderbouwing. Zodoende dient de VVD mede namens het CDA een motie in om een besluit over een mogelijke storting in de reserve groot onderhoud zwembad pas te nemen op basis van een financiële vooruitblik van de exploitatie en een procesaanpak.

Ons financieel perspectief is kwetsbaar, de onzekerheden na corona zijn groot. Wij zijn blij dat in deze kadernota terughoudend wordt omgegaan met nieuwe ontwikkelingen en vooral wordt ingezet op het verder uitvoeren van bestaande plannen.

Ondernemend
Mensen, bedrijven, verenigingen en organisaties moeten de ruimte krijgen. Dit geldt zeker in de huidige periode waarin de corona maatregelen veel impact hebben gehad op de ondernemers. Wij zijn blij dat wordt geïnvesteerd in de binnenstad. En dat wij door gelden vanuit het rijk onze voorzieningen kunnen behouden.

Tot slot: Het CDA  heeft er alle vertrouwen in dat we de getoonde veerkracht kunnen vasthouden. Laten we haar benutten als een springplank om samen sterker uit deze crisis te komen.

Uitgesproken tekst door CDA fractie bij algemene beschouwingen Kadernota 2022-2025 (download hier als pdf)
Raadvergadering 5 juli 2021

Ingediende Motie tbv verdubbeling rookvrije sportlocaties


Contact: nicolien.de.geus.@raadslid.culemborg.nl

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.