Op 3 december 2020 lag de beleidsnota “Samen werken aan een stevige lokale basis, doen wat nodig is” voor in de gemeenteraad. In deze beleidsnota zijn de visie voor het Culemborgse sociaal domein en de uitgangspunten voor de transformatie beschreven. Het CDA kiest voor een zorgzaam Culemborg. Een stad waarin iedereen meetelt en werkt. En wie echt hulp nodig heeft, krijgt die van de gemeente. Om hiervoor te zorgen is het van belang dat de zorg beschikbaar en betaalbaar blijft. Dit vraagt om een transformatie. Een transformatie waarin de focus ligt op zorg voor wie het echt nodig heeft.

Om de benodigde zorg beschikbaar te houden betekent het dat we zorg en ondersteuning die we zelf of samen met onze omgeving kunnen organiseren, ook daadwerkelijk zelf organiseren. Daarom ondersteunen wij de focus op een sterke sociale basis in deze nota. Dit is niet altijd even gemakkelijk en er zitten zeker grenzen aan wat vrijwilligers en mantelzorgers aankunnen. Hiervoor is het extra van belang om signalen goed in beeld te hebben en ook de juiste ondersteuning en zorg op het juiste moment aan te kunnen bieden. Dit vraagt om professionals in de buurten en de straten die weten wat er speelt en ook op tijd (preventief) inwoners even op weg kunnen helpen of kunnen adviseren over een gezellige ontmoetingsplek of een manier zodat ze zelf weer verder kunnen. Dit vraagt ook om de juiste aanpak voor onze inwoners, het stellen van een goede diagnose en bieden van zorg die passend is en een echte oplossing is voor de vragen van de inwoner.

Wij zien de transformatie terug in voorliggende beleidsnota en genoemde uitgangspunten, wel missen wij hierin de focus op een vaste contactpersoon voor onze inwoners. Hiertoe hebben wij samen met andere partijen een amendement ingediend. Ook blijft het bij het maken van keuzes als een budgetplafond zaak om de zorg voor onze inwoners leidend te laten zijn. Het CDA heeft samen met andere partijen een motie ingediend die het college oproept om bij de keuze voor een budgetplafond de zorg voor onze inwoners leidend te laten zijn.

Om de zorg betaalbaar en beschikbaar te houden is regie nodig. Regie door aan de voorkant effecten, doelen en indicatoren te benoemen en hierop te monitoren en te sturen. Wij gaan ervan uit dat het college dit een plek geeft in het uitvoeringsplan en hiermee terugkomt bij de raad.

Abonnementstarief Wmo
Het WMO abonnementstarief is bedoeld om de stapeling van zorgkosten, in het bijzonder voor middeninkomens, te voorkomen. Een goed streven! Tegelijkertijd heeft het WMO abonnementstarief, met name binnen de huishoudelijke hulp, een forse aanzuigende werking, ook voor mensen uit de hogere inkomensgroepen. Een maatschappelijk effect wat niet past bij de uitgangspunten van onze partij, waarbij de sterkste schouders ook de zwaarste lasten dragen. Het financiële effect voor gemeenten is dat de uitgaven in het sociaal domein steeds verder toenemen en gemeenten moeten bezuinigen. Juist de zorg voor mensen die deze zorg het hardst nodig hebben, kan dan onder druk komen te staan. Daarnaast ontneemt het WMO abonnementstarief gemeenten een sturingsinstrument om ervoor te zorgen dat de zorg en ondersteuning op de juiste plek terecht komt.

Om de negatieve effecten van het abonnementstarief te voorkomen hebben wij bij de behandeling van de begroting 2021 een motie ingediend, welke ook is aangenomen. 
Daarnaast hebben wij samen met andere CDA afdelingen een amendement ingediend op het landelijke CDA Verkiezingsprogramma. Deze is in het definitieve verkiezingsprogramma opgenomen.

Heeft u signalen, laat het ons weten
In de tussentijd blijven wij alert op de signalen uit de stad over de beschikbaarheid en betaalbaar beid van de zorg. Heeft u signalen over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Laat het ons weten via de woordvoerder van onze fractie in de raad. Nicolien de Geus. Zij is te bereiken via nicolien.de.geus@raadslid.culemborg.nl of 06-42756701

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.