Deze week was Culemborg in het nieuws. Een aflopende pachtovereenkomst voor het open gebied de Volencampen is voor omwonenden reden geweest voor het starten van een nieuw burgerinitiatief. Het initiatief ziet kansen om gemeentelijk groenbeleid te concretiseren en pleit voor meer natuurontwikkeling en minder intensief groenbeheer van de Volencampen. Het CDA waardeert initiatieven uit de stad maar plaatst wel enige kanttekeningen waar het gaat om verwachtingen ten aanzien van de uitvoering. De rol van de gemeente is daarin voor wat betreft het CDA vooral die van bemiddelaar en daarmee dus faciliterend van aard. Op basis van een eigen rondgang onder direct omwonenden constateert het CDA daarnaast ook een ander geluid. Inwoners die juist tevreden zijn over het huidige beheer en deze daarom graag gecontinueerd zien.

Volencampen uniek en beeldbepalend in groenstructuur
Culemborg is een groene stad. Het CDA hecht er veel waarde aan om de bestaande groenstructuur naar de toekomst toe te beschermen en waar dat kan te versterken. Een goed beeld van deze groenstructuur is verkregen met het vorig jaar vastgestelde groenbeleid. De vier Dreven vormen in dit beleid een belangrijk onderdeel van de historische groenstructuur van lanen en dreven die Culemborg vierhonderd jaar geleden ten oosten van de stad liet aanleggen. Zo’n open ruimte met bomenlanen dicht bij de binnenstad is uniek en beeldbepalend. Voor het CDA is dit dan ook zeker een waarde om te koesteren en te beschermen. De grote open ruimte zelf is eigendom van de Staat en wordt verpacht. In het groenbeleid heeft de gemeente als opgave geformuleerd in overleg te gaan met de eigenaar en pachter om te kijken naar de mogelijkheden voor een natuurlijker beheer van de Volencampen. Een bijeenkomst van het burgerinitiatief op zaterdag 28 augustus met omwonenden, de vogelwacht, ouderenbonden, een afvaardiging van raadsleden en de huidige pachter gaf daartoe al een mooite aanzet.

Wens natuurvriendelijk beheer door omwonenden
Het CDA Culemborg is niet tegen het zoeken naar de mogelijkheden voor een natuurlijker beheer van de Volencampen. Omdat het gebied met een agrarische bestemming binnenkort opnieuw gaat worden verpacht, is het goed om hierover in overleg te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf. Als eigenaar van de grond is deze verantwoordelijk voor opstellen van de pachtovereenkomst. Voor het CDA is het daarbij van belang te zoeken naar een juist balans tussen wensen van omwonenden, het vastgestelde groenbeleid en de eigenaar van de grond. In het verschenen artikel in de Gelderlander wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat de grond van de gemeente en-of van omwonenden zelf is en dat er sprake zou zijn van overbemesting. Beide zijn niet juist. 

Collectief optrekken naar de toekomst
Naast een overleg met het Rijksvastgoedbedrijf zien wij graag dat omwonenden zelf duidelijk maken wat hun inbreng kan zijn. Meer invloed krijgen op het gewenste beheer en inrichting is volgens ons te realiseren door hierin samen op te trekken met de boerenfamilie die nu het beheer voor zijn rekening neemt. Op basis van het artikel in de Gelderlander heeft de CDA fractie ook contact gezocht met inwoners die direct aan de stadsweide wonen. Uit dit contact komt naar voren dat men vooral tevreden is met het huidige beheer. De boerenfamilie die het huidige terrein in beheer heeft verdient volgens enkelen juist een pluim. Van intensief beheer is volgens hen totaal geen sprake. Zij zien juist dat de kwaliteit van het gebied met de huidige beheerder er op vooruit is gegaan. Zij zien de huidige pachtovereenkomst dan ook graag verlengd. Het zou fijn zijn als het Rijksvastgoedbedrijf voor een nieuwe pachtperiode niet zou kiezen voor het model van winstmaximalisatie (de hoogste bieder), maar ook oog heeft voor een partij die juist op het punt van natuurlijkvriendelijk beheer toegevoegde waarde kan bieden. Zo kan een win-win voor meerdere partijen gaan ontstaan.

Het CDA ziet  graag dat beide zaken worden meegenomen in de gesprekken die in de komende periode gevoerd gaan worden. 
De brief die het college heeft verzonden is hier te downloaden.

Lees ook het nieuwsbericht over vaststelling Groenbeleid en het Groenbeleid zelf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.