In de komende jaren krijgt de gemeente Culemborg te maken met verschillende huisvestingsvraagstukken rondom het onderwijs. Recent is de gemeenteraad door het college geïnformeerd over de huisvestingsvraag van het Koningin Wilhelmina College (KWC). Daarnaast heeft het college laten weten dat zij met andere schoolbesturen in gesprek gaat om tot een Meerjarig Integraal Huisvestingsplan (IHP) te komen. Medio 2021 zal de gemeenteraad hier nader over geïnformeerd worden. Om zich een juist beeld te kunnen vormen van de financiële consequenties voor benodigde vervangingsinvesteringen heeft het CDA het college vragen gesteld over de huisvestingssituatie van het KWC en de impact op de meerjarenbegroting.  Het CDA Culemborg vindt het belangrijk dat de voorzieningen voor het onderwijs op orde zijn.

Huisvestingsopgave KWC in beeld
Een deel van het gebouwencomplex aan de Beethovenlaan heeft inmiddels een levensduur van 52 jaar en voldoet niet meer aan de eisen die aan goede onderwijsgebouwen gesteld mogen worden. Het college liet daarom meerdere scenario’s voor de huisvesting in beeld brengen, waaronder een gefaseerde uitvoering van de optie vernieuwbouw (deels sloop en nieuwbouw, deels renovatie). Het onderzoek concludeert dat de opties van vernieuwbouw of nieuwbouw het meest wenselijk zijn. De daarvoor aangedragen argumenten zijn dat;

  • het huidige gebouw aan de Beethovenlaan niet duurzaam is,
  • het gebouw in de huidige structuur voor het onderwijs niet meer functioneel te maken is,
  • de huidige omvang van de gebouwen te groot (en daarmee in exploitatie te duur) is.

Te vroeg voor keuze voorkeursscenario
Het CDA Culemborg vindt het nog te vroeg om zich al voor een scenario uit te spreken. Eerst moet er helderheid zijn over de totale omvang van investeringen die de komende tien-twintig jaar op de gemeente afkomen waar het gaat om de totale en bredere opgaven rondom de onderwijshuisvesting. Voorkomen moet worden nu een focus te richten op een individueel project terwijl een integraal samenhangend beeld in benodigde investeringen van andere projecten nog ontbreekt. Met de recent gevoerde bezuinigingsdiscussie nog vers in het geheugen vraagt het CDA, zich daarnaast af of er in de begroting straks überhaupt wel structureel ruimte te vinden is voor (vervangings-)investeringen in de onderwijshuisvesting. Regeren is vooruitzien. Voorkomen moet worden dat er in de toekomst benodigde investeringsruimte niet te creëren is omdat ruimte in de begroting daarvoor ontbreekt.

Huisvestingsvraag Culemborg staat niet op zichzelf
Culemborg staat niet alleen voor een grote herinvesteringsopgave van scholen.  Recent onderzoek ‘Een verstevigd fundament voor iedereen’ van McKinsey signaleert dat huidige onderwijsuitgaven ontoereikend zijn om landelijke uitdagingen binnen het funderend onderwijs, waaronder die van de huisvesting, te adresseren. Een combinatie van hogere eisen (luchtkwaliteit en energiezuinigheid), gestegen bouwkosten, en een gelijkblijvend budget (jaarlijks geven gemeenten en schoolbesturen ca. € 2,5 miljard aan onderwijshuisvesting uit) heeft er toe geleid dat gemeenten 37% tot 55% minder scholen (ver)bouwen dan in 2006. De huisvestingsproblematiek wordt niet alleen veroorzaakt door geldgebrek. Het rapport constateert op basis van verdiepende gesprekken ook dat er veel tijd en geld verloren aan het politiek, bestuurlijke besluitvormingsproces tussen gemeenten en schoolbesturen. 

Lees hier de informatienotitie 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.